Woninghuurdecreet versterkt verhuurder en beschermt huurder

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Partyka

Deel dit artikel

De private huurmarkt is een belangrijke maar kwetsbare pijler van de woonmarkt, die dringend aan modernisering en versterking toe was. Het nieuwe woninghuurdecreet bevat een pakket aan evenwichtige maatregelen dat enerzijds de verhuurder voldoende uitdaagt om te blijven investeren, en anderzijds de huurder beter beschermt. Vlaams Parlementsleden Katrien Partyka en An Christiaens trokken mee de kar: “Cd&v heeft hard ingezet op een modernisering van de regelgeving zodat nieuwe gezinsvormen voortaan een gelijkaardige bescherming genieten dan traditioneel gehuwde koppels. Ook de toegankelijkheid van de huurmarkt voor financieel zwakkere huurders, hebben we kunnen waarborgen.” Katrien Schryvers op haar beurt, is dan weer tevreden dat op basis van haar conceptnota een  apart kader voor studentenhuur werd gecreëerd.

Het nieuwe woninghuurdecreet bewaart een evenwicht tussen de woonzekerheid van de huurder en het rendement van de verhuurder. Daarnaast zet het sterk in op het verbeteren van de woningkwaliteit, een betere toegankelijkheid tot en een betere transparantie van de huurmarkt.  

CD&V is tevreden dat op elk van deze aspecten belangrijke stappen voorwaarts worden gezet.

Zelf zette de partij sterk in op een modernisering van het medehuurderschap, een helder juridisch kader voor studentenhuisvesting, en een huurwaarborgmechanisme dat het rendement voor de verhuurder garandeert zonder de huurmarkt ontoegankelijk te maken voor financieel zwakkere huurders.  

Modernisering medehuurderschap

De nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat feitelijk samenwonenden nu veel makkelijker kunnen toetreden tot het huurcontract. Wettelijk samenwonenden en echtgenoten worden automatisch medehuurder, en genieten voortaan een gelijke behandeling.

An Christiaens: “Relatievormen zijn door de jaren heen grondig geëvolueerd. Dat leidde tot schrijnende situaties waarbij de vaste partner van een overleden huurder op straat kwam te staan, alleen omdat hij of zij nooit het huurcontract mee ondertekende. Die situaties zijn nu verleden tijd.”

Kader studentenhuisvesting

In plaats van het gemeen huurrecht gelden voortaan tal van bepalingen van dwingend recht waardoor zowel de verhuurder als de student op voorhand weet waar hij of zij aan begint. Zo kan de huurprijs voor een studentenkamer bij hernieuwing voortaan enkel geïndexeerd worden. De verhoging van de basishuur via een opeenvolging van huurcontracten van bepaalde duur, wordt daardoor onmogelijk. Er wordt ook rekening gehouden met zeer specifieke situaties, zoals wanneer de student zich uitschrijft aan de onderwijsinstelling. Inzake transparantie is ook het besluit van de Vlaamse Regering omtrent de verdeling van de kosten en lasten een enorme stap vooruit. Op energie, water en telecom na, moeten die voortaan opgenomen worden in de huurprijs. Die kan niet langer artificieel laag worden gehouden om dan bij afrekening vast te stellen dat de reële kostprijs een stuk hoger ligt door allerlei niet gevatte kosten.

Katrien Schryvers: “Met dit specifieke luik in het woninghuurdecreet, wordt eindelijk ook onze studentenhuisvesting gekaderd. Heel wat discussies tussen huurders en verhuurders over kostendeling, huur- en opzegtermijnen … worden hierdoor vermeden.”

De huurwaarborg en de huurwaarborglening

Het decreet voorziet in een verhoging van de huurwaarborg om verhuurders voldoende rendement te garanderen. Voor CD&V kon die er alleen komen in combinatie met een instrument dat de toegang tot de huurmarkt voor financieel zwakkere huurders niet werd bemoeilijkt.

Katrien Partyka: “Het systeem van de renteloze huurwaarborgregeling biedt de verhuurder meer zekerheid, terwijl de huurder dankzij een anonieme en renteloze lening versterkt toegang krijgt tot de huurmarkt. Dankzij de waarborglening wordt immers niet enkel de verzwaring van de maximale waarborg gecompenseerd, maar worden ook mensen die nu al moeite hebben met het betalen van de huidige waarborg van 2 maanden geholpen.”

Woningkwaliteit

Een ander positief element in het woninghuurdecreet is de mogelijkheid om de huurprijs aan te passen na investeringen in hogere woningkwaliteit en energiezuinigheid. De verhuurder wordt hierdoor gestimuleerd te investeren, terwijl de impact op de totale huurkost beperkt blijft. Een mogelijke stijging van de huurprijs wordt immers gecompenseerd door een lagere energiefactuur en meer comfort.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.