Meer respect voor voetgangers: “Elk voetpad biljartvlak tegen 2030.”

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

De voetganger lijkt hoe langer hoe meer de vergeten weggebruiker in Vlaanderen. De staat van de voetpaden laat vandaag immers op vele plekken de wensen over. Slecht begaanbare voetpaden die dikwijls iets weg lijken te hebben van een hindernissenparcours; het is voor iedereen herkenbaar.

En dikwijls zijn de meest kwetsbaren hier de dupe van: denk maar aan ouderen die zich op de openbare weg begeven met een rollator, gezinnen met jonge kinderen in de buggy of blinden en slechtzienden die zich op de openbare weg begeven. Bovendien gebeurt 17 procent de verplaatsingen in Vlaanderen te voet. Uit de Gemeentemonitor van 2020 blijkt ook dat 32% van de mensen in Vlaanderen ontevreden is over de staat van de voetpaden.

Cd&v lanceert daarom vandaag de Keizer Voetganger-campagne waarmee de partij volop de kaart trekt van de voetganger. De partij schuift 5 concrete doelstellingen naar voren waaraan het huidige voetgangerbeleid moet getoetst worden. De voetganger mag niet langer de vergeten weggebruiker zijn in het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Voetpaden moeten veilig zijn, moeten uitnodigen tot meer stappen en mogen geen obstakel zijn om het huis te verlaten, zoals dat vandaag voor ouderen of voor gezinnen met jonge kinderen vaak het geval is. We lanceren daarom vandaag met cd&v de Keizer Voetganger-campagne omdat elke voetganger zich als een keizer moet behandeld voelen. Mensen moeten kunnen gaan en staan waar ze willen. Daartoe zijn veilige en begaanbare voetpaden een absolute must.”

Vlaams parlementslid Karin Brouwers: “Voetgangers de grootste groep verkeersdeelnemers in de steden en gemeenten. Bovendien scoort de leeftijdsgroep van 75-plussers opvallend hoog in deze statistieken. Een goed en veilig voetpadennetwerk moet ervoor zorgen dat de keuze voor een verplaatsing te voet in de buurt veiliger en dus de meest logische keuze wordt en blijft, en dat niet in het minst voor gezinnen met kinderen en ouderen. Meer beweging te voet komt ook de gezondheid van mensen ten goede. Na de Koning Fiets dus hoog tijd voor Keizer Voetganger.”


2024, het jaar van “Keizer Voetganger”

Man of vrouw, jong of minder jong, met of zonder handicap. Het is voor iedereen herkenbaar: allerlei obstakels op het voetpad, van slecht geplaatste verkeersborden tot fout geparkeerde auto's, deelsteps, reclameborden, menuborden van restaurants of een verlichtingspaal of -kast midden in de weg waardoor de doorgang met een rolstoel of buggy onmogelijk wordt en de voetganger zich soms op de rijweg moet begeven met alle risico’s van dien tot gevolg.. Denk ook aan kapotte tegels, putjes of andere oneffenheden. Te smalle voetpaden, borduren van 10 centimeter hoog, het ontbreken van verlichting of voldoende bankjes om te rusten. Het is een greep uit de uitdagingen waar voetgangers soms voor staan.

Als we willen dat iedereen onbezorgd, veilig en actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven impliceert dat dat ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Daarom moet de voetganger voor cd&v opnieuw een prominente plaats krijgen binnen het mobiliteitsbeleid in onze steden en gemeenten. Eerder lanceerde de partij een gelijkaardige succesvolle campagne voor fietsers onder de noemer “Koning Fiets”.

 
Vijf ambitieuze doelstellingen voor Keizer Voetganger.

1. We maken elk voetpad zo vlak als een biljartlaken

Cd&v wil tegen 2030 dat alle voetpaden biljartvlak en voldoende breed zijn. Elk voetpad moet vrij zijn van losliggende tegels of onnodige hellingen. Voor de moeder met kinderwagen, voor de schoolgaande jeugd, voor zij op weg naar het werk, voor onze ouderen, … Alle voetpaden moeten bovendien een minimum breedte van 1m50 hebben, of 1m80 waar het kan. Op gevaarlijke en drukke plaatsen wordt routegeleiding voorzien voor blinden en slechtzienden: bijvoorbeeld ribbelstroken van 60cm breed. Ter hoogte van de oversteekplaatsen worden noppentegels aangelegd zodat iedere voetganger veilig kan oversteken.  

Om de aandacht voor voetpadenbeleid te stimuleren pleit cd&v voor de oprichting van een Stapfonds: Na een verdriedubbeling van de investeringen in veilige en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur wil cd&v nu ook een jaarlijks budget van €100 miljoen om lokale besturen te stimuleren om te investeren in voet- en wandelpaden.

