Belgen tekenen samen in voor 21,896 miljard euro op de eenjarige Staatsbon

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Belgische gezinnen en alleenstaanden vonden de afgelopen week volop de weg richting een intekening op de eenjarige Staatsbon. Die inschrijvingsperiode liep van donderdag 24 augustus 2023 tot en met vrijdag 1 september 2023. Dat laat minister van Financiën Vincent Van Peteghem weten op aangeven van het Federaal Agentschap van de Schuld. 

234.310 mensen tekenden rechtstreeks in via het Grootboek van het Federaal Agentschap van De Schuld, goed voor 7,093 miljard euro. Het gemiddelde bedrag van de inschrijving op een Staatsbon bij het Agentschap bedraagt zo 30.272 euro. De meer dan 400.000 inschrijvingen[1] via de banken zijn goed voor 14,803 miljard euro.

Dat brengt het totaalbedrag van deze staatsbonuitgifte op 21,896 miljard euro. Dat maakt van deze staatsbonuitgifte de meest succesvolle uitgifte in de Belgische geschiedenis. Minister Van Peteghem is tevreden dat zoveel Belgen de weg vonden naar deze veilige investering, die een brutorendement verzekert van 3,30%. Het toont aan dat de Belgische spaarder op zoek is naar een rendement dat hoger ligt dan wat vandaag door de banken wordt aangeboden op de klassieke spaarboekjes.

Het succes van de uitgifte van de eenjarige Staatsbon toont dat onze gezinnen en alleenstaanden snakken naar een hoger en veilig rendement op hun spaargeld. De eenjarige staatsbon had dan ook als doel de concurrentie binnen de bankensector aan te zwengelen. Zowel het succes van de uitgifte, de tariefwijzingen door enkele banken en de gestegen vraag van spaarders naar andere producten dan het spaarboekje, dragen bij tot dit doel. Maar het is bovenal een krachtig signaal en een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector. Het is nu aan de bankensector om gehoor te geven aan dit signaal en zo het vertrouwen van hun spaarders te herwinnen. De mensen toonden vertrouwen in de staat tijdens deze uitgifte, ze kunnen er dan ook op rekenen dat de regering dit dossier de komende periode op de voet volgt om de concurrentie binnen de bankensector te verzekeren.

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Gevolgen voor het financieringsplan van 2023

Zoals het Agentschap reeds heeft aangekondigd op 1 september 2023, zal de geplande uitgifte van bepaalde schatkistcertificaten in de eerstkomende weken niet doorgaan. Ook nadien zullen de uitgiften van Schatkistcertificaten ofwel geschrapt, ofwel teruggeschroefd worden. In totaal zal het Agentschap de uitgifte van Schatkistcertificaten met 10,4 miljard euro verminderen in 2023.

De resterende uitgiften van schuld op middellange en lange termijn van 2023 worden eveneens verminderd, met 2,25 miljard euro, tot 45,0 miljard euro. Het Agentschap zal daarnaast een hogere kaspositie aanhouden. De verhoging van die kaspositie zou zo’n 9 miljard euro belopen.

Impact op de structuur van de schuldportefeuille en op de risico’s

De gemiddelde duurtijd van de schuldportefeuille zal licht afnemen tegenover de verwachte waarden ervan voor de nabije toekomst, en dit omwille de vermindering van de financiering op lange termijn met 2,25 miljard euro. Vermits deze risicoparameter op basis van de netto-schuld berekend wordt, zal hij verder geen enkele wijziging ondergaan. Ook de herfinancierings- en herzettingsrisico’s zouden slechts zeer beperkt toenemen, omwille van diezelfde reden.

Daling van de spread doet onze financieringskost van onze LT schuld dalen

Het Agentschap stelt vast dat het renteverschil van de OLO’s met de obligaties van landen zoals Frankrijk en Duitsland in de voorbije dagen met 3 tot 4 basispunten gedaald is, als gevolg van de diversificatie van zijn financiering via de Staatsbons, waardoor het een besparing zal realiseren op de rentekost van de in de nabije toekomst uit te geven OLO’s. Voor de nog resterende uitgiften van dit jaar wordt zo een rentebesparing van 2,1 miljoen euro per jaar bekomen, of nog 21 miljoen euro over de volgende 10 jaren. Mocht die daling van de  renteverschillen ook volgend jaar aanhouden, dan zal de besparing bijkomend 15,2 miljoen euro per jaar belopen, of nog 152 miljoen euro over de volgende 10 jaar.

 

“Ik dank het Federale Agentschap van de Schuld en zijn medewerkers nadrukkelijk voor hun professionaliteit en expertise gedurende deze uitgifte. We zullen in overleg met het Agentschap bekijken welke staatsbonuitgiften de komende maanden opportuun zijn om zowel de doelstellingen van het Agentschap als die van de Regering te bereiken. Ik wens ten slotte ook alle medewerkers van de deelnemende banken te bedanken die instonden voor de vlotte begeleiding van hun klanten bij de intekening op de Staatsbon.”

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij 

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”