Klimaatpact moet klimaatresultaten garanderen

Publicatiedatum

Auteur

Robrecht Bothuyne

Deel dit artikel

Een klimaatpact, dat wettelijk verankerd is in een klimaatdecreet en klimaatwet, is de volgende redelijke stap richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en federaal Kamerlid Leen Dierick stellen vandaag de CD&V-klimaataanpak voor: “Elke generatie ligt wakker van het klimaat. Willen we een sprong voorwaarts maken, dan moeten burgers, politiek en middenveld de handen in elkaar slaan. Voor het einde van dit jaar moet er een klimaatpact op tafel liggen.”, klinkt het. Op elk niveau dienen de CD&V-vertegenwoordigers eerstdaags een uniform voorstel in. “We willen een samenwerkingsakkoord waarbij Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid een traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België uittekenen tegen 2050. Met concrete doelstellingen, zowel tussentijds als per sector. Daarbij is het belangrijk dat elke overheid voor eigen deur veegt en dat we samen verantwoordelijkheid opnemen.”, zeggen Bothuyne en Dierick.

 

 

De klimaatverandering tegengaan is één van de beleidsuitdagingen die bij uitstek op internationaal niveau moet aangepakt worden. Europa moet voor ons de koploper in de wereld zijn in de aanpak daarvan. CD&V wil dat ook concreet vertalen met een versterkte aanpak in eigen land, verder bouwend op het reeds gevoerde klimaatbeleid. We halen tot op vandaag elke internationaal afgesproken doelstelling. En CD&V wil dat zo houden. Daarbij moet het over meer gaan dan alleen het uitspreken van ambitieuze doelstellingen. Een sterk klimaatbeleid moet immers redelijk zijn. ‘Redelijk’ zoals in ambitieus, uitvoerbaar, haalbaar, betaalbaar en ook sociaal.

Het klimaatpact is geen vrijblijvende oefening, de doelstelling is ambitieus: Vlaanderen en België klimaatneutraal. “Zo’n project kan niet in een vrijblijvend kader gerealiseerd worden. We willen daarom werk maken van een klimaatdecreet.”, zegt Bothuyne. “Een decretaal kader dat niet alleen doelstellingen vastlegt, maar ook de beleidsaanpak, het klimaatpact en de opvolging ervan, vastlegt.”, aldus het CD&V-parlementslid. Ook de federale overheid moet binnen haar bevoegdheden werk maken van een dergelijke aanpak. Leen Dierick: “We leggen het traject, de doelstelling en de aanpak met een klimaatpact wettelijk vast. Het federale niveau is op dit vlak een partner van de deelstaten. Het is belangrijk dat elk zijn verantwoordelijkheid opneemt richting een klimaatneutrale samenleving.” 

Het is daarom van belang dat het klimaatbeleid ruim wordt gedragen en dat iedereen mee is. “We willen een breed maatschappelijk draagvlak. Eenieder op het terrein zal het klimaatbeleid mee uitvoeren, het bedrijfsleven en de vakbonden, maar ook bijvoorbeeld consumentenorganisaties, onze lokale besturen en uiteraard milieuorganisaties. Zij moeten dus betrokken worden in het beleid.”, aldus Leen Dierick. Daarnaast is ook wetenschappelijke onderbouwing van belang. Een op te richten klimaatraad moet onze wetenschappelijke instellingen samenbrengen. Die know how moet het hele proces van het klimaatpact bewaken en helpen onderbouwen. 

Robrecht Bothuyne en Leen Dierick stellen meteen ook enkele concrete maatregelen voor die ze in het pact willen opnemen: “Een vliegtaks, in Europees verband, waarbij wie het vliegtuig neemt, solidair mee betaalt aan een sterker klimaatbeleid. Met de opbrengst wil CD&V jaarlijks 160 miljoen euro in betere treinverbindingen en infrastructuur investeren. Daarnaast moet er tegen 2030 een verbod op de verkoop van personenauto’s met een verbrandingsmotor komen en vanaf 2023 willen we enkel nog zero-emissie-bedrijfswagens. Tot slot moeten onze woningen versneld energiezuinig gemaakt worden. Om dat te realiseren moeten energierenovatiepremies omhoog in plaats van omlaag, gecombineerd met renteloze leningen en ontzorging voor wie wil renoveren.”. 

