Vlaanderen geeft zorgsectoren meer kracht: na de woorden van dank en het applaus, nu ook de daden en de centen!

Publicatiedatum

Auteur

Wouter Beke

Deel dit artikel

De Vlaamse regering heeft samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025) bereikt dat de Vlaamse zorgsector meer kracht geeft. De coronacrisis heeft immens veel inspanningen gevraagd van de zorg- en welzijnssector.  De waardering voor de inzet is groot en wordt nu ook omgezet in daden. Vlaanderen zal op een nooit eerder geziene wijze een inspanning doen om de aantrekkelijkheid van de loons- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de werkdruk te verminderen.

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Met dit akkoord zorgen we voor een structurele herwaardering van de Vlaamse zorgsector. Dit stemt me ontzettend tevreden.’ 

Voor het totale pakket aan maatregelen is door de Vlaamse Regering met onmiddellijke ingang vanaf 1 januari 2021 een budget van 577 miljoen euro vrijgemaakt voor koopkracht, kwaliteitsmaatregelen en extra personeel. 

Meer koopkracht (412 miljoen euro)

Om extra koopkracht te realiseren, de concurrentie tussen (deel)sectoren op vlak van loons- en arbeidsvoorwaarden te ontmijnen en mobiliteit tussen functies en (deel)sectoren te stimuleren, wordt ingezet op de uitrol van een gemeenschappelijke functieclassificatie en loonhuis (IF.IC) voor de geregionaliseerde zorgsectoren enerzijds en de klassieke VIA-sectoren anderzijds. 

Het akkoord heeft betrekking op 179.718 VTE in zowel de private als publieke social-/non-profit organisaties in de volgende Vlaamse sectoren. Concreet komt dit neer op de volgende koopkrachtverhogingen:

  • Voor de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (de zogenaamde “geregionaliseerde sectoren”) gaat het om een gemiddelde koopkrachtverhoging van 6%
  • Voor de diensten voor gezinszorg, de voorzieningen voor personen met een handicap, de jeugdhulp, de CAW’s, de kinderopvang en de centra geestelijke gezondheidszorg gaat het om een gemiddelde koopkrachtverhoging van 4,5%
  • Voor de andere VIA-sectoren (maatwerkbedrijven en socioculturele sector) gaat het om een koopkrachtverhoging van 1,1% 

Het akkoord zal ingaan op 1 januari 2021 en niet 1 juli 2021 zoals eerder voorzien.  Daarom voorziet de Vlaamse regering ook 239 miljoen euro extra.  De mensen zullen de koopkrachtverhoging dus zes maanden sneller krijgen.  Een verpleegkundige met 10 jaar ervaring zal zo’n 1.500 euro bruto extra (zes maal 250 euro bruto per maand) krijgen hierdoor.  Hiermee drukt de Vlaamse regering op een ferme manier haar waardering uit voor de tomeloze inzet van de voorbije maanden. 

In de mate van het mogelijke worden de functieclassificaties (IF.IC) en het bijhorend loonhuis versneld ingevoerd. Indien dat niet mogelijk is, wordt voorzien in een proportioneel budgettair equivalent. 

Meer mankracht en kwaliteitsbevordering (165 miljoen) 

Naar aanleiding van COVID-19, de verhoogde werkdruk, de uitval van zieke personeelsleden en andere uitdagingen waarmee de sector kampt, vindt de Vlaamse regering het essentieel dat er maatregelen genomen worden om de verhoogde werkdruk aan te pakken door meer personeel aan te trekken. Op die manier hopen we de aantrekkelijkheid van de sector te verhogen en de instroom te verzekeren. Daarnaast werken we ook expliciet aan de (zij-)instroom en aan een positieve beeldvorming van de sector.

Voor kwaliteitsmaatregelen wordt een globaal budget voorzien van 165 miljoen euro, waarvan sowieso 50 miljoen voor extra personeel. Daarnaast wordt een jaarlijks budget ingezet van 100 miljoen voor de versterking van de personeelsfinanciering in de ouderenzorg. 

De prioriteiten van de Vlaamse Regering betreffen naast de ouderenzorg ook de (flexibele) gezinszorg, de rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap en de harmonisering van de verschillende statuten, vergoedingen en lonen in de kinderopvang. 

Meer veerkracht

Naast het sociaal akkoord wordt in het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht” eenmalig 263 miljoen euro voorzien voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hiervan wordt 55 miljoen euro geïnvesteerd in digitalisering (online hulpverlening, e-dossier patiënten, BelRai, VBS) en 208 miljoen in mentaal welzijn, armoede, (kwalificerende opleidingen en (zij-)instroom, …. 

Bijkomende middelen sector personen met een handicap: nooit geziene daadkracht 

De middelen die worden uitgetrokken voor dit sociaal akkoord komen naast het uitbreidingsbeleid dat reeds beslist was: meer personen met een handicap zullen een persoonsvolgend budget krijgen: in totaal komt er, naast wat al beslist was, 405 miljoen euro bij deze legislatuur. Nog nooit in de geschiedenis van de Vlaamse regering werd er zoveel geïnvesteerd in Welzijn en Volksgezondheid. 

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Een structurele herwaardering van het zorgberoep: dat is wat de Vlaamse zorgsector gevraagd heeft en dat is wat de Vlaamse zorgsector zal krijgen. De inspanning die we leveren, is ook vergelijkbaar met de inspanningen die de federale regering geleverd heeft voor de ziekenhuizen. Het Vlaamse zorgpersoneel krijgt zo waar het recht op heeft. En we doen dit vanaf 1 januari 2021.’ 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.