Gezondheid en welzijn

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Gezond zijn is cruciaal – het laat ons toe om volop van het leven te genieten en actief deel te nemen aan onze samenleving. Ook de overheid kan een steentje bijdragen om iedereen zo gezond mogelijk te houden. Daarom staat het investeren in uw welzijn bij ons hoog op de agenda. Uw zorg is onze zorg. Bij cd&v geloven we niet dat gezondheid uitsluitend in de handen van de overheid ligt. Integendeel, we zetten in op een omgeving die u de vrijheid geeft om gezonde keuzes te maken. En laten we duidelijk zijn: gezondheid is niet enkel het werkterrein van de zorgsector. Het wordt beïnvloed door zoveel meer – door de lucht die we inademen, de plek waar we ons thuis voelen, het werk dat we doen, de kracht van onze relaties, ons voedsel en drinken, en de manier waarop we ons verplaatsen.

Gezondheid is de rode draad door al onze beleidsdomeinen. Een gezonde samenleving, dat bouwen we samen, vanuit elke hoek van het beleid.

Volgens de meest recente ‘Euro Health Consumer Index’ staat onze gezondheidszorg in de Europese top 5. Als partij van de zorg, is dat iets waar we trots op zijn. Maar laten we eerlijk zijn: ons huidig zorgsysteem voelt de druk en moet evolueren om toekomstbestendig te zijn. De razendsnelle vooruitgang in technologie en innovatie opent de deur naar geavanceerdere behandelingen – al hangt daar vaak een fors prijskaartje aan. Het is onze missie om toegankelijke, geavanceerde zorg te blijven garanderen. De demografische verschuivingen stellen ons ook voor nieuwe uitdagingen: meer senioren en chronische aandoeningen vragen om een robuuster en beter gefinancierd zorgsysteem waarin de levenskwaliteit centraal staat. En daarbovenop is er een groeiend tekort aan zorgpersoneel, wat resulteert in wachtlijsten en zelfs het tijdelijk stopzetten van patiëntenopnames. We moeten het roer omgooien: een vernieuwende aanpak van personeelsbeleid en een innovatieve arbeidsorganisatie zijn essentieel. Zo zorgen we dat werken in de zorg niet alleen aantrekkelijk blijft, maar dat elke zorgprofessional ook daar ingezet wordt waar hij of zij het meeste impact heeft.

Burgers verwachten dat de zorg die ze ontvangen van hoge kwaliteit is. En terecht! Bij cd&v zijn we vastberaden om ervoor te zorgen dat deze verwachtingen niet alleen worden ingelost, maar dat we de lat nog hoger leggen voor de toekomst. Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg moet gegarandeerd blijven, en daarvoor moeten de beschikbare middelen slim en efficiënt worden ingezet. De groei van de gezondheidszorg moet hand in hand gaan met een sterkere samenwerking binnen de zorgsectoren, van huisarts tot specialist, en met een naadloze overgang tussen de verschillende zorgniveaus. Preventie en zorg voor chronische aandoeningen verdienen een stevigere financiële basis, en een gezonde levensstijl moet een integraal onderdeel worden van ons gezondheidsbeleid. We streven naar een zorg- en welzijnssysteem waar de lijnen tussen de verschillende diensten niet langer voelbaar zijn.

De komende legislatuur staat in het teken van deze transformatie. We zullen werken aan een overkoepelend financieringskader tussen de verschillende overheden om te zorgen voor een geïntegreerde en doelgerichte zorg. Het is tijd voor een zorg die niet alleen reageert op problemen, maar deze ook voorkomt en de gezondheid van iedereen bevordert.

De kern van onze hervormingen is de overtuiging dat elke burger een actieve rol speelt in zijn of haar zorgproces, in plaats van een passieve ontvanger te zijn. Bij cd&v stellen we de levenskwaliteit en persoonlijke doelen van mensen met chronische zorgbehoeften voorop. Dit vraagt om zorg die niet alleen afgestemd is op de persoon, maar ook naadloos en doelgericht werkt. We willen dat iedereen een actieve bijdrage levert aan zijn of haar eigen gezondheid, en we zijn er om jullie te steunen in deze proactieve benadering. Het is essentieel dat we niet wachten tot gezondheidsproblemen zich voordoen. Een gezond leven begint van jongs af aan en daar zetten we als cd&v vol op in. Het is onze taak om de basis te leggen voor een gezonde toekomst voor iedereen, van jong tot oud.

