Economie, Digitalisering en Consumenten

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

cd&v heeft respect voor de veerkracht en het innovatievermogen van al onze ondernemingen. Onze ondernemingen vormen samen de levensader van onze economie en de motor achter de welvaart van ons land. Zij zijn essentieel voor het maatschappelijk weefsel van steden en gemeentes. Het is de koppeling van kennisinstellingen en bedrijven die ons leidt naar een betere, duurzamere wereld door innovatief onderzoek. De ware kracht van een onderneming ligt in het samenspel tussen de gedrevenheid van de ondernemer en het enthousiasme van de medewerkers. Succes komt voort uit dit samenspel en wordt versterkt door een goede samenwerking, wat een solide sociaal overleg impliceert. Ons onderwijs en innovatief onderzoek, ondersteund door sociaal overleg, zijn de pijlers waarop onze welvaart en samenleving gebouwd zijn. Bij cd&v geloven we dat ondernemingen en ondernemers onze volledige steun verdienen, inclusief meer rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging. Landbouwers, die voor ons net zozeer ondernemers zijn, verdienen hetzelfde respect en vergunningsmogelijkheden als andere bedrijfsleiders. We streven ernaar de druk op de leefomgeving te verminderen, geholpen door innovatieve technieken.

cd&v streeft ernaar dat de overheid zich richt op haar cruciale rol binnen de economie, door het garanderen van gelijke kansen en rechtszekerheid voor alle ondernemingen, met tegelijkertijd de bescherming van de consument. Dit omvat ook de verplichting tot het bieden en continu verbeteren van uitstekende infrastructuur in de breedste zin van het woord, essentieel om onze competitieve positie te handhaven en te versterken. De overheid dient zich te weerhouden van het centralistisch willen regelen en beheersen van alles: vaak kunnen de markt en de sociale partners zelfregulerend optreden, met hier en daar wat bijsturing waar nodig. Zo is het niet vanzelfsprekend dat elke sector openstaat voor iedereen; bepaalde beroepen, zoals die in de medische sector, vereisen specifieke kwaliteitsstandaarden door de aard van het werk. De overheid heeft zeker een rol te spelen in sectoren van groot maatschappelijk belang zoals onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, en in domeinen als defensie en landbouw, waar een mate van strategische zelfstandigheid te verkiezen is.

Onze partij schaart zich volledig achter het Rijnlandmodel en zal die keuze blijvend verdedigen. Door de toename in complexiteit en de daaruit voortvloeiende administratieve lasten, alsmede door de uitdagende geopolitieke en financiële situatie, staat dit model en daarmee onze concurrentiepositie onder druk