Naar een nieuw plan basisonderwijs - Gelijkschakeling werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs vanaf 2019-2020

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Het Vlaams parlement heeft vandaag een voorstel van resolutie goedgekeurd ter initiatie van een nieuw plan basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus. De resolutie is gebaseerd op een motie die op woensdag 20 maart 2018 door de partijen werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. Opmerkelijk nieuw element in de goedgekeurde resolutie is dat het Vlaams parlement niet alleen pleit om de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs gelijk te schakelen met die van het lager onderwijs, maar om dat ook al te doen vanaf het schooljaar 2019-2020. Als pendant daarvan keurde het Vlaams Parlement ook een voorstel van decreet goed, dat  die gelijkschakeling vanaf volgend schooljaar ook regelgevend verankert.

De Vlaamse partijen willen allereerst met deze resolutie een nieuw plan basisonderwijs initiëren en daarvoor de drie belangrijkste sporen aangeven. Die drie sporen zijn: de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuter- en lager onderwijs vanaf het schooljaar 2019-2020, bijkomende kleuterverzorgers en zorgleerkrachten, alsook de versterking van de schoolleiding door een betere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning. Nieuw ten opzichte van de eerdere motie die aan de basis ligt van deze resolutie, is dat het Vlaams Parlement erin aangeeft dat de gelijkschakeling van werkingsmiddelen al vanaf het schooljaar 2019-2020 een feit moet zijn. Om deze gelijkschakeling vanaf volgend schooljaar verder regelgevend te verankeren, keurde het Vlaams Parlement trouwens ook een voorstel van decreet goed.

Daarnaast vragen de indieners aan de Vlaamse regering om enkele maatregelen te nemen die van toepassing zijn op alle onderwijsniveaus. Zo moet er in de toekomst op worden toegezien dat onderwijsmiddelen doelmatig worden ingezet in de school en de klas en maximaal ten goede komen aan het ontwikkelings- en leerproces van de leerlingen en het pedagogisch comfort van de leerkrachten om hun werkdruk te doen dalen. Het gaat daarbij zowel om personeel als financiële middelen.

Er zijn ook extra gekleurde middelen nodig om niet-Nederlandstalige kinderen Nederlands te laten leren en te integreren via taalbaden, digitale taalondersteuning, …

Verder gaan de indieners het engagement aan om het M-decreet, voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden, te evalueren en bij te sturen zowel inzake regelgeving als inzake uitvoering in de praktijk zodat alle leerlingen, zowel in het gewoon als het buitengewoon onderwijs, de gepaste ondersteuning krijgen waarbij de grootste leerkansen worden gegarandeerd.

Tot slot moet de administratieve last voor onderwijspersoneel verder verlaagd worden. Dat kan door duidelijkheid te verschaffen aan de leerkrachten en directies over welke documenten opgelegd zijn door de overheden en afspraken te maken met andere bestuursniveaus. Ook moeten alle onderwijspartners op hun verantwoordelijkheid gewezen worden inzake planlast en de informatie die reeds ergens beschikbaar is mag niet opnieuw opgevraagd worden.

Jan Durnez en de andere indieners zijn opgetogen dat het Vlaams Parlement na hun motie ook hun resolutie goedkeurde die voor het basisonderwijs in het bijzonder maar ook voor andere onderwijsniveaus een aantal sporen voor de toekomst uitzet. Dat het Vlaams Parlement ook een voorstel van decreet goedkeurde dat – zoals aangegeven in de resolutie – al vanaf volgend schooljaar de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuter onderwijs met die van het lager onderwijs realiseert, geeft al onmiddellijk de kracht van deze resolutie aan.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.