Schitterende carrières van uittredende Cd&v-politici

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

We danken alle parlements- en Kamerleden voor hun inzet en hun mooie werk de voorbije legislatuur. Een aantal van onze politici gaf al voor de verkiezingen aan de fakkel te willen doorgeven. Decennialang zetten ze zich met hart en ziel in voor onze partij. Tijd om even terug te blikken op de schitterende carrières van Jos De Meyer, Eric Van Rompuy, Marianne Thyssen en Jo Vandeurzen.

JOS DE MEYER

jos-de-meyer-2019.jpg

Jos De Meyer neemt aan het einde van deze legislatuur afscheid als Vlaams parlementslid en voorzitter van de landbouwcommissie. In onze partij staat hij bekend als dé man met een hart voor onder meer landbouw en natuur. Het vormt de rode draad doorheen zijn (politieke) leven. Daarnaast droeg hij onderwijs een warm hart toe.

Waarop ben je het meeste fier?
"Het was voor mij een voorrecht om voor zo een lange periode parlementslid te zijn. Ik ben fier dat ik steeds de zorgen van land- en tuinbouwers ben blijven aankaarten bij de bevoegde ministers. Daarbij koos ik altijd voor een hoffelijke stijl, zonder een blad voor de mond te nemen. Want oplossingen zoeken, is belangrijker dan polariseren.

Daarnaast heb ik enkele legislaturen geleden het dossier van de scholenbouw op de politieke agenda geplaatst. Kwaliteitsvol onderwijs laten doorgaan in moderne schoolgebouwen, is altijd een bijzonder aandachtspunt geweest voor mij. Op dat ogenblik had geen enkel ander parlementslid hiervoor enige belangstelling. Gelukkig zijn daarna meerdere parlementsleden uit verschillende fracties zich ook beginnen focussen op dit dossier. Er is nooit zoveel geïnvesteerd in scholenbouw als in de voorbije legislatuur, mede dankzij onze minister van Onderwijs Hilde Crevits.”

Waar moet onze partij de komende jaren op focussen?
“Meer directe contacten met de mensen, zodat we beter weten wat hun echte zorgen zijn. De media moeten minder onze agenda bepalen. Als we de ambitie hebben om opnieuw een brede volkspartij te worden, moeten we alle segmenten van de brede samenleving vertegenwoordigen.

Ook de relatie met het maatschappelijk middenveld moet verder uitgeklaard worden. Soms mogen we van hen toch ook een consequentere houding verwachten. We moeten vooral een taal gebruiken die de mensen begrijpen zodat ze voelen dat we met hun problemen en zorgen bezig zijn. Mensen verwachten oplossingen en geen politiek gekibbel.”

Welke raad zou je aan jonge politici geven?
“Blijf jezelf, wees authentiek en zorg ervoor dat je voldoende rechtstreekse contacten hebt met mensen en verenigingen.
Laat je niet opsluiten in de politieke luchtbel van de Wetstraat en van je partij.”

WIST JE DAT…

  • Jos als boerenzoon de kneepjes van het landbouwvak leerde kennen? Vandaag is hij vooral een fervente moestuinier.
  • Jos tijdens zijn KLJ-periode Ivan Heylen ontvoerde toen die een grote hit had met ‘De wilde boerendochter’? Met deze actie
    vroegen ze meer aandacht voor de land- en tuinbouwproblematiek

ERIC VAN ROMPUY

erik-van-rompuy-2019.jpg

De start van Erics politieke carrière gaat decennia terug in de tijd. In 1979 nam hij deel aan de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees parlement. Als eerste opvolger op de CVP-EVP lijst, getrokken door de toenmalige CVP-voorzitter Leo Tindemans, behaalde hij ruim 65.000 voorkeursstemmen. Zijn campagneslogan? ‘Een man die durft’. En die durf is hij na 36 jaar
parlementair mandaat nooit verloren. “Mijn haren zijn grijs geworden, maar ik heb steeds gepoogd aan mijn slogan trouw te blijven.”

Hoe blik je terug op je carrière?
“Mijn tijd als voorzitter van de CVP-jongeren blijf ik als mijn mooiste periode beschouwen in de politiek. Die vriendschap en strijdbaarheid met mijn generatiegenoten zijn schitterende herinneringen. In onze tijd waren we de rebellen binnen de CVP. Ook op de 36 jaar als parlementslid, ben ik fier op. Als minister in de Vlaamse regering ben ik erin geslaagd de VRT te hervormen en
de openbare omroep een structuur te geven waar zelfs de VRT-journalisten vandaag nog van erkennen dat ze de VRT heeft gered van de ondergang in de jaren negentig.”