“Een klimaatpact richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België met een breed draagvlak en de nodige wetenschappelijke onderbouwing. En dat alles verankerd in een decretaal kader. Dat is de weg vooruit voor ons klimaatbeleid, voor een redelijk klimaatbeleid,” stelt Robrecht Bothuyne. 


Klimaatacties in Vlaanderen

In Vlaanderen nam minister voor klimaat Joke Schauvliege al langer actie en maatregelen.  Klimaat staat in Vlaanderen bovenaan de agenda: “We moeten zorg dragen voor ons klimaat en dragen allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid over de toekomst van onze planeet. Duidelijke engagementen en inspanningen zijn absoluut nodig om onomkeerbare milieuschade tegen te gaan. We moeten er wel steeds over waken dat we maatregelen nemen die haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk aanvaard zijn, zodat iedereen mee kan.” Als het prijskaartje te hoog wordt, kan dat mensen in de problemen brengen.

Die evenwichtsoefening maakt CD&V, maar ze heeft de vraag van de klimaatbetogers naar een meer ambitieus beleid goed gehoord: "Dat jongeren met zoveel op straat komen, toont aan dat er draagvlak is voor nog meer ambitieuze maatregelen," vindt Schauvliege, die veel respect heeft voor zoveel jong engagement.  Behalve intens overleg met klimaatexperts en gesprekken met de jongeren, heeft ze een actieplan klaar.  In Vlaanderen heeft CD&V drie doelstellingen: een bijzondere klimaatwet , een klimaatpact waarin staat hoe we dat willen bereiken en een uitdoofscenario voor wagens op fossiele brandstof.    

De voorbije jaren leverde Vlaanderen al heel wat inspanningen voor het klimaat.  Het Vlaams gewest voert een actief beleid om de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen aan de hand van meerjarenplannen die werden goedgekeurd door de Vlaamse regering.  De afgelopen vijf jaar werd 1,5 miljard euro voorzien voor concrete klimaatmaatregelen.  Via het Vlaams Klimaatfonds werd er 440 miljoen euro voorzien voor extra klimaatmaatregelen in rusthuizen, ziekenhuizen, sociale woningen,  cultuurcentra en jeugdhuizen. 

De Vlaamse regering ging ook de strijd tegen zwerfvuil aan én neemt actie om meer grondstoffen te recycleren. De ambitie is om 90% te recycleren tegen 2020.   De strijd tegen plastic is een ander voorbeeld. Met dit verbod op het gebruik van plastic wegwerpzakjes, bekers en bestek tijdens evenementen zet Vlaanderen een goede stap op weg naar een betere leefomgeving.   Ook de vergroening van de bussen van De Lijn past in dat plan: geen dieselbussen meer.  Vanaf 2019 komen er enkel nog hybride bussen bij en het jaar nadien worden alleen nog elektrische bussen gekocht. Verder neemt de Vlaamse regering al diverse maatregelen om het wagenpark milieuvriendelijker te maken en de files aan te pakken.   De CD&V-parlementsleden van de Commissie Mobiliteit hebben daarover verschillende voorstellen ingediend bij de bevoegde minister.

Het beleid van Schauvliege  investeerde extra in fietsinfrastructuur en natuur & bos (+100 miljoen).  Dat beleid wordt bovendien gewaardeerd door verschillende organisaties op het terrein: "De minister heeft een belangrijke inspanning geleverd  om de oppervlakte erkend natuurgebied te laten stijgen," bevestigt Natuurpunt op zijn website. 

Joke Schauvliege: “De Vlaamse overheid neemt vandaag al heel wat ambitieuze maatregelen om ons klimaat te beschermen. Al beseft iedereen dat we meer ambitie moeten durven tonen voor het klimaat en dat er nog heel wat bijkomende maatregelen nodig zijn om onze planeet te beschermen. Dat is een terechte zorg.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).