Erkenning van de mantelzorger goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten van minister van Werk Nathalie Muylle (cd&v) goedgekeurd die zorgen voor de invoering van het mantelzorgverlof en voor de erkenning en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger. Nahima Lanjri ijvert al langer voor de rechten van mantelzorgers. Ze vindt deze erkenning een noodzakelijk stap. 

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri drong er bij de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block op aan om alles op alles te zetten om de invoering van mantelzorgverlof en de erkenning van de mantelzorgers zo snel mogelijk in werking te laten treden. “Onze mantelzorgers verdienen dat”, zegt Lanjri. 

Mantelzorgers geven kosteloos hulp aan zorgbehoevende personen. “600 000 mensen in ons land zetten zich dagelijks belangeloos in voor de zorg van hun partner, familielid, buur of naaste. Zorg opnemen voor iemand die ziek is, is heel zwaar, zeker in combinatie met een job. Vanuit onze grote waardering voor wat deze mensen dagelijks doen, keurden wij in april 2019 in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel goed", legt  Lanjri uit. Er werd een nieuw mantelzorgverlof met uitkering ingevoerd zodat erkende mantelzorgers gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof zouden kunnen opnemen voor de zorg van een zorgbehoevend persoon.  

Mantelzorgers konden door het ontbreken van de Koninklijke Besluiten hierover dat statuut nog niet aanvragen of verlof opnemen.  Op 11 oktober 2019 werden zowel een koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken Maggie De Block als van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) goedgekeurd door de ministerraad. Het KB van Maggie De Block zorgt ervoor dat mantelzorgers sociale rechten kunnen opbouwen. Nathalie Muylle zorgt met haar koninklijk besluit voor het recht op mantelzorgverlof van statutaire ambtenaren van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.