Europese Natuurherstelwet is buitenproportioneel

Publicatiedatum

Deel dit artikel

“De sociale en economische impact van de Europese Natuurherstelwet is buitenproportioneel in verhouding tot de natuurwinsten”, zei Tinne Rombouts deze week.

In de commissie Leefmilieu werd dinsdag de Europese Natuurherstelwet besproken. Die Natuurherstelwet is onderdeel van de Europese Green Deal en wil het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegengaan. De wet zou er in de vorm komen van een Europese verordening, waardoor de regels meteen bindend zijn voor alle lidstaten.

Buitenproportioneel

Onze partij zet zich achter de doelstelling om biodiversiteit te versterken maar niet op de manier waarop de wet nu voorligt. De sociale en economische impact van de natuurherstelwet zal in Vlaanderen buitenproportioneel zijn in verhouding tot de natuurwinst die ermee geboekt wordt. De wet houdt geen rekening met de specifieke Vlaamse context waardoor heel wat Vlaamse bedrijven, maar ook woningbouw of energie-infrastructuur getroffen zullen worden. Natuur, economie en andere maatschappelijke doelstellingen moeten in evenwicht met elkaar hand in hand gaan. Dat zou de doelstelling moeten zijn. Door de eenzijdige biodiversiteitdoelen voorop te stellen die ook nog eens juridisch verankerd worden in een verordening wordt dit onmogelijk gemaakt en zorgen we voor een conflictmodel, gezien ze niet afgestemd zijn met andere maatschappelijke uitdagingen. De biodiversiteitsdoelen dreigen op deze manier steeds een veto te kunnen stellen.

Coördineer positie

Onze partij roept federaal minister Klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) op om met de regio’s in dialoog te treden en tot een gezamenlijk Belgisch standpunt te komen. Zonder dit gezamenlijk standpunt kan België bij een stemmig in de Europese Commissie enkel onthouden.

Naast de Belgische positie moeten we onze positie ook coördineren met andere lidstaten. Ook in Nederland zijn er grote vragen bij de impact van de Europese Natuurherstelwet, in Denemarken rijzen vragen bij de gevolgen voor onder andere windmolenparken op zee. Door bilateraal te overleggen kan onze regio haar positie versterken en kan de wet worden afgezwakt.

Europese onderhandelingen

Op Europees niveau onderhandelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere om de natuurherstelwet bij te sturen. “Het is voor mij een cruciale voorwaarde dat in de wetgeving flexibiliteit komt voor verstedelijkt gebied met beperkte open ruimte zoals Vlaanderen. De focus moet liggen op de beschermde natuurgebieden van Natura 2000, anders komen we opnieuw in een situatie terecht waar binnen pakweg tien jaar wanneer de implementatie moet gebeuren, Europa opnieuw als zondebok wordt aangewezen en Vlaanderen nagenoeg op slot gaat", zegt hij.

 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.