In onze visie is zorg veel meer dan alleen een dienst die door professionals wordt verleend. Het is een integraal onderdeel van een betrokken samenleving waar we naar elkaar omkijken. Bij cd&v streven we ernaar om ondersteuning dicht bij huis, in de eigen gemeenschap, te verankeren. Dit gaat verder dan mantelzorg, hoe onmisbaar ook. We hebben het over gemeenschappen waar zorgzaamheid de basis vormt en waar zorg zich verweeft met het dagelijks leven. Zorgzame buurten en het vermaatschappelijken van zorg zijn cruciaal om de banden binnen onze gemeenschap te versterken en een dam op te werpen tegen de eenzaamheid en isolatie die zowel de zorgverlener als de zorgontvanger kan treffen. Bij cd&v geloven we in een maatschappij waar zorgen voor elkaar een natuurlijk deel van ons dagelijks leven is.

Kernpunten

  • Federaal en interfederaal blijven we sterk investeren in de zorg. De investeringen in de gezondheidszorg moeten sterker gestuurd worden vanuit de gezondheids(zorg)doelstellingen die samen met alle actoren en overheden werden uitgewerkt, en minder vanuit klassieke syndicale onderhandelingen. Cruciaal daarbij is het belang van de patiënt. Daarbij mogen we het welbevinden en de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van het medisch en verzorgend personeel niet uit het oog verliezen.
  • Het gezondheidszorgbudget van de federale overheid groeit jaarlijks met 2% boven de inflatie, gebaseerd op de werkelijke uitgaven van 2024. Extra financiële middelen worden op zijn minst deels bestemd voor overkoepelende doelstellingen. Tegelijkertijd kan het beschikbare budget nog verder worden vergroot door besparingen en efficiëntiewinsten die door de verschillende sectoren zelf worden gerealiseerd. Deze sectoren krijgen de garantie dat deze extra middelen binnen de gezondheidszorg blijven.
  • We voeren hervormingen door in de financiering en structuur van ziekenhuizen en verminderen de administratieve lasten. Op die manier kunnen ziekenhuizen zich richten op het leveren van de best mogelijke en meest effectieve zorg aan hun patiënten. Bovendien krijgt medisch en verpleegkundig personeel meer autonomie bij het gebruik van middelen, zodat deze efficiënt kunnen worden ingezet.
  • We passen de nomenclatuur aan zodat minder technische handelingen meer erkenning krijgen en de vergoeding van artsen meer afhangt van de daadwerkelijke waarde die de handeling toevoegt voor de patiënt. Hierdoor zullen de verschillen tussen specialismen verminderen. Deze aanpassing zorgt er ook voor dat ziekenhuizen niet langer indirect worden gefinancierd via de honoraria van artsen. Tegelijkertijd behouden artsen inspraak in het investerings-, medisch en bestuurlijk beleid van ziekenhuizen.
  • De taalwetgeving moet zonder uitzondering toegepast worden waar ze van toepassing is: in openbare zorginstellingen en de erkende spoedgevallendiensten en MUG’s van de private en universitaire ziekenhuizen.
  • Psychisch lijden wordt nog teveel gezien als een individueel probleem. Dat vertaalt zich in een te éénzijdige individuele aanpak volgens de klassieke geneeskunde. Er is nood aan een meer gemeenschapsgerichte, geestelijke gezondheidszorg met meer aandacht voor de leefwereld en omgeving van de persoon met een hulpvraag. We moeten daarbij bruggen leggen tussen de eerstelijnspsychologische zorg en het welzijnswerk.
  • De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren is dringend aan heroriëntatie toe, met meer preventie en vroegtijdige zorg dichtbij de leefwereld van de jongere, maar ook met een snellere en meer gerichte doorverwijzing naar de juiste hulpverlening.
  • We werken aan oplossingen om de stijgende personeelstekorten in de zorg aan te pakken. We onderzoeken hoe een meer efficiënte organisatie van de zorg beter kan beantwoorden aan de groeiende vraag naar bijkomend personeel, die ontstaan is door de toenemende zorgvragen. Nieuwe sociale akkoorden moeten extra inspanningen doen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden, stressreductie, opleiding en het opnieuw definiëren van taken. Dat moet een hogere effectieve personeelscapaciteit opleveren.
  • Zowel op nationaal als Europees niveau blijven we zoeken we naar oplossingen voor de schaarste van geneesmiddelen. Ons doel is een strategische autonomie, zodat we niet langer afhankelijk zijn van andere regio’s voor de productie van deze geneesmiddelen of de noodzakelijke grondstoffen. We onderzoeken ook hoe we strategisch stocks kunnen aanhouden. Tegelijk zetten we ons in om innovatie sneller, en aan een betaalbare prijs, tot bij de Belgische patiënt te krijgen.
  • Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen, altijd. We verzetten ons tegen een zorg aan twee snelheden. Daarbij zullen we nog sterker inzetten op mechanismen zoals een verplichte derdebetalersregeling in de eerste lijn, een versterking van de interfederale maximumfactuur en een geleidelijke afbouw van de ereloonsupplementen.
Terug naar alle standpunten