Een weerbare Europese Unie

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Wij christendemocraten zijn altijd de drijvende kracht geweest achter een slagkrachtige, welvarende en verenigde Europese Unie. Een Europese Unie die handelt vanuit gedeelde fundamentele Europese waarden, met respect voor haar burgers en met de nodige zin voor realisme. Dat zullen we ook blijven. Wij zijn trots op het Europese project en blijven het actief ondersteunen en verdedigen tegen populistische kritiek. De Europese Unie is het niveau bij uitstek om samen de grote uitdagingen van onze tijd te kunnen aanpakken, zoals de strijd tegen klimaatopwarming en het realiseren van onze strategische autonomie tegenover onze systeemrivalen. Om die grote uitdagingen effectief aan te kunnen, moet de EU een weerbare Unie zijn die voluit focust op haar kerntaken.

De EU is ons huis. Vanuit deze visie willen wij continu aan ons huis blijven werken en de EU blijven verbeteren waar dat nodig is. De EU-instellingen moeten zich bewust zijn van de bubbel waarin ze soms leven. Een Europese Commissie die denkt te moeten voorschrijven dat senioren in de lidstaten stelselmatig hun rijbewijs opnieuw moeten afleggen om te mogen blijven autorijden, toont geen respect voor onze ouderen. Onze ondernemingen en landbouwers zodanig reguleren dat succesvol ondernemen en boeren in de EU nagenoeg onmogelijk wordt, toont een gebrek aan realisme, strategisch inzicht en aan respect voor onze ondernemers en landbouwers. De EU moet efficiënt focussen op de grote uitdagingen van onze tijd waarop de EU-lidstaten zelf duidelijk geen goed antwoord op hebben. Alleen zo’n EU zal erin slagen om onze veiligheid, welvaart en strategische autonomie te garanderen in een turbulente wereld. Vanuit deze visie gaan we in op onze prioriteiten voor de EU. We groeperen ze in vier grote luiken: een EU die veiligheid serieus neemt, een EU die competitiviteit en welvaart centraal plaatst, een EU die er is voor haar burgers en een EU die in balans is.

Ten eerste heeft de EU in onze geopolitiek turbulente wereld een sleutelrol te spelen bij het aangaan van bondgenootschappen wereldwijd, het doeltreffend mee bewaken van de buitengrenzen, het terugkeerbeleid voor mensen in illegaal verblijf, het faciliteren van verdere militaire samenwerking tussen de lidstaten en het op een open manier strategisch onafhankelijk worden van onze systeemrivalen, terwijl we verbonden blijven met de rest van de wereld.

Ten tweede is de competitiviteit van de EU een essentiële voorwaarde om onze strategische autonomie te kunnen garanderen. Een welvarende EU, waar niemand uit de boot valt, kan maar gebouwd worden steunend op een innovatieve economie die de competitie met de rest van de wereldeconomie aankan. Een dergelijke economie is gebaat bij een strategisch doordacht handelsbeleid, een sterke Europese landbouw en visserij die instaan voor onze voedselzekerheid, de nodig ondersteuning voor de verdere vergroening en digitalisering van onze industrie en gezonde overheidsfinanciën.

Ten derde moet de EU ten dienste staan van alle EU-burgers. In het streven naar een goede gezondheid van onze burgers, het veilig stellen van sociale rechten, de nodige aandacht voor onze jeugd en de blijvende strijd voor onze fundamentele waarden: in al deze dossiers heeft de EU voor ons een belangrijke rol te spelen.

