Hoe Cd&v de strijd tegen armoede aangaat

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Je kan er niet omheen. De armoedecijfers in ons land zijn nog steeds hoog. 14.8% van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Eén op tien Vlamingen leeft met een inkomen onder de Europese armoedegrens. De afgelopen 10 jaar is het armoederisico ook amper gedaald. Dat zijn sprekende cijfers die oproepen tot dringende actie. Vooral omdat kwetsbare gezinnen hard getroffen worden en jongeren op die manier opgroeien in een uitzichtloze situatie.

Bovendien is de context allesbehalve rooskleurig. De coronacrisis hangt als een donderwolk boven onze samenleving en zorgt voor een ongekende zware impact op de financiële situatie en het welzijn van vele mensen in armoede en kwetsbare situaties. Mensen in armoede krijgen het op financieel vlak steeds moeilijker. Maar ook de digitale kloof groeit en de toegang tot de juiste informatie wordt dan minder vanzelfsprekend. Informatie over het virus en de maatregelen moet verfijnder en doelgroepgericht verspreid worden opdat iedereen er toegang toe heeft. Daar spelen onze lokale besturen ook een zeer belangrijke rol in.

kind armoede aanpakkenDaarnaast loert voor veel mensen het sociaal isolement om de hoek. En dit op een moment dat de toegang tot hulp- en dienstverlening omwille van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen net veel moeilijker is geworden. Deze week nog lazen we in verschillende kranten dat er 70 procent meer doden zijn bij kansarmen door het coronavirus. Het virus treft mensen onderaan de sociale ladder dus extra hard.

CD&V en haar bevoegde ministers doen er op alle beleidsniveaus alles aan om armoede te bestrijden en mensen, gezinnen en kinderen een betere, leefbare toekomst te geven. Dat moet volgens CD&V aanpakt worden zo dicht mogelijk bij zij die het meest extra ondersteuning nodig hebben.

Zo is het aantal kinderen, maar ook het budget van de sociale toeslagen verdubbeld sinds we het groeipakket hebben ingevoerd. Nu krijgen 354.000 kinderen een sociale toeslag in 2018 waren dit er nog maar 175.000. Ook het budget van de schooltoelagen is verdubbeld sinds de integratie in het groeipakket, op één schooljaar zijn er 115.000 kinderen meer die de schooltoelage ontvangen. Dit werd vorige legislatuur opgezet door ministers Vandeurzen en Crevits en deze legislatuur zorgt minister Beke ervoor dat elke begroting het geld dat nodig is om dit succes te betalen ook voorzien wordt.

Maar elke extra inspanning blijft nodig. Een betrokken samenleving is een samenleving waar iedereen, iedere mens, telt. Eenieder moet, in welke levensfase dan ook, in staat zijn een menswaardig leven te leiden.

Vlaams actieplan tegen armoede

Deze week werd het Vlaams actieplan tegen armoede goedgekeurd in het Vlaams parlement. We lichten graag enkele ingrijpende en impactvolle maatregelen toe onder impuls van onze ministers, Wouter Beke, Hilde Crevits en Benjamin Dalle.

Hilde Crevits:

 • We verwachten niet dat kwetsbare personen zich richten tot VDAB, maar gaan actief naar hen toe in samenwerking met organisaties die dicht bij hen staan. We bereiken ze met een  aanbod van VDAB dat afgestemd is op de noden van personen in armoede.
 • We leiden alle bemiddelaars van VDAB op zodat zij beter in staat zijn om de noden van individuele werkzoekenden in te schatten en eventuele drempels, zoals kansarmoede, te detecteren. Zo komen de werkzoekenden sneller in een traject naar werk terecht dat aansluit bij hun specifieke noden. Wanneer welzijnsproblematieken aanwezig zijn wordt hier aandacht aan besteed om een duurzaam traject naar werk mogelijk te maken.
 • We inspireren en ondersteunen ondernemingen en werkvloeren om uit te groeien tot inclusieve werkvloeren opdat alle talenten goed kunnen terechtkomen in ondernemingen en duurzame loopbanen kunnen uitbouwen.
 • Digitale kloof dichten: We grijpen de relance aan voor een financiële injectie in digitalisering en om digitale infrastructuur te verbeteren en vooral laagdrempelig en betaalbaar te maken. Digibanken kunnen laptops, tablets én ondersteuning ter beschikking stellen voor diegene die het nodig hebben. Digitaal mee zijn is belangrijk om niet geïsoleerd te geraken van de samenleving en arbeidsmarkt en is daarmee een belangrijk middel om armoede te bestrijden. 


Benjamin Dalle:

 • We organiseren met partners een Staten-Generaal ‘kinderen en jongeren in (kans)armoede’ waarbij we de noden en uitdagingen, maar ook de kansen en krachten van Vlaamse en Brusselse kinderen en jongeren in armoede aankaarten.
 • We verkleinen de kloof tussen vrije tijd en kinderen en jongeren in armoede. We streven ernaar dat elke kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd.
   

 

Plan armoedebestrijding van federale regering

Kamerlid Nahima Lanjri ondernam al tal van wetgevende initiatieven. Zo diende ze verschillende wetsvoorstellen in om de uitkeringen voor zieke en werkonbekwame mensen op te trekken boven de Europese armoedegrens, net als het leefloon. Ook de automatische toekenning van sociale rechten voor mensen met een beperking, waarvan velen in de armoede leven, kwam er op initiatief van Kamerlid Lanjri.

 


Ook de federale regering engageert zich in het federaal regeerakkoord om de strijd tegen armoede aan te gaan. Hoe?

 • Sterkere en actieve detectie van armoederisico’s: daardoor een groter en breder bereik van mensen en gezinnen in armoede.
 • We trekken het inkomen van gezinnen in armoede op.
 • Bepaalde pensioenen zoals het minimumpensioen worden opgetrokken. Dit is eveneens een belangwekkende armoedebestrijdingsmaatregel.
 • Het minimumbedrag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt vervroegd van de zevende maand naar de tweede maand arbeidsongeschiktheid, zodat ook werknemers met een laag loon een deftige inkomensbescherming hebben bij ziekte.
 • Voor mensen met een handicap zal de prijs van de liefde en prijs van de arbeid verder worden teruggedrongen om volwaardig te kunnen participeren aan de maatschappij.
 • Om de koopkracht van de werkenden te verhogen zullen fiscale en parafiscale maatregelen worden genomen om het nettoloon te verhogen, met een specifieke focus op de lage lonen en de lagere middenlonen.
 • De energiefactuur van de gezinnen wordt onder controle gehouden. In de strijd tegen energie-armoede wordt onderzocht of de doelgroep van het sociaal tarief kan worden uitgebreid.
 • We maken de psychologische hulp voor mensen in armoede toegankelijker.
 • Voor mensen die achtervolgd worden door schuldenlast door gokschulden en gokverslaving te bestrijden voorzien we bijkomende maatregelen.
 • We willen duurzame banen creëren als belangrijke hefboom om mensen uit de armoede te houden.
 • We zetten in op participatief beleid. Mensen in armoede zijn ervaringsdeskundigen en zijn dus een essentiële stem in het debat.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.