Zomaar binnenvallen in een woonst bij mensen zonder papieren niet langer mogelijk

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

“De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Doet men dit wel, dan schendt men grondwet.”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. In september vorig jaar bracht zij deze praktijken van de politie aan het licht. Minister Koen Geens, staatssecretaris Theo Francken en diverse grondwetspecialisten zaten op dezelfde golflengte als Lanjri, maar minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon betwistte dit. Lanjri krijgt vandaag gelijk, de regering stemde een ontwerp dat een duidelijke regeling uitwerkt voor woonstbetredingen bij mensen zonder papieren. “Dit heeft het voordeel van de duidelijkheid. De voorwaarden voor een woonstbetreding bij mensen zonder papieren én de nodige garanties voor de betrokkenen zijn nu helder opgelijst in de wet.”, reageert de CD&V-experte op vlak van asiel en migratie.

Tot op vandaag gebeuren er wellicht nog vaak invallen bij mensen zonder papieren zonder dat de politie over een huiszoekingsbevel beschikt. Dat is niet wettig. De praktijk wordt nu geregeld met behulp van een nieuw wetsontwerp van minister Geens. “Iedereen moet de wet naleven, ook de overheid.” zegt Lanjri. “Wij staan voor een effectief en efficiënt terugkeerbeleid, want dat is het sluitstuik van elk asielbeleid. Maar dat moet wel gebeuren mèt respect van de fundamentele rechtsregels. In het kader van het terugkeerbeleid kan het noodzakelijk zijn, wanneer minder dwingende maatregelen geen resultaat opleverden, om de woning te betreden van vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven.”, legt Lanjri uit. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. In de toekomst zal de woning van mensen zonder papieren enkel kunnen betreden worden mits bevel van de onderzoeksrechter. De wet bouwt dus een rechterlijke machtiging in. Ten tweede kan dit enkel als laatste stap in de verwijderingsprocedure. “In eerste instantie wordt er ingezet op vrijwillige en begeleide terugkeer. Wie echter niet meewerkt kan een meer dringende aanpak verwachten.”, verklaart de CD&V-politica. Dat staat ook zo in het regeerakkoord. De politie kan dus enkel binnenvallen wanneer alle andere maatregelen zonder gevolg zijn gebleven. Het is de rechter die dit moet nagaan alvorens hij een machtiging tot woonstbetreding zal kunnen geven. De woonstbetreding is dus pas mogelijk na het verstrijken van de termijn die toegekend werd om de terugkeer voor te bereiden, én als de vreemdeling effectief niet meewerkt aan de verwijderingsprocedure. Ten slotte geven wij uitdrukkelijk geen vrijbrief voor razzia’s. De woonstbetreding dient dus enkel en alleen om mensen zonder papieren op te pakken waarvoor de machtiging werd verleend. 

“Het wettelijk kader voor de woonstbetreding dat door de regering werd uitgewerkt zal met het oog daarop de nodige garanties bevatten (legaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit).”, voegt Lanjri toe. Ze besluit: “Ik ben zeer tevreden dat minister van Justitie Koen Geens duidelijkheid verschaft en de discussie middels zijn ontwerp afsluit.”

Meer info
Nahima Lanjri: 0495/53.51.50

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.