Premie voor oude kachels

Publicatiedatum

Auteur

Joke Schauvliege

Deel dit artikel

De Vlaamse regering keurde vandaag de invoering goed van een premie voor particulieren die hun oude en vervuilende kachels op vaste brandstoffen willen vervangen.

De negatieve gevolgen van het stoken van vaste brandstoffen op de lokale luchtkwaliteit zijn de jongste jaren uitgebreid onder de aandacht van het publiek gekomen, zeker sinds de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een stookadvies geeft op dagen met een slechte luchtkwaliteit. Huishoudelijke steenkool- en houtverwarming levert een grote bijdrage aan de Vlaamse luchtverontreiniging. Voor fijn stof gaat het bijvoorbeeld om 36% van de totale uitstoot van PM10 en 45% van PM2,5. Gelijkaardige percentages gelden voor polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines en zwarte koolstof.

Op initiatief van Joke Schauvliege heeft het departement Omgeving, samen met sectorfederatie Agoria en overheidsinstellingen zoals VMM, OVAM, ANB en VEA, recent een Green Deal rond huis­houdelijke houtverwarming uitgewerkt. De Green Deal heeft tot doel via een brede samenwerking van overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere actoren de negatieve impact van huishoudelijke verwarming drastisch te beperken. De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich tot de uitvoering van concrete acties tijdens de komende vier jaar.

Daarnaast is ook actie op korte termijn vereist. De vandaag goedgekeurde premieregeling om oudere en meer vervuilende steenkool- en houtverwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen op milieuvriendelijkere brandstoffen, vormt een van die maatregelen.

“Ongeveer 600.000 gezinnen stoken met steenkool of hout, waarbij het stooktoestel in hoofdzaak wordt gebruikt als sfeer- of bijverwarming. De vervanging door nieuwe verwarmingssystemen die beter scoren op het vlak van uitstoot en rendement, zal een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Een premie zal de normale vervangingsratio met 20% doen toenemen.” - Joke Schauvliege

De premie is voorbehouden voor particulieren die bewoner of verhuurder zijn van een woning die met steenkool of hout wordt (bij)verwarmd. Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen zij een aanvraag indienen bij het departement Omgeving.

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en de installatie van het nieuwe verwarmingssysteem, met een maximum van 250 euro. Voor een sociale doelgroep liggen die grenzen op 50% van de aankoopprijs en een maximum 1.000 euro.

De uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk twee maanden na ontvangst van de aanvraag.  De premie kan niet gecumuleerd worden met andere Vlaamse financiële tegemoetkomingen.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).