Joke Schauvliege: Lijsttrekker Oost-Vlaanderen 2019

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

Het beleid van Joke Schauvliege is indrukwekkend, al is dat misschien niet door iedereen gekend.  Ze heeft steeds geprobeerd om iedereen samen te brengen met grote redelijkheid.  Dat klimaatacties voor iedereen haalbaar en betaalbaar moeten zijn, staat voor haar vast.  Het landbouwbeleid is erop gericht om lokale telers te ondersteunen: als we willen dat onze voeding dichtbij ons geproduceerd wordt, moeten we onze landbouw steunen. Ze steunde daarom ook  verschillende initiatieven die de landbouwer en de consument dichter bij elkaar brengen.

"We moeten er wel steeds over waken dat we maatregelen nemen die haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk aanvaard zijn, zodat iedereen mee kan.” Als het prijskaartje te hoog wordt, kan dat mensen in de problemen brengen.

Enkele realisaties:

  • Omgevingsvergunning verlaagt administratieve last: ze vervangt drie andere vergunningen en verloopt sneller en efficiënter  
  • Verbod op roken in de auto met minderjarigen
  • De omgekeerde toegankelijkheid: voetgangers mogen de paden verlaten in alle natuurgebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos, tenzij het expliciet vermeld wordt.

Duurzame, lokale en milieuvriendelijke landbouw

Verder was er de invoering van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ter ondersteuning van de landbouw. Bovendien werd daarbij extra steun gegeven aan landbouwers voor de inspanningen die ze leveren om op een klimaat- en milieuvriendelijke manier te werken. In tegenstelling tot enkele andere lidstaten, slaagt Vlaanderen er dankzij haar in om deze steun ook snel uit te betalen.  Joke Schauvliege steunde actief projecten die consumenten en landbouwers dicht bij elkaar brengen.  Deze korteketen-initiatieven zorgen ervoor dat de consument beter weet en meer vertrouwen kan hebben in de producten die hij koopt.  Anderzijds maken dergelijke projecten het voor de landbouwer eenvoudiger om zijn producten te verkopen aan een eerlijke prijs. Het Vlaams  Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt duurzame investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouw.  Bovendien zette ze haar schouders onder de plattelandsontwikkeling en - bescherming die tijdens de voorbije jaren op kruissnelheid kwam.

Daarnaast werd er fors ingezet op duurzaam ondernemen in de landbouw. Het ILVO en andere onderzoekscentra kregen extra middelen om onze landbouw ecologischer en duurzamer te maken.  De Europese richtlijn over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (pesticides,...) werd perfect en tijdig omgezet in regionale regelgeving.  Biolandbouw werd ondersteund de afgelopen jaren. Een nieuw strategisch plan bio werd gelanceerd in 2018 met als ambitie “Meer en Betere Biolandbouw”.  Bovendien worden de voedselverliezen via een actieplan verminderd met 15 procent tegen 2020.

Open ruimte: een kostbaar goed

Een bijzondere realisatie is de de omgevingsvergunning. Deze vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

De Vlaamse Regering keurde in 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed.  De rode draad is doordacht en zuinig ruimtegebruik die de ruimtelijke organisatie van Vlaanderen versterkt en waarbij tegelijkertijd de leefbaarheid verbetert. Joke Schauvliege wil maximaal de waardevolle open ruimte vrijwaren,  mogelijkheden creëren voor een kwalitatief woonaanbod en voldoende ruimte bieden voor de ondernemingen. Multifunctioneel ruimtegebruik en het verweven van functies zijn hierbij essentieel. 

Klimaat: schadelijke stoffen en broeikasgassen terugdringen

Op voorstel van Joke Schauvliege werd zo ook het Vlaams klimaatbeleidsplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit plan zet de lijnen uit voor energiebesparing, gebruik van properdere brandstoffen en reductie van CO2-uitstoot in de periode 2021-2030. De doelstelling is een reductie van 35% van de broeikasgasuitstoot tegen 2030. Vlaanderen sluit zich hiermee dus aan bij de doelstelling die de Europese Unie heeft vastgelegd voor heel België, maar ook de lokale besturen worden ondersteund bij de inspanningen die ze doen inzake klimaat. Recent nog met een investering van 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten.

