Telecomschulden worden knipperlicht voor wie lening wil aangaan

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

Sinds 2003 registreert de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die worden afgesloten door privé-personen, voor private doeleinden. Ook eventuele betalingsachterstanden die uit deze kredieten voortvloeien worden geregistreerd. Als bijkomend instrument in de strijd tegen overmatige schuldenlast voorziet CD&V-Kamerlid Leen Dierick via een wetsvoorstel om ook de aanhoudende wanbetalingen van onbetwiste telecomfacturen op te nemen in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP).

Enkel wanneer de consument een afbetalingsplan heeft of in de situatie zit wanneer de dienstverlening werd onderbroken nadat de abonnee al in een minimumdienst werd geplaatst en nadat de abonnee vervolgens binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling én geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan de operator kenbaar maakt.

Alvorens een nieuw krediet aan een consument te verlenen, moet de kredietgever de CKP raadplegen om over te kunnen gaan tot een grondige beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument en wordt nagegaan of de consument in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen na te komen. Er mag slechts een nieuwe lening toegekend worden als de consument in staat zal zijn om die ook terug te betalen.

“Het probleem is dat men nu geen zicht heeft op telecomschulden, die nochtans wel kunnen wijzen op fundamentele betalingsmoeilijkheden. De informatie over een betalingsachterstand m.b.t. telecom kan dienen als knipperlicht en een toegevoegde waarde betekenen voor de beoordeling van het kredietrisico van particulieren”, zegt Dierick.

Het is belangrijk voor consumenten die kampen met betalingsachterstanden dat hun financiële toestand niet nog zwaarder wordt."

Door de uitbreiding naar aanhoudende achterstallige telecomfacturen ontstaat een beter beeld op de werkelijke financiële situatie van de kredietaanvrager. “Zo kunnen kredietgevers deze gegevens mee in beschouwing nemen bij de boordeling van de kredietwaardigheid van de consument om te vermijden dat de consument in een situatie van overmatige schuldenlast terecht komt”, legt Dierick uit.

Het Oost-Vlaams Kamerlid beroept zich op een onderzoek van de Nationale Bank van België, die er gekomen is op vraag van toenmalige Minister Magnette. “Hieruit blijkt dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en de betalingsachterstanden voor kredietschulden”, aldus Dierick.  Ook het regeerakkoord voorziet dat de CKP moet uitgebreid worden met andere achterstallige schulden, zodat een beter beeld ontstaat op de werkelijke financiële situatie van de kredietaanvrager.

De consument zal bij een registratie in de CKP steeds op de hoogte gebracht worden door de Nationale Bank. Tevens heeft de consument kosteloos toegang tot zijn gegevens en kan de consument kosteloos een rechtzetting vragen van verkeerde gegevens (mocht dit het geval zijn). “De consument moet steeds op voorhand worden verwittigd door zijn operator van een mogelijke registratie bij het afsluiten van een contract en bij het ontvangen van een waarschuwingsbericht en ingebrekestelling bij een onbetaalde rekening”, aldus Dierick.

Het Kamerlid vervolgt: “Internet is een basisrecht, het is dus absoluut niet de bedoeling dat er zwarte lijsten gecreëerd worden binnen de telecomsector zelf. De telecomoperatoren hebben geen toegang tot de gegevens zoals opgenomen in de CKP. Bovendien mogen persoonsgegevens in geen geval gebruikt worden voor commerciële activiteiten. Net zoals bij de gegevens van wanbetalingen bij kredietovereenkomsten zal bij KB bepaald worden  hoe lang deze gegevens in de CKP worden bewaard en vanaf welk bedrag de wanbetaling wordt geregistreerd”, besluit Leen Dierick. 

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).