Ontwikkelingssamenwerking

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Vanuit haar christendemocratische waarden kan cd&v zich niet neerleggen bij ongelijkheid en armoede in de wereld. Daarom heeft cd&v een lange traditie als pleitbezorger voor ontwikkelingssamenwerking als instrument om conflicten, hongersnood en migratie te voorkomen. Ontwikkelingssamenwerking zien we als een morele plicht. Hiermee sluiten we aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij het principe ‘leave no one behind’ centraal staat. Maar ontwikkelingssamenwerking is ook in ons eigenbelang, zonder de belangen van toekomstige generaties uit het oog te verliezen. Globale uitdagingen zoals de pandemie of de klimaatverandering laten zien dat uitdagingen zich niet aan grenzen houden. Ook ons land is pas veilig als het elders veilig is om te wonen, te werken en te leven.

De huidige politieke en geopolitieke realiteit maakt dat de internationale partnerschappen en solidariteit met de landen in het Zuiden onder druk komen te staan. Overheden zetten minder middelen in voor de landen in het Zuiden. Vanuit humanitair perspectief en strategisch langetermijnperspectief is dat een slechte zaak. Het is in het voordeel van de bevolking daar en van onze bevolking, om stabiliteit en welvaart overal ter wereld na te streven. Anders dreigen we vele malen de kost te betalen door de gevolgen die extreme armoede en instabiliteit met zich meebrengen: oorlog, ineenstorting van de economie, failed states en massamigratie. We stappen niet mee in de valse tegenstelling tussen ons belang en het belang van de bevolking in het Zuiden. Een intelligent ontwikkelingsbeleid is voor beiden goed.

We moeten zeer ambitieus blijven voor de humanitaire kant van ons OS-beleid en dat tegelijk systematisch koppelen aan strategische afwegingen. We kunnen het ons niet permitteren ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in een vacuüm te voeren. We pleiten voor een allesomvattende aanpak, waarbij we ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ook strategisch durven inzetten voor onze andere doelstellingen, zoals uitbouw van diplomatieke, economische en militaire allianties en het controleren van migratie. Ontwikkelingssamenwerking, geopolitieke strategie, onze strategische onafhankelijkheid en controle van migratiestromen moeten samen bekeken worden om tot verstandige beslissingen te komen. We moeten ons daarbij bewust zijn van de realiteit van de landen waarin we aan ontwikkelingssamenwerking doen en de gevolgen daaraan koppelen.

Ontwikkelingssamenwerking gaat over de mensen in de ontwikkelingslanden, en heeft als doel hen te versterken door te investeren in duurzame economische groei, sociale rechtvaardigheid en de zorg voor het leefmilieu. Kortom, het creëren van de juiste omstandigheden waarbinnen mensen zichzelf ten volle kunnen ontplooien. Daarbij moet onze hulp zich toeleggen op die terreinen waar we het verschil kunnen maken door onze kennis, ervaring en toegevoegde waarde. Digitalisering blijft een belangrijk instrument om meer mensen te bereiken, om mensen bereikbaarheid te geven, om productieprocessen te optimaliseren, en om sociale diensten toegankelijker te maken.

Kernpunten

  • Voor cd&v moet de ontwikkelingssamenwerking zich focussen op die terreinen waar we het verschil kunnen maken door onze opgebouwde expertise en kennis. De focusdomeinen zijn dan ook landbouw en voedselzekerheid, basisgezondheidszorg, onderwijs en vorming, klimaat, versterking van het lokale middenveld en de ontwikkeling van de lokale private sector.
  • Ons land moet uitvoering geven aan het afgesproken groeipad om uiterlijk tegen 2030 de internationaal afgesproken 0,7% van het BNI aan ontwikkelingshulp te besteden.
  • Zowel voor landbouw en voedselzekerheid als voor onderwijs moet het beleid telkens 15% van het budget voor ontwikkelingssamenwerking voorbehouden.
  • Klimaatverandering vormt vooral in het globale Zuiden een grote uitdaging. Daarom moet os land bijkomende financiële middelen voor klimaatfinanciering voorzien zonder te wegen op het ontwikkelingsbudget.
  • De overheid blijft het initiatiefrecht en de onafhankelijkheid van de ngo’s erkennen o.a. via een voldoende medefinanciering, net omdat deze een specifieke meerwaarde in de ontwikkelingshulp voorzien.
  • Beleidscoherentie blijft prioritair omdat ontwikkelingshulp niet los gezien kan worden van andere beleidsdomeinen zoals veiligheid, buitenlands beleid, handel, landbouw, migratie, energie, milieu,... Deze geïntegreerde samenwerking is en blijft hét middel om de ontwikkeling in het Zuiden te versnellen.
  • Stabiliteit en welvaart waar ook ter wereld is in eenieders belang, ook al omdat globale uitdagingen geen grenzen kennen. Daarom is het meer dan ooit van belang om te blijven inzetten op het sensibiliseren van het brede publiek in ons land met als doel het draagvlak voor de internationale solidariteit te versterken.
Terug naar alle standpunten