Het luchtbeleidsplan daarnaast heeft als belangrijkste doelstelling om de luchtkwaliteit in Vlaanderen tegen 2030 fors te verbeteren. Door dit ambitieus actieplan zal Vlaanderen blijven voldoen aan de Europese verplichtingen (richtlijn emissieplafonds en luchtkwaliteitsrichtlijn) voor een hele reeks parameters: fijn stof, NOx, zwavel en vluchtige stoffen. Bovendien mikt Vlaanderen op het behalen van de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op het vlak van natuurbescherming (vermesting en verzuring) en het vermijden van ozonschade aan natuur en landbouwgewassen schroeft dit plan eveneens de doelstellingen op. Het meest opvallend gebeurt dat in het verkeer: voor de parameter NOx hanteert Vlaanderen voortaan 20 µg/m³ als norm en niet langer de huidige Europese norm van 40 µg/m³.

De hoeveelheid fijn stof is meer dan gehalveerd de voorbij jaren, met een sterke daling tussen 2010 en 2016.

De Vlaamse regering ging ook de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil. In haar plan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zijn doelstellingen en acties vastgelegd om zwerfvuil en sluikstorten te verminderen. De doelstelling is om tegen 2022 de hoeveelheid zwerfvuil met 20% te doen dalen. Hiervoor zijn de Mooimakers opgericht die werken rond een vijfpijleraanpak: communicatie, participatie, omgeving, infrastructuur en handhaving. Bovendien nam Joke actie om meer grondstoffen te recycleren. De ambitie is om 90% te recycleren tegen 2020. De strijd tegen vervuiling door plastic is een ander voorbeeld. Met het verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes, bekers en bestek tijdens evenementen zet Vlaanderen een goede stap op weg naar een betere leefomgeving. Ook de vergroening van de bussen van De Lijn past in dat plan: geen dieselbussen meer. Vanaf 2019 komen er enkel nog hybride bussen bij en het jaar nadien worden alleen nog elektrische bussen gekocht. Verder neemt de Vlaamse regering al diverse maatregelen om het wagenpark milieuvriendelijker te maken en de files aan te pakken. De CD&V-parlementsleden van de commissie Mobiliteit hebben daarover verschillende voorstellen ingediend bij de bevoegde minister.

Het beleid van Schauvliege investeerde extra in fietsinfrastructuur en natuur & bos. Dat beleid wordt bovendien gewaardeerd door verschillende organisaties op het terrein: "De minister heeft een belangrijke inspanning geleverd om de oppervlakte erkend natuurgebied te laten stijgen," bevestigt Natuurpunt op zijn website.

Joke Schauvliege: “De Vlaamse overheid neemt vandaag al heel wat ambitieuze maatregelen om ons klimaat te beschermen. Al beseft iedereen dat we meer ambitie moeten durven tonen voor het klimaat en dat er nog heel wat bijkomende maatregelen nodig zijn om onze planeet te beschermen. Dat is een terechte zorg.”

Nieuws

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Auto’s minder vaak naar de keuring dankzij voorstel van Sofie Mertens

In september deed Vlaams parlementslid Sofie Mertens het voorstel om auto’s minder vaak naar de keuring te sturen. Dat voorstel is nu werkelijkheid geworden. Zo zullen wagens slechts om de twee jaar naar de autokeuring moeten tot ze 10 jaar oud zijn. “Dit is zeer goed nieuws voor de automobilisten. Ik ben blij dat er hiermee gehoor wordt gegeven aan mijn eerder voorstel”, aldus Vlaams parlementslid Sofie Mertens.