Wat is je het meeste bij gebleven?
“In die veertig jaar heb ik de kans gekregen om enorm veel mensen te ontmoeten en vanuit het parlement de belangrijke
momenten van het politieke leven mee te maken. Ik heb met vele collega’s hechte en blijvende vriendschapsbanden gesmeed. Ik heb ook aan politiek kunnen doen samen met mijn broer Herman. Zonder hem zou ik die politieke stormen nooit hebben overleefd. Hij was ook voor mij voortdurend een inhoudelijk lichtbaken. Wij zijn verschillende karakters maar gedreven door dezelfde idealen. Dat hij uiteindelijk Europees president is kunnen worden, beschouw ik ook een beetje als de bekroning van onze jarenlange broederschap in de politiek.”

Wat staat er op de planning tijdens je pensioen?
“Ik ben van plan mijn memoires te schrijven.  Ik weet nog niet welke vorm deze zullen aannemen, maar ik hoop hiermee een boodschap te brengen dat politiek de moeite waard is en dat CD&V nog altijd de partij is die het beste de problemen van onze samenleving kan helpen oplossen. Want CD&V-politici streven naar solidariteit en verantwoordelijkheid.”

Welke raad zou je aan jonge politici geven?
“Kom radicaal voor je mening op en durf soms ingaan tegen de gevestigde machten, ook in de eigen partij. Toen ik stopte bij de CVP-jongeren zei de toenmalige CVP-voorzitter Frank Swaelen: ‘aan Eric zal veel worden vergeven’. En dat is ook zo gebeurd. Bij de christendemocraten mogen de jongeren meer dan bij andere partijen. Leo Tindemans zei in zijn jongerenjaren: ‘de CVP-jongeren zijn het levend geweten van de partij’. Aan de jonge CD&V’ers zeg ik vandaag: luister ook naar de woorden van Frank Swaelen en aarzel niet te verwoorden wat jouw generatie denkt. Net zoals wij dat destijds hebben gedaan. En de jongerenperiode komt nooit meer terug. Het blijft voor mij de mooiste tijd in mijn politieke leven.”

MARIANNE THYSSEN

marianne-thyssen-2019.jpg

Marianne Thyssen, onze leading lady in Europa. De grande dame van de christendemocratie, zowel in België als op Europees vlak. Onze voormalige CD&V-voorzitster was als Europees Commissaris zeer actief en heeft een aantal belangrijke realisaties van de grond gekregen. Denk maar aan haar niet aflatende strijd tegen sociale dumping. Vriend en vijand appreciëren Marianne om haar intelligentie, dossierkennis en klasse. Haar jarenlange inzet heeft onze partij mede gemaakt tot wat ze vandaag is. 

Hoe blik je terug op je carrière?
“Als Europees parlementslid heb ik veel kunnen bijdragen aan de Europese voedingswetgeving, de dienstenrichtlijn, veiligheid van speelgoed en het bankentoezicht. Als Europees Commissaris zal ik in november een socialer Europa achterlaten dan ik gevonden heb. En daar heb ik hard voor moeten knokken. Als ik er iets moet uitpikken dan is het mijn pakket rond de arbeidsmobiliteit, dat met de nieuwe detacheringsrichtlijn en de oprichting van de Europese arbeidsautoriteit, veel beter en rechtvaardiger geregeld is. Ook de Europese pijler van sociale rechten mag gezien worden. Hij werd goedgekeurd op de eerste
sociale Europese top in 20 jaar in Zweden, een mijlpaal in de geschiedenis. Met de Pijler zijn 20 principes en rechten afgesproken, die als sociaal kompas dienen in tijden van digitalisering en globalisering. Ik eindig met een positief gevoel. Ik heb veel kansen gekregen en benut.”

Wat is het grote verschil aan politiek doen vroeger en nu?
“De politiek is ruwer geworden. Er wordt meer op de man gespeeld. En de nieuwe sociale media zijn een echte gamechanger. Toch heb ik in Europa altijd het gevoel gehad dat we over lands- en partijgrenzen heen, samen iets opbouwen. De wereld waarin we leven is er niet simpeler op geworden en dus moeten politici samen zoeken naar de beste oplossingen en er voluit voor gaan.”

