Integratie en inburgering

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Vlaanderen is een diverse samenleving. Begin 2022 telde het Vlaamse Gewest 6 699 000 inwoners. Daarvan waren er 5 022 000 inwoners van Belgische herkomst en 1 677 000 inwoners waren van gedeeltelijk buitenlandse herkomst. Dat betekent dat zowat een vierde van de Vlaamse bevolking van buitenlandse herkomst is. Twintig jaar geleden lag dit aandeel nog op een tiende. Zowat vier op de tien personen van buitenlandse herkomst zijn afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie. Zes op de tien zijn afkomstig van een land buiten de Europese Unie. Allemaal samen, waar onze wortels ook liggen, vormen wij de Vlaamse Gemeenschap en willen wij hier een leven opbouwen.

Als christendemocraten willen wij dat iedereen die zich legaal in ons land mag vestigen, hier ook effectief een thuis kan vinden. Dat betekent ook dat mensen zich volop integreren en de nodige inspanningen leveren om een volwaardig lid van de gemeenschap te worden. cd&v streeft naar een integratie- en inburgeringsbeleid dat vertrekt vanuit wederzijds respect, met rechten en plichten. Een goede integratie en inburgering enerzijds en een daadwerkelijke participatie anderzijds, leveren het bewijs van een volwaardige deelname aan de samenleving. Enkel zo kan het verhaal van integratie en inburgering in zijn geheel als positief ervaren worden en een breed draagvlak vinden in onze samenleving. En daarom heeft cd&v ook volop de schouders gezet onder de aanscherping van de inburgeringstrajecten zoals die de voorbije jaren doorgevoerd werd.

Maar daarmee is het werk niet af. De komende jaren moeten de inburgeringstrajecten verder aangescherpt worden waarbij de klemtoon moet liggen op:

  • Gelijke rechten en plichten.
  • De noodzaak van sterke inburgeringstrajecten, met de klemtoon op het verwerven van de kennis van het Nederlands en van de waarden en normen van onze samenleving. Daarom is een verdere inhoudelijke versterking van de inburgeringstrajecten, vooral voor wat het verwerven van de kennis van het Nederlands betreft, absoluut nodig.
  • Het belang van de participatie op de arbeidsmarkt van nieuwkomers en van mensen met een migratieachtergrond. Er moeten meer nieuwkomers aan het werk.
  • Respect tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen.
Terug naar alle standpunten