Vlaams parlement wil vertrouwen tussen eigenaars en boeren versterken met nieuw pachtdecreet

Publicatiedatum

Auteur

Bart Dochy

Deel dit artikel

35 jaar na de laatste grondige hervorming komt het Vlaams parlement vandaag met een nieuw pachtdecreet, op initiatief van Vlaams parlementslid Bart Dochy. Het decreet maakt de regels in Vlaanderen transparanter, evenwichtiger en meer eigentijds. De nieuwe regels moeten eigenaars stimuleren om opnieuw te verpachten en jonge landbouwers meer kansen geven om landbouwgrond te bewerken. “Zo willen we het vertrouwen tussen de eigenaar en de pachter versterken”, zegt Dochy.

Een historisch moment vandaag in het Vlaams parlement: de pachtwet, voor het laatst grondig aangepast in 1988 wordt vandaag, na maanden van overleg en overweging, omgevormd tot een gemoderniseerd pachtdecreet. Die modernisering is nodig: de pachtwet was niet meer bij de tijd, bood weinig transparantie en werd vaak als onevenwichtig ervaren.

Vertrouwen versterken met technische aanpassingen

De basis van de pachtwet blijft bestaan. “De landpacht is erop gericht om eigenaars gronden te laten beschikbaar stellen aan landbouwers, die er voedsel op voortbrengen voor de verkoop. Met dit nieuwe decreet willen we het vertrouwen tussen eigenaar en pachter versterken”, duidt initiatiefnemer Bart Dochy (cd&v). 

Concreet: de transparantie voor de eigenaar wordt vergroot en er komen evenwichtigere regels. Nieuwe contracten dienen schriftelijk te gebeuren. Eigenaar en pachter maken voortaan een afspraak om na minstens 18 jaar de grond opnieuw ter beschikking te kunnen stellen voor een verkoop. Dit laatste gebeurt met respect voor het recht van voorkoop voor de pachter. De regeling van de erfpachten wordt hersteld in haar oude regime. Dit betekent dat erfpacht slechts kan voor contracten van minstens 27 jaar.

De wet op de beperking van de pachtprijzen, die de maximale toegelaten prijzen voor de pacht van landbouwgronden en in pacht gegeven landbouwgebouwen bepaalt, blijft van toepassing maar wordt geïntegreerd in één overzichtelijk decreet. De pachtprijs blijft gerelateerd aan de landbouwrendabiliteit en wordt losgekoppeld van speculatieve waarde die soms aan landbouwgronden wordt toegekend.

Het nieuwe decreet voorziet ook in een aantal moderniseringen: een regeling waarbij de pachter zijn gronden kan exploiteren via een eigen vennootschap of de mogelijkheid om ook verpachte gronden te verkopen via het verkoopplatform Biddit mogelijk. Ook houdt het decreet rekening met nieuwe samenlevingsvormen: gehuwden en samenwonenden worden gelijkgeschakeld. Voor gronden gelegen in natuurbeheersplannen kan een natuurcontact afgesloten worden.

Evenwicht tussen landbouw, natuur en bos

Het evenwicht tussen landbouw, natuur en bos wordt verduidelijkt. “Opzeggingen van een pacht voor bos of natuur worden onderworpen aan een leefbaarheidstoets op niveau van het landbouwbedrijf. Die toets is strenger in agrarische gebieden dan in groengebieden en bepaalde habitatgebieden. In die groene gebieden en bepaalde Europees beschermde natuurgebieden wordt ook aan private eigenaars de mogelijkheid gegeven om opzeggingen te doen. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden en enkel met het oog op de realisatie van concreet vooropgestelde doelstellingen. De pachter krijgt steeds de mogelijkheid om in het kader van agrarisch natuurbeheer over te gaan tot zelfrealisatie” zeggen de indieners.

Gemeenten kunnen voor hun eigen gronden (niet OCMW of kerkfabriek) via de gemeenteraad een snellere procedure opstarten om bos of natuur te realiseren. Deze opzeg wordt onderworpen aan de uitgebreide leefbaarheidstoets. Dit kan bovendien nooit gebruikt worden op boscompensatie te realiseren.

Ten slotte blijven de bestaande federale fiscale stimulansen van toepassing. Dit betekent dat pachten met contracten vanaf 18 jaar een gunstige fiscale regeling krijgen voor de pachtinkomsten. Fiscale stimulansen in kader van erfenis- of schenkingsrechten zijn momenteel niet gekoppeld aan de hervorming van de pachtwet. “Dit zou de regeling vervolledigen, maar dit was binnen de huidige financiële situatie niet mogelijk. Met deze modernisering loodsen we de voormalige pachtwet de 21e eeuw binnen en willen we het vertrouwen versterken tussen eigenaars en pachters”, sluit Bart Dochy af. 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.