Zorgbudget voor ouderen maakt zorg betaalbaar

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Meer dan 100.000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen dat deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Dat staat te lezen in het eerste Jaarverslag van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming. Het zorgbudget voor ouderen levert een belangrijke bijdrage voor de betaalbaarheid en dus van de toegankelijkheid van de zorg voor 65-plussers.

In het kader van de zesde staatshervorming is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd) overgeheveld naar Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2017 behandelen de zorgkassen de dossiers zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Hoe hoger de zorgzwaarte, hoe hoger het bedrag

Een zorgbudget voor ouderen is bedoeld om de zorgkosten te dragen van wie ouder is dan 65 jaar,  zorgbehoevend is en een laag inkomen heeft. Het is vrij besteedbaar. Anders dan het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering) dat ook van de Vlaamse sociale bescherming deel uitmaakt, gaat het niet om één forfaitair bedrag, maar varieert het bedrag in functie van de zorgzwaarte. De bedragen variëren van 87 euro voor de minst zorgbehoevenden tot 583 euro per maand voor de hoogste categorie.

Hoe lager het inkomen, hoe hoger het bedrag

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is ook inkomensafhankelijk. Mensen met een laag inkomen krijgen een hoger bedrag. Na een inkomensonderzoek wordt een deel van het budget afgetrokken, zodat de reële bedragen hiervan kunnen afwijken. Bijna de helft van de rechthebbenden ontvangt een bedrag tussen de 300 en 400 euro.

Betaalbaarheid woonzorgcentrum

Voor veel 65-plussers die in een woonzorgcentrum leven, betekent het zorgbudget voor ouderen een belangrijke bijdrage voor de betaalbaarheid van hun zorg. Naast de gegevens uit het jaarverslag van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming, blijkt ook dat 30.000 bewoners van een woonzorgcentrum in 2017 recht hadden op een zorgbudget voor ouderen. Dat is meer dan één op de drie bewoners. Zij combineren dit met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro, dat aan elke bewoner van het woonzorgcentrum wordt toegekend.

Van die 30.000 bewoners die samengeteld een zorgbudget voor ouderen en een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen,

  • ontvangt ongeveer twee derde een zorgbudget van meer dan 480 euro per maand.
  • ontvangt ongeveer 40% een zorgbudget tussen de 580 en 680 euro.
  • ontvangt een kleine 20% een maandelijks zorgbudget van meer dan 680 euro. Bij de zwaarst zorgbehoevenden loopt dat op tot 700 euro per maand.

Dit maakt de factuur van het verblijf in het woonzorgcentrum voor velen betaalbaar, meer in het bijzonder voor de financieel kwetsbare doelgroep.

Daarnaast zijn ook in de thuissituatie de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming een belangrijke financiële ondersteuning bij het betalen van zorgkosten. De budgetten zijn vrij besteedbaar en kunnen dus naar behoefte aangewend worden voor het inschakelen van diensten, het betalen van hulpmiddelen of ondersteuning in de woning of het vergoeden van andere onkosten.

Jo Vandeurzen: “Dit zorgbudget is een krachtig instrument voor de betaalbaarheid én de toegankelijkheid van de zorg, dat nog te weinig gekend is. Door de overheveling naar Vlaanderen en de creatie van een uniek loket voor alle zorgbudgetten bij de zorgkas, zullen we de doelgroep nog beter kunnen bereiken. Zo zal er binnenkort een automatische gegevensstroom zijn naar de zorgkas over wie in het woonzorgcentrum verblijft, zodat ook meer proactief kan worden ingezet op de rechtentoekenning en onderbescherming kan worden tegengegaan.”

 

Achtergrondinfo

Zorgbudget ouderen met een zorgnood
(voorheen Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
(voorheen Vlaamse zorgverzekering)

Bedrag varieert tussen de 87 en 583 euro per maand in functie van het inkomen.

Vast bedrag van 130 euro per maand

Inkomensafhankelijk

Niet inkomensafhankelijk

Verschillende bedragen afhankelijk van de zorgzwaarte zowel thuis als in het woonzorgcentrum.

Enkel voor zwaar zorgbehoevenden in de thuiszorg en bewoners woonzorgcentra.

Zorgzwaarte wordt gemeten met medisch sociale schaal.

Zorgzwaarte wordt gemeten met de BEL-schaal. Gelijkstellingen zijn mogelijk.

Zal evolueren naar unieke schaal BELRAI-screener

Zal evolueren naar unieke schaal BELRAI-screener

Automatische rechtentoekenning mogelijk vanaf implementatie BELRAI.

Waar mogelijk nu reeds automatische rechtentoekenning.

Aanvraag  bij de zorgkas

Aanvraag bij de zorgkas

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.