Verkeersveilige scholen: Paraat voor de Schoolstraat

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert vandaag de campagne “Paraat voor de Schoolstraat” met bijhorende website. De campagne komt van de Taskforce luchtvervuiling schoolomgeving en wordt breed gedragen. Met de campagne wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lokale besturen en scholen ertoe aanzetten om in september zoveel mogelijk schoolstraten in te richten aan scholen in Vlaanderen en Brussel. Schoolstraten dragen bij tot een veilige en gezonde schoolomgeving en laat dat nu net de inzet zijn van ons Bengels verkeersplan.

De luchtkwaliteit in en rondom scholen wordt sterk bepaald door de drukte van het verkeer, de omgeving van de school en de afstand tot de straat. De grootste bron van vervuiling komt van het wegverkeer. De problematiek is niet enkel verbonden aan de schoolomgeving, maar gaat veel ruimer.

Om concreet al op korte termijn extra stappen te zetten om de luchtkwaliteit in de buurt van scholen te verbeteren werd op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in april een ‘Taskforce luchtvervuiling schoolomgeving’ opgericht. Met de campagne “Paraat voor de Schoolstraat” wil minister Crevits zoveel mogelijk scholen (basis en secundair) en lokale besturen ertoe aanzetten om schoolstraten in te richten en uit te testen tussen midden september en midden oktober, zowel in Vlaanderen als voor het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

Deze oproep is een duidelijke stimulans om meer aandacht voor de luchtkwaliteit in en rondom de scholen te hebben. Bij een schoolstraat wordt de straat op bepaalde momenten afgesloten, waardoor het drukke verkeer aan het begin en einde van de schooldag wordt beperkt. Concreet gaat het dan om een halfuur voor tot een halfuur na de start en het einde van de schooldag. De beslissing ligt bij de scholen en lokale besturen, want de lokale situatie is van belang. Aan een gewestweg bijvoorbeeld is het minder evident om zo’n maatregel te nemen. In zo’n geval is er onder andere de mogelijkheid om ‘stapspots’ te creëren of kus-en-knuffel zones in te richten verder weg van de schoolpoort zodat vervuiling niet vlak aan de school zit.

Website www.paraatvoordeschoolstraat.be

De campagne wordt gecentraliseerd op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be waar scholen alle info voor de inrichting van een schoolstraat terugvinden. Er worden goede praktijkvoorbeelden verzameld en er wordt bijgehouden welke gemeenten en scholen intekenen. Scholen kunnen er een stappenplan vinden om een schoolstraat in te richten en kunnen er onder andere voorbeeldbrieven voor ouders leerlingen, gemeentebestuur, … downloaden. Daarmee willen we maximaal sensibiliseren en faciliteren, zodat scholen, ouders en gemeentebesturen snel tot actie kunnen overgaan. Gemeenten, scholen, ouders, leerlingen en lokale besturen worden opgeroepen om actief mee te doen. Na half oktober wordt er geëvalueerd en nagegaan of er nog mogelijke drempels gesignaleerd worden.

Met de invoering van een schoolstraat zorgen we voor een ‘modal shift’. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Er zijn vandaag al scholen en lokale besturen die het goede voorbeeld geven. De invoering van een schoolstraat bijvoorbeeld in de Onderstraat en de Vinkeslagstraat in Gent overtuigde 7% van de ouders om niet meer met de wagen naar school te komen. 14% van de ouders en leerlingen overwegen om bij mooi weer met de fiets of te voet te komen. Met deze campagne wil minister Crevits nog meer scholen en gemeenten sensibiliseren.

De campagne wordt breed gedragen door de Voetgangersbeweging, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Gezinsbond, de Vlaamse Scholierenkoepel, de onderwijskoepels, het GO!, GO! ouders, KOOGO, VCOV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Stichting Vlaamse Schoolsport, Mobiel 21, de Fietsersbond, Fietsberaad Vlaanderen, Greenpeace, Vlaams Instituut Gezond Leven, Bond Beter Leefmilieu, het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, Milieuzorg op School, de VMM, het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Infopunt Publieke Ruimte, Agentschap Zorg en Gezondheid, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vlaamse Logo’s.

Hilde Crevits: Het is belangrijk dat leerlingen in een gezonde omgeving naar school kunnen gaan. De luchtkwaliteit aan de schoolpoort is door het drukke verkeer aan het begin en einde van de schooldag al te vaak niet goed. Om werk te maken van een betere luchtkwaliteit in de schoolomgeving starten we de campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ met de bijhorende website. Daarbij worden scholen en lokale besturen aangemoedigd om een schoolstraat in te voeren waar dat kan. Is dat niet mogelijk dan kan men met kus-en-knuffelzones werken en met de stapspots. Op die manier vermijden we hoge pieken van stikstofdioxide vlak aan de schoolpoort en geven we scholen terug zuurstof.”

Meer info: www.paraatvoordeschoolstraat.be

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.