Welk moment is je bij gebleven?
“Het moment dat ik het leven ‘gered’ heb van Jean-Claude Juncker, voor hij voorzitter van de Europese Commissie werd. We hadden een diner met de christendemocraten van de Benelux in Straatsburg. Het was ijskoud en het regende natte sneeuw. Op een gegeven moment zag ik iemand kloppen op een raam dat uitgaf op de binnenplaats. Juncker! Hij was op het terras gaan roken en het raam was achter hem dichtgewaaid. Door hem daar te redden van de vriesdood, heb ik de loop van de geschiedenis beïnvloed (lacht). Misschien heeft hij er daarom zo op aangedrongen dat ik tot zijn Commissie toetrad.”

Wat staat er op de planning na je Europese loopbaan?
“Ik heb nog geen tijd gemaakt om daarover na te denken. De komende vier à vijf maanden wil ik gefocust blijven op mijn taak als Europees Commissaris. Maar ik maak me geen zorgen, hoor. Sommige mensen zeggen dat ik in een zwart gat zal vallen, maar dat geloof ik niet. Ik heb immers veel ‘in te halen’ op privévlak.”

Welke raad zou je aan jonge politici geven?
“De uitdaging van de generatie van onze grootouders was om Europa herop te bouwen na de oorlog. De uitdaging van mijn generatie bestond erin Europa te versterken en te herenigen, na de verdeeldheid van de Koude Oorlog. De uitdaging van de nieuwe generatie politici is om ervoor te zorgen dat Europa zijn stempel kan drukken op wereldvlak, zodat we onze vrede, vrijheid, democratie en kwaliteit van leven in de toekomst veiligstellen.”

JO VANDEURZEN

jo-vandeurzen-2019l.jpg

Als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin had Jo Vandeurzen een duidelijke visie: dat welzijn en zorg in de samenleving thuishoren, niet erbuiten. Mensen die kwetsbaar zijn, blijven erbij horen en hebben het recht om eigen keuzes te maken. Dat zijn sterke uitdagingen die Jo de voorbije vijf jaar aanging en hervormde naar een betere samenleving vandaag.

 

Hoe blik je terug op je carrière?
“Ik heb bij CD&V heel wat kansen gekregen. Mijn eerste politiek mandaat was dat van OCMW-voorzitter. Daarna ben ik volksvertegenwoordiger, partijvoorzitter en federaal en Vlaams minister geweest. Dat laatste gedurende tien jaar. Ik besef goed dat we in Vlaanderen nog een weg af te leggen hebben, maar het Groeipakket, de persoonsvolgende financiering van de ondersteuning van personen met een handicap, de integrale jeugdhulp, de Huizen van het Kind en kinderopvang, de Vlaamse sociale bescherming en in het bijzonder de ouderenzorg, de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg: er zijn veel hervormingen gestart. 

Ik heb gelukkig kunnen rekenen op de medewerking en steun van velen. Een centrale leidraad in mijn beleid is altijd de overtuiging geweest dat we zorg en hulp zo moeten organiseren dat het kwetsbare mensen in staat telt deel te nemen aan de samenleving. De relaties met anderen geven zin in het leven. Dat we moeten investeren in de kwaliteit van ons samenleven, is een fundamenteel christendemocratische gedachte.”

Wat is je het meeste bij gebleven?
“Thuis bij Jean-Luc Dehaene mosselen eten vergeet je niet. Oppositie voeren onder de paarse regering destijds, met in de eigen fractie collega’s met een groot conferenciergehalte was vaak uiterst amusant.”

Wie of wat ga je het meeste missen?
“Ongetwijfeld de samenwerking met een aantal collega’s. Maar uiteraard ook de vele contacten op het terrein met ongelofelijk krachtige en geëngageerde mensen. Als minister bevoegd voor welzijn zie je veel miserie maar ook veel mensen die elke dag wonderen verrichten.”

Jo Vandeurzen: “We moeten blijven investeren in de kwaliteit van ons samenleven”

Welke raad zou je aan jonge politici geven?
“Als ik iets durf aanbevelen: blijf leren met een open geest. De wereld verandert snel. En de wereld is ons dorp.”

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.