Compensatie voor de negatieve gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Publicatiedatum

Auteur

Wouter Beke

Deel dit artikel

Het is essentieel dat de kinderopvang tijdens de coronacrisis kan openblijven, prioritair voor ouders uit essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Tegelijk moeten ouders, indien mogelijk, hun kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.

Ouders moeten ook niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot minstens 5 april. Er mogen ook geen respijtdagen worden ingeroepen. Hierdoor werkt de kinderopvang met een merkelijk lagere bezetting en ontvangen de organisatoren minder ouderbijdragen dan gewoonlijk. De Vlaamse Regering had al eerder beslist hen hiervoor te compenseren om dit verlies aan inkomsten op te vangen. Vandaag volgt de concrete uitwerking.

VOOR WIE IS DEZE COMPENSATIE?

Voor alle organisatoren, van kinderopvang voor baby’s en peuters:

  • als ze voldoen aan de voorwaarden hieronder beschreven.
  • voor de periode vanaf 14 maart tot minstens 5 april.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DE COMPENSATIE TE KUNNEN ONTVANGEN?

De ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen

De ouders betalen niet voor de dagen dat hun kind afwezig was tijdens de periode waarop de compensatiesubsidie van toepassing is. Afwezigheden mogen niet worden meegeteld als ‘respijtdag’, indien de opvang met een dergelijk systeem werkt. Voor dagen waarop kinderen wel aanwezig waren in de opvang betalen ouders de gebruikelijke bijdrage.

De kinderopvang is open of beschikbaar voor de ouders die nood aan opvang hebben

De opvanglocatie is beschikbaar om de kinderopvang te verzekeren voor ouders die werkzaam zijn in essentiële sectoren en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Indien de opvang moet sluiten omwille van overmacht, bijvoorbeeld omdat medewerkers besmet waren met het virus, kan men ook de compensatie aanvragen.

Wie op eigen initiatief beslist om de opvang toch te sluiten, zonder overmacht, kan geen compensatiesubsidie aanvragen voor die dagen waarop men gesloten was. Men kan altijd opnieuw de opvang openen.

Medewerkers blijven in dienst en beschikbaar

Er worden correcte lonen of vergoedingen aan alle medewerkers betaald. Werken kinderbegeleiders in het sociaal statuut voor aangesloten onthaalouders, dan krijgen ze een kostenvergoeding per volle afwezigheidsdag van 17,5 euro.

Men vraagt geen tijdelijke werkloosheid en maakt ook geen gebruik van een andere tegemoetkoming die hetzij door Vlaanderen hetzij door de Federale overheid wordt geboden (bijvoorbeeld: andere steunmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen of de opvanguitkering van de RVA voor aangesloten onthaalouders). Wie toch al gebruik maakt van een andere steunmaatregel en liever de Vlaamse compensatiesubsidie wil aanvragen, kan de eerste steunmaatregel terug ongedaan laten maken.

Er kan gevraagd worden, bijvoorbeeld door lokaal bestuur, dat medewerkers worden ingezet voor ruimere opdrachten (bijvoorbeeld: opvang van schoolkinderen).

HOEVEEL BEDRAAGT DE COMPENSATIESUBSIDIE EN HOE WORDT ZE BEREKEND?

Het opvanginitiatief ontvangt een compensatiebedrag per afwezigheidsdag. Een afwezigheidsdag is een dag waarvoor het gezin opvang had besteld en waarop het kind afwezig was.

De compensatie is per type opvang verschillend:

 

 

Groepsopvang

Gezinsopvang

Opvang met vrije prijs

27 euro

17,5 euro

Opvang met inkomenstarief

20 euro

17,5 euro (voor zelfstandige gezinsopvang)

Opvang met inkomenstarief met onthaalouders sui generis of in werknemersstatuut (inbegrepen compensatie diensten voor meerkost RSZ)

18,5 euro

18,5 euro

 Voor een volle afwezigheidsdag ontvangt men het volledige compensatiebedrag. 

  • Een volle afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld voor meer dan 5uur.
  • Voor een halve afwezigheidsdag krijgt men 60% van het compensatiebedrag.
    Een halve afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld van meer dan 3 uur en minder dan 5 uur.
  • Voor een derde afwezigheidsdag krijgt men 40% van het compensatiebedrag.
    Een derde afwezigheidsdag is een dag waarop opvang was besteld van minder dan 3 uur.

 Men kan maximaal een compensatie krijgen voor een volledige bezetting.

NIEUWE STAP IN GROEIPAD KINDEROPVANG 

De Vlaamse Regering heeft beslist 10,6 miljoen versneld te investeren om het verschil in subsidie tussen kinderopvang Trap 2A en Trap 2B verder weg te werken. Het subsidiebedrag voor een kinderopvangplaats in Trap 2B gaat hierdoor met zo’n 525 euro naar omhoog op jaarbasis en 2,4 euro op dagbasis .

“Om levensnoodzakelijke sectoren aan de gang te houden, is de kinderopvang onontbeerlijk. Kinderen van mensen die vandaag werken in bijvoorbeeld de zorg, moeten ergens terechtkunnen. Tegelijk houden vele andere ouders hun kinderen thuis, zoals gevraagd door de overheid. Die combinatie maakt dat kinderopvanginitiatieven kosten blijven maken en tegelijk veel minder inkomsten hebben. Het is niet meer dan terecht en logisch, dat we hen hiervoor compenseren”, besluit Wouter Beke.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).