Kernpunten

 • We zorgen voor de nodige versterking van de EU-capaciteit om samen met de lidstaten de buitengrenzen van de EU te verdedigen en te bewaken.
 • We gaan voor diepere samenwerking met herkomstlanden en transitlanden op verschillende beleidsdomeinen zodat die landen ook de mogelijkheden hebben om op een haalbare manier onze grenzen mee te beschermen en de mensenrechten van migranten te respecteren.
 • De EU moet als blok onderhandelen met derde landen over het terug aanvaarden van uitgewezen landgenoten.
 • Informatie, verzameld door de veiligheidsdiensten van verschillende lidstaten, moet meer worden vergeleken en gebruikt in de bestrijding van criminaliteit. Meer lidstaten moeten deelnemen aan de Europese Database van Terroristische Daders. Er is ook meer inzet nodig binnen de EU op de samenwerking tussen autoriteiten die werken op terrorisme en asiel- en migratieautoriteiten.
 • We zijn voorstander van een sterke richtlijn die gendergerelateerd geweld effectief op Europees niveau kan aanpakken.
 • We creëren een Europese, snel inzetbare interventiemacht die onder EU-bevel staat voor specifieke opdrachten en een arsenaal aan gemeenschappelijke wapens tegen cyberaanvallen.
 • De EU moet minstens even ambitieus blijven voor het humanitaire luik van haar ontwikkelingssamenwerkingsdoelstellingen en dat systematisch koppelen aan onze strategische belangen en allianties met derde landen.
 • We rollen de strategie van ‘derisking’ voor onze strategische autonomie in hoog tempo verder uit. We bouwen niet alleen problematische afhankelijkheden af, maar zorgen er ook voor dat andere landen en werelddelen afhankelijk van de EU worden.
 • We willen een stabiel staatssteunkader dat de integriteit van de interne markt waarborgt. Staatssteunregels op niveau van de lidstaten kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden en gedurende een korte periode versoepeld worden.
 • We gaan voor een 25% vermindering van de Europese rapportagelast voor onze bedrijven.
 • De EU moet een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming.
 • Investeringen in onderzoek, ontwikkeling en opschaling nieuwe nucleaire technologieën moeten op Europese schaal gecoördineerd worden. De samenwerking tussen lidstaten bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van kernenergie ondersteunen we ten volle.
 • Europese milieuwetgeving mag niet verhinderen of zwaar bemoeilijken dat er investeringen komen in groene energie.
 • In een zeer dichtbevolkt gebied zoals het onze mag men niet dezelfde soort milieumaatregelen nemen als in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden zoals die er zijn in Frankrijk of Polen.
 • We gaan voor een Europees verbod op gratis retourzendingen, met een zichtbare bijdrage voor retours bij e-commerce.
 • In de groene transitie zijn onze bedrijven onze medestanders, niet onze tegenstanders. We zorgen voor voldoende ruime wettelijk kaders voor klimaat en milieu zonder overdreven regelneverij.
 • We gaan voor de verdere uitbouw van onze interne markt met zowel oog voor versteviging als voor verdieping. We zetten ons in om gold-plating te vermijden.
 • We gaan voor een kapitaalmarktenunie en bankenunie die voor de financiering van belangrijke investeringen kan zorgen en voor het beschermen van de belastingbetaler in tijden van financiële problemen.
 • België moet als KMO land bij uitstek voluit de belangen van KMO’s verdedigen binnen de EU.
 • We blijven voluit inzetten op technologische innovatie met Europees onderzoek en ontwikkeling als een strategische topprioriteit.
 • We willen een kwalitatieve en duurzame voedselproductie in de EU garanderen en het strategische belang van voedselvoorziening Europees verankeren en beschermen.
 • Er is op vijf jaar tijd veel wetgeving gekomen voor de uitwerking van de Green Deal. Nu is het tijd voor implementatie van de wetgeving. De volgende Commissie moet gaan voor wetgevingsluwte.
 • Plattelandsbeleid, milieu- en natuurwetgeving hebben allemaal een grote impact op het landbouwbeleid. We zijn dan ook voorstander van een landbouwtoets als hulpmiddel om conflicten te vermijden tussen verschillende wetgevende processen.
 • De EU-langetermijnbegroting moet fundamenteel herdacht worden. We willen overschakelen op een logica met mijlpalen/hervormingen waaraan moet voldaan worden vooraleer EU-fondsen te ontvangen. Zo krijgen we een stok achter de deur voor het afdwingen van noodzakelijke nationale structurele hervormingen.
 • De Social Pillar die werd vormgegeven door onze EU-commissaris Marianne Thyssen moet na grondige evaluatie worden versterkt en verder uitgerold om het sociaal Europa van de toekomst vorm te geven.
 • We willen een verder uitbouw van het Europees Kankerplan met in het bijzonder aandacht voor grensoverschrijdende zorg.
 • We steunen de ambitie van Oekraïne en andere kandidaa-lidstaten tot toetreding, maar dat betekent niet dat we voor versoepelde voorwaarden zijn. Alle criteria voor een volwaardig lidmaatschap van de EU moeten volledig gerespecteerd blijven. We laten geen landen toe tot de EU die daar niet klaar voor zijn.
 • Om klaar te zijn voor een eventuele uitbreiding, moet de EU eerst werken aan haar interne structuur.
 • We willen nog meer afstappen van het systeem van unanimiteit in de Raad van de EU om veto’s en chantage niet langer mogelijk te maken. Het systeem van gekwalificeerde meerderheden moet verder uitgebreid worden voor buitenlands en veiligheidsbeleid en fiscaliteit.
 • We willen het nodige respect voor de diversiteit van de verschillende lidstaten die de EU rijk is in de toekomstige Europese wetgeving.
 • Onze prioriteiten voor de EU worden ook uitgedragen door de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische partij voor alle Europeanen.
 • Lees hier het goedgekeurde verkiezingsprogramma van de EVP: https://www.epp2024.eu.
Terug naar alle standpunten