Asiel en Migratie

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met verschillende en opeenvolgende crisissen op het internationale toneel, zoals de machtsovername door de Taliban in Afghanistan en de oorlog in Oekraïne. Dat zorgt ook voor een impact op ons land en in het bijzonder op het departement Asiel en Migratie.

We worden geconfronteerd met een constante en bijzondere hoge instroom van verzoekers om internationale bescherming. Meer dan ooit werd aangetoond dat structurele hervormingen van de asielprocedures op nationaal en Europees niveau zich opdringen. cd&v heeft daar de afgelopen jaren sterk op ingezet. Deze missie moeten we ook in de komende legislatuur verderzetten.

Migratie is een structureel gegeven. Het is ook veel breder dan enkel mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Het belang van andere migratiekanalen, zoals bijvoorbeeld arbeids- of studiemigratie, kan niet onderschat worden. Mensen maken zich zorgen over de impact die migratie heeft op het maatschappelijk weefsel. We nemen die zorgen serieus. Het is dus belangrijk dat we werk maken van een goed doordacht en integraal beleid dat een antwoord kan bieden op deze bezorgdheden. cd&v kiest daarom voor een gecontroleerd migratiebeleid gebaseerd op heldere regels en efficiënte procedures. We maken daarbij kordate, maar humane keuzes. Een nieuw Migratiewetboek zal ons daarbij helpen. Wie niet in ons land kan blijven, wordt aanklampend en op maat begeleid richting een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Van mensen die op ons grondgebied kunnen blijven, verwachten we dat ze zich zo snel als mogelijk inschakelen in onze samenleving. Daarom blijven we inzetten op activering en integratie van nieuwkomers.

De asieldruk in relatie tot het aantal inwoners is in ons land bijzonder hoog. Dit zorgt voor een ongekende druk op ons opvangnetwerk. Om structureel iets te kunnen doen aan de instroom, zijn hervormingen op Europees niveau broodnodig. Solidariteit tussen de verschillende lidstaten van de Unie is een cruciaal om tot een oplossing te komen. Elke lidstaat dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Voorts moeten we blijven inzetten op bilateraal en multilateraal overleg met andere internationale partners.

Kernpunten

  • cd&v staat voor een kordaat en humaan asiel- en migratiebeleid. Via structurele hervormingen zorgen we voor meer controle op migratie.
  • We zetten de structurele hervormingen van het asiel- en migratiebeleid onverkort verder.
  • Met een Europees Asiel- en Migratiepact zorgen we onder meer voor een betere bescherming van de buitengrenzen van de EU, snelle grensprocedures, een eerlijke spreiding van verzoekers om internationale bescherming over alle lidstaten en een betere samenwerking op het vlak van terugkeer.
  • In eigen land implementeren we een nieuw Migratiewetboek dat moet zorgen voor meer transparantie en efficiëntere procedures. Dit zowel voor toegang, verblijf als verwijdering. De doelstelling die daarbij voorop staat, is mensen sneller duidelijkheid geven over hun rechtspositie.
  • We kiezen resoluut voor migratiediensten die efficiënter en sneller werken. Daarom willen we de verschillende diensten onderbrengen in één Federale Overheidsdienst. De behandeling van asielaanvragen moet echter steeds onafhankelijk blijven verlopen.
  • Zij die onze bescherming nodig hebben, vangen we op. We kiezen voor een evenwicht tussen collectieve en individuele opvang. Onze opvangplaatsen houden vrij voor zij die elders nog geen recht hebben op opvang.
  • cd&v benadrukt de meerwaarde van legale migratiekanalen. We gebruiken deze kanalen in ons breder migratiebeleid als hefboom in onderhandelingen met derde landen.
  • Iedereen heeft het recht om samen te leven met het (kern-)gezin, maar de noodzakelijke voorwaarden moeten voldaan zijn. Daarop willen we strenger toezien door beter te controleren.
  • Het terugkeerbeleid kan en moet beter. Daarom rollen we het aanklampend terugkeerbeleid verder uit, investeren we in capaciteit voor gedwongen terugkeer en maken we werk van een wettelijk kader voor woonstbetredingen.

 

Terug naar alle standpunten

Relevant nieuws

Deal Europees migratiepact zorgt er voor dat we eindelijk opnieuw controle over migratie nemen

In de vroege ochtend bereikten het Europees Parlement en de Europese lidstaten een akkoord over het Migratiepact. Dat is een ingrijpende en noodzakelijke hervorming van het Europese migratie en asielbeleid. Volgend jaar zal deze tekst ter stemming voorgelegd worden aan het Europees Parlement.

De Moor: “Met Migratiepact zou aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen”

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil met het Europese Asiel- en Migratiepact meer controle krijgen over migratie en zorgen dat er minder mensen die géén nood hebben aan bescherming toekomen in ons land.