Naar een nieuw plan basisonderwijs - Gelijkschakeling werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs vanaf 2019-2020

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Het Vlaams parlement heeft vandaag een voorstel van resolutie goedgekeurd ter initiatie van een nieuw plan basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus. De resolutie is gebaseerd op een motie die op woensdag 20 maart 2018 door de partijen werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. Opmerkelijk nieuw element in de goedgekeurde resolutie is dat het Vlaams parlement niet alleen pleit om de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs gelijk te schakelen met die van het lager onderwijs, maar om dat ook al te doen vanaf het schooljaar 2019-2020. Als pendant daarvan keurde het Vlaams Parlement ook een voorstel van decreet goed, dat  die gelijkschakeling vanaf volgend schooljaar ook regelgevend verankert.

De Vlaamse partijen willen allereerst met deze resolutie een nieuw plan basisonderwijs initiëren en daarvoor de drie belangrijkste sporen aangeven. Die drie sporen zijn: de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuter- en lager onderwijs vanaf het schooljaar 2019-2020, bijkomende kleuterverzorgers en zorgleerkrachten, alsook de versterking van de schoolleiding door een betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning. Nieuw ten opzichte van de eerdere motie die aan de basis ligt van deze resolutie, is dat het Vlaams Parlement erin aangeeft dat de gelijkschakeling van werkingsmiddelen al vanaf het schooljaar 2019-2020 een feit moet zijn. Om deze gelijkschakeling vanaf volgend schooljaar verder regelgevend te verankeren, keurde het Vlaams Parlement trouwens ook een voorstel van decreet goed.

Daarnaast vragen de indieners aan de Vlaamse regering om enkele maatregelen te nemen die van toepassing zijn op alle onderwijsniveaus. Zo moet er in de toekomst op worden toegezien dat onderwijsmiddelen doelmatig worden ingezet in de school en de klas en maximaal ten goede komen aan het ontwikkelings- en leerproces van de leerlingen en het pedagogisch comfort van de leerkrachten om hun werkdruk te doen dalen. Het gaat daarbij zowel om personeel als financiële middelen.

Er zijn ook extra gekleurde middelen nodig om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te laten leren en te integreren via taalbaden, digitale taalondersteuning, …

Verder gaan de indieners het engagement aan om het M-decreet, voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, te evalueren en bij te sturen zowel inzake regelgeving als inzake uitvoering in de praktijk zodat alle leerlingen, zowel in het gewoon als het buitengewoon onderwijs, de gepaste ondersteuning krijgen waarbij de grootste leerkansen worden gegarandeerd.

Tot slot moet de administratieve last voor onderwijspersoneel verder verlaagd worden. Dat kan door duidelijkheid te verschaffen aan de leerkrachten en directies over welke documenten opgelegd zijn door de overheden en afspraken te maken met andere bestuursniveaus. Ook moeten alle onderwijspartners op hun verantwoordelijkheid gewezen worden inzake planlast en de informatie die reeds ergens beschikbaar is mag niet opnieuw opgevraagd worden.

Jan Durnez en de andere indieners zijn opgetogen dat het Vlaams Parlement na hun motie ook hun resolutie goedkeurde die voor het basisonderwijs in het bijzonder maar ook voor andere onderwijsniveaus een aantal sporen voor de toekomst uitzet. Dat het Vlaams Parlement ook een voorstel van decreet goedkeurde dat – zoals aangegeven in de resolutie – al vanaf volgend schooljaar de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuter onderwijs met die van het lager onderwijs realiseert, geeft al onmiddellijk de kracht van deze resolutie aan.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).