2. Een voetpad is geen hindernissenparcours: tegen 2030 is elk voetpad obstakelvrij

Cd&v wil tegen 2030 overal obstakelvrije voetpaden aangepast aan de uitdagingen van vandaag. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld voor het parkeren van deelsteps als voor het opbergen van laadkabels naar goede alternatieven moet gezocht worden. We zijn niet tegen deelmobiliteit en al zeker niet tegen de vergroening van ons wagenpark. Maar daar mag de voetganger en de staat van de voetpaden niet de dupe van zijn. Voor laadkabels kan het gebruik van een kabelmat of kabelgoot als strikte voorwaarde toegevoegd worden. Voor deelsteps kijken we naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van en responsabilisering door de lokale besturen, de gebruikers en de aanbieders.

Dit alles moet deel uitmaken van een uitgebreide actualisering van het Vademecum Voetgangersvoorzieningen dat nog dateert van 2003. Ondertussen zijn we twintig jaar verder en zijn ook de uitdagingen in het mobiliteitsbeleid voor voetgangers geëvolueerd zoals de inplanting van laadpalen en laadkabels of de regelgeving rond deelsteps. Een moderne en geactualiseerde versie als ‘voetgangersgids’ voor de lokale besturen is dus broodnodig.

3. Een voetpad is geen werfzone. Elk voetpad mag niet meer dan één keer in twee jaar open komen te liggen

De partij pleit ook voor een betere afstemming tussen de verschillende nutsbedrijven die werken moeten uitvoeren en daarbij voetpaden openbreken. In theorie zou dit vandaag al moeten gebeuren, maar in de praktijk laat de afstemming vaak de wensen over. Cd&v pleit voor een toegankelijke en overzichtelijke kaart van alle wegenwerken per stad of gemeente waarop burgers ook kunnen aangeven wanneer nutswerken elkaar opvolgen zonder duidelijk afstemming en met hinder tot gevolg. De partij wil ook dat àlle steden en gemeenten de Code Nutswerken van VVSG ondertekenen en deze ook elke legislatuur laten goedkeuren in de gemeenteraad Dit om de bewustwording rond veilig voetpadenbeleid aan te wakkeren.

4. Meten is weten. Elk voetpad in Vlaanderen krijgt een score voor toegankelijkheid

Meten is weten. Cd&v wil dat elk voetpad een walkabiltyscore krijgt gelijkaardig aan de EPC-scores vandaag voor energiezuinige huizen. Op deze manier krijgen voetgangers een objectief beeld over de staat van de voetpaden. Hierdoor kan een lokaal bestuur concrete doelen stellen op basis van welke prioriteit een voetpad krijgt op basis van intensiteit van gebruik. Voetpaden in een schoolomgeving of aan een woonzorgcentra krijgen vanzelfsprekend prioriteit en moeten  een score A krijgen. Parameters binnen die hier kunnen worden meegenomen is de toegankelijkheid volgens het 8-80 – principe waarbij de openbare ruimte veilig toegankelijk moet zijn voor zowel een kind van 8 jaar als een oudere persoon van 80 jaar. Een andere parameter kan zijn of voetpaden deel uitmaken van grotere voetgangercirkels in een dorp- of stadskern. Daarbij legt men een aaneengesloten wandelroute met een rustpunt onderweg om de 300 meter die de belangrijkste voorzieningen met elkaar verbindt.

5. Elk jaar krijgt één gemeente de titel van ‘dé Voetgangersvriendelijke Gemeente van Vlaanderen’

Cd&v wil ook jaarlijks een award uitreiken aan de meest voetgangersvriendelijke gemeente van Vlaanderen. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Elk jaar worden de drie beste fietsgemeentes verkozen in Vlaanderen. Waarom doen we dat ook niet voor voetgangersvriendelijke gemeenten? Dit zou een bijkomende stimulans kunnen zijn voor lokale bestuurders om in te zetten op de voorzieningen voor voetgangers. Die award zou kunnen uitgereikt worden tijdens een jaarlijks voetgangerscongres voor lokale besturen.”

Cd&v wil bovendien dat er in elke schoolomgeving tegen 2030 minstens één gevleugelde oversteekplaats wordt ingebed. Een gevleugelde oversteekplaats is een plek waar het verkeer vroeger stopt en zo meer overzicht krijgt op de oversteekplaats. Dat maakt het voor schoolgaande kinderen veel veiliger om over te steken. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid voor onze jongsten.

 
Engagementsverklaring voor lokale besturen

Cd&v heeft overal in Vlaanderen sterke lokale besturen die staan te popelen om met deze campagne aan de slag te gaan. De partij hoopt nog tegen het einde van dit jaar dat minstens 100 steden en gemeenten hun schouders zetten onder de Keizer Voetganger-campagne en deze ook integraal overnemen in hun verkiezingsprogramma voor de lokale verkiezingen. Op die manier wordt 2024 echt het jaar van Keizer Voetganger.

De partij werkte daarvoor ook een handleiding uit die lokale besturen helpen in de implementatie van een voetpadenbeleid dat echt op maat is van voetgangers. Dat gaat van inventarising van risicovolle voetpaden tot het hoofd bieden aan nieuwe noden in de gemeente in de schoolomgeving, voor kinderen aan speelpleinen, voor jonge ouders in dorpskernen en voor ouderen die zich veilig te voet willen verplaatsen.

Website: www.keizervoetganger.be

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.