Tijd voor een kindnorm in het verkeer!

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit pleit cd&v-verkeersexpert Jef Van den Bergh voor de kindnorm in het verkeer. Hiermee steunen we het pleidooi van de Gezinsbond.

Vandaag blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond dat een betere verkeersveiligheid een prioriteit is voor ouders en grootouders. Zij willen dat hun (klein)kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in hun gemeente en vragen om het verkeersbeleid aan te passen aan wat kinderen nodig hebben.

"We moeten het verkeer bekijken door de ogen van kinderen, als volwaardige verkeersdeelnemers. Vier op de tien ouders vindt het niet veilig om kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Ook het onderzoek van de Gezinsbond bevestigt dit vandaag. Daardoor krijgen kinderen en jongeren te weinig de kans om zelf het verkeer te leren kennen en zich zelfstandig te verplaatsen. In plaats van dat te aanvaarden, moeten we het verkeer meer op kindermaat organiseren." - Jef van den Bergh

20180919tw-kindnorm.png

"Zo moeten we ervoor zorgen dat kinderen een goed zicht hebben door de begroeiing lager te houden. We kunnen ook bijvoorbeeld kleine verkeerslichten op ooghoogte van kinderen plaatsen, zeker in de buurt van scholen of andere plekken waar veel kinderen komen.” - Jef van den Bergh

Kinderen zijn en blijven kwetsbaar in het verkeer. Omdat hun vaardigheden nog niet helemaal ontwikkeld zijn, ervaren ze het verkeer op een andere manier. Daarnaast spiegelen kinderen zich heel erg aan hun ouders en andere voorbeeldfiguren. Door sensibilisering en educatie leren ze snel bij over het verkeer en passen ze hun gedrag gemakkelijk aan. Tot tien jaar valt grote vooruitgang te boeken door veel te wandelen en fietsen.

De oplossing is dus niet om kinderen weg te houden uit het verkeer, maar om ze zo veel mogelijk zelf te laten deelnemen aan het verkeer en al doende te laten leren. Om dat te realiseren moeten we kinderen als referentiepunt nemen bij elke grote en kleine beslissing over het verkeer. De kindnorm als basis.

"Rond elke school is er nu al een zone 30 voorzien We zien effectief dat er in die zone 30 rond de school weinig ongevallen gebeuren. Maar we zien ook dat 77 procent van de ongevallen met kinderen op weg naar school nét buiten die zone 30 gebeuren, tot 300 meter van de school. Daarom moeten we de zone 30 rond scholen onder de loep nemen en in functie van de door de kinderen gebruikte routes, verder uitbreiden. Dat kan in combinatie met meer school- en fietsstraten om auto’s op grotere afstand van de school te houden, conflictvrije kruispunten door vb. aparte groenfases, fietstunnels of fietsopstelvakken om dodehoekongevallen te vermijden, …”  - Jef van den Bergh

Plaatsen die goed en veilig zijn voor een acht- en voor een tachtigjarige zijn goed en veilig voor iedereen. CD&V hanteert deze 8 80-visie in haar mobiliteitsvisie. De kindnorm is een verdere uitwerking van deze visie.

Meer info: Jef Van den Bergh: 0473/74.83.16

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.