Meer wijkagenten, veiligere stations en minstens 500 euro per inwoner per jaar voor de lokale politie in Brussel

Deel dit artikel

Cd&v Brussel stelt 14 concrete veiligheidsmaatregelen voor.

Met 14 concrete veiligheidsmaatregelen wil cd&v van Brussel opnieuw een veilige stad maken. Zowel repressieve als preventieve acties zijn noodzakelijk om de veiligheidscrisis aan te pakken. De partij stelde het veiligheidsplan voor aan metrostation IJzer, een van de plekken die symbool staat voor de drugscrisis die de Brusselse metrostations al geruime tijd teistert.

Vandalisme, bendes die mensen en schoolgaande jeugd lastig vallen, drugsdealers en druggebruikers in de buurt, met veel overlast als gevolg. Het zijn fenomenen die helaas herkenbaar zijn voor veel Brusselaars. De toenemende onveiligheid is het resultaat van diverse crisissen die hard toeslaan in Brussel: er is een drugsepidemie, een wooncrisis, een daklozencrisis en een tewerkstellingscrisis. Het Brussels Gewest staat er na twintig jaar socialistisch beleid sociaal slechter voor dan ooit. In de drie grote Brusselse treinstations werden in het eerste trimester van 2023 2.425 criminele feiten vastgesteld, meer dan in alle Vlaamse stations samengeteld. En de MIVB registreerde in heel 2023 meer dan 4.000 incidenten met drugsverslaafden in Brusselse metrostations.

Daarom schuift cd&v Brussel een reeks concrete veiligheidsmaatregelen uit het verkiezingsprogramma naar voren. De focus van cd&v is duidelijk: meer blauw op straat in Brussel in verschillende vormen - ook digitaal - om onveiligheid geen kans te geven en mensen snel te kunnen helpen.  De federale overheid investeerde fors in een versterking van de federale politie. Daarnaast blijft de ambitie om meer blauw op straat te sturen door jaarlijks 1.600 inspecteurs te rekruteren. Maar ook het Brussels Gewest en de gemeenten moeten hun duit in het zakje doen. Het is tijd om meer te investeren in de lokale Brusselse politie: minimum 500 euro per inwoner moet de norm worden. Een toegankelijke, aanwezige en nabije politie is daarbij essentieel. Voor wie crimineel of asociaal gedrag vertoont in onze samenleving, is een kordate aanpak noodzakelijk.

Tot slot zet cd&v ook in op preventie, zegt partijvoorzitter Sammy Mahdi:

De beste overlast is geen overlast. Daarvoor rekenen we op de inzet van iedereen in onze gemeenschap, gaande van ouders, maatschappelijk en jeugdwerkers, het onderwijs tot hulpverleners. Een veilige samenleving is ieders recht, maar ook ieders verantwoordelijkheid.
Sammy Mahdi, partijvoorzitter cd&v

De recente drugscrisis drukt ons opnieuw met de neus op de feiten: uw veiligheid is helaas niet gegarandeerd in Brussel. Wij willen zorgen voor een radicale ommekeer, en dat doen we door zowel in te zetten op repressie als op preventie. Buurtwerking en gemeenschapsvorming zijn net zo belangrijk als een permanente aanwezigheid van politieagenten die dicht bij de burger staan.
Benjamin Dalle, lijsttrekker voor het Brussels Parlement

We moeten de realiteit onder ogen zien: de onveiligheid in Brussel escaleert, en deze Brusselse regering staat erbij en kijkt ernaar. Alsof onveilige straten en (metro)stations erbij horen in de grootstad. De tijd dat we dit schouderophalend aanvaarden, is voorgoed voorbij. Met deze concrete maatregelen zijn we ervan overtuigd dat we het tij kunnen keren.
Bianca Debaets, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement

14 concrete maatregelen voor een betere dagelijkse veiligheid:

 1. Voorkomen is beter dan genezen. Voorbeelden als de buurtvrijwilligers, sfeerbeheerders en stadsmariniers tonen aan dat een preventieve aanpak werkt en dat vrijwilligers en het middenveld hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Dit soort projecten wordt duurzaam verankerd.
 2. We verdubbelen het aantal wijkagenten in Brussel. We zorgen ook dat wijkagenten minstens 75% van hun tijd op het terrein kunnen doorbrengen zodat er meer blauw op straat is. We introduceren ook de ‘digitale wijkagent’. We willen de mogelijkheid om op drukke plaatsen, zoals stations en winkelcentra, digitale contactpunten in te richten waar rechtstreeks op digitale manier met de politie gesproken kan worden.
 3. De fietsbrigade van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene is een succes en verdient verdere navolging in zones die nog geen of een onvoldoende uitgebouwde fietsbrigade hebben. Zorg voor meer politie te voet of per fiets zodat het nabijheidsgevoel en de toegankelijkheid van de politie verbetert. Richt een meertalige toeristenpolitie op waar buitenlandse bezoekers terecht kunnen.
 4. De Brusselse baronieën maken niet graag gebruik van bestuurlijke handhaving. Daardoor staat de politie te vaak alleen in haar taak. Zowel het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) als de instrumenten in de recente wet gemeentelijke bestuurlijke handhaving om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, worden onvoldoende gebruikt. Netheidsambtenaren, gemeenschapswachten en parkeerwachters kunnen de politie ontlasten door de handhaving over te nemen. Zo komt er politietijd vrij die kan gaan naar het bestrijden van de overige criminaliteit.
 5. Stad Antwerpen investeert jaarlijks per inwoner meer dan 500 euro in de lokale politie. Heel wat Brusselse gemeenten raken zelfs niet aan 300 euro per inwoner per jaar. Een gecombineerde investering van gemeenten en het Brussels Gewest van minstens 500 euro per inwoner in de lokale politiezones moet de norm worden. Daarmee kan geïnvesteerd worden in de nieuwste uitrusting en kunnen de politieagenten de waardering en het materiaal dat ze verdienen. Daarnaast moet de financiering van de lokale politie onder de loep genomen worden. De bestaande KUL-norm is achterhaald en dient hervormd te worden.
 6. Dat geld moet zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De afgelopen jaren is opnieuw duidelijk geworden dat het veiligheidsbeleid in Brussel te versnipperd is. Er is duidelijk nood aan meer eenheid van visie en leiding voor wat betreft het politie- en veiligheidsbeleid in de hoofdstad. Eén Brusselse politiezone die onder de coördinatie valt van de minister-president is de toekomst. Om de nabijheid te behouden, zetten we in op lokale integrale veiligheidsantennes, LISA’s. In deze antennes komt iedereen die werkt rond preventie en repressie samen, van buurtwerkers en gemeenschapswachten tot de lokale politie.
 7. We gaan verder in onze aanpak van drugscriminaliteit en zorgen voor een ketengerichte drugsaanpak: preventie, nazorg en hulpverlening voor gebruikers, een streng repressief beleid en internationale samenwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Specifieke aandacht moet besteed worden aan nieuwe soorten drugs, zoals bijvoorbeeld lachgas of zombiedrugs die in meer en meer gemeenten opmars vindt. Een ketengerichte aanpak moet samen gaan met een lokale aanpak op maat van de wijk in de zogenoemde hotspots. Elke hotspot wordt uitgerust met een Koban, een mobiel politiecommissariaat zoals dit bestaat in Tokio. Zo zijn de agenten vlugger ter plaatse en het heeft ook een afschrikkende werking. De drugsepidemie kan ook niet los gezien worden van maatschappelijke problemen: er is een wooncrisis, een daklozencrisis en een tewerkstellingscrisis.
 8. Interventies van veiligheids- en gezondheidsdiensten bij mensen met een ernstige verslavingsproblematiek zijn vaak risicovol. We willen meer inzetten op multidisciplinaire teams van politie, artsen en zorgkundigen die ingeschakeld worden bij interventies bij mensen met een ernstige drugsverslaving. Drugsgebruikers die een reëel gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving vormen, moeten gedwongen opgenomen kunnen worden in een gespecialiseerd ziekenhuis of instelling.
 9. Overlast door rondhangende vandaaltjes, (jeugd)bendes, drugsdealers en druggebruikers in de buurt gaan we tegen door de inzet van ‘very irritating police’.
 10. We willen dat er meer wordt ingezet op snelrecht in Brussel. Voor bepaalde feiten moet een vermeende dader binnen de 24u na aanhouding een PV met dagvaarding krijgen en verschijnen binnen de 10 dagen tot 2 maanden. Zo is de tijd tussen daad en straf zo kort mogelijk en is de sanctie direct voelbaar.
 11. We begeleiden jongeren met een sociaal contract om delinquentie en recidive te voorkomen. Alle actoren, gaande van onderwijs, opleiding, jeugdwerk, justitie en politie bundelen de krachten om te voorkomen dat risicojongeren overlast bezorgen of in de criminaliteit terecht komen, én om hen op de goede weg te zetten in het leven.
 12. We zorgen voor veilige stations, perrons en openbaar vervoer. We rusten de Brusselse stations uit met toegangspoortjes. Daarmee vangen we twee vliegen in één klap: we gaan zwartrijden tegen en maken komaf met onveiligheid. We versterken ook de spoorwegpolitie om een grotere fysieke aanwezigheid te hebben van politie in de trein en op het perron.
 13. We breiden de absolute nultolerantie voor alle vormen van geweld uit naar hulp- en veiligheidsdiensten. We dulden geen geweld tegen stewards, veiligheidsagenten, dokters, spoedartsen, verpleegsters. Ook onze netheidsdiensten moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. Dit moet ook voor de parketten een topprioriteit vormen. Voor dit soort van feiten mag er geen ruimte zijn voor seponeringen. We zetten verder in op het gebruik van bodycams bij de politie om alle betrokkenen te beschermen bij een interventie. Professioneel profileren moet de uitvoering van identiteitscontroles zo objectief mogelijk houden.
 14. We zijn kordaat ten aanzien van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. We creëren de mogelijkheid voor slachtoffers om online aangifte te doen van feiten van seksueel geweld via Police-on-Web en worden daarbij onmiddellijk richting meerdere hulpkanalen en aangiftemogelijkheden begeleid, zoals onder meer de Zorgcentra na Seksueel Geweld. We zetten bewustwordingsteams of infocoaches rond grensoverschrijdend gedrag in en introduceren in de horeca het concept “Ask for Angela”. We zorgen ervoor dat studenten een laagdrempelig aanspreekpunt hebben bij de politie. Net zoals in Leuven en Hasselt, moet er ook in Brussel een ‘studentenflik’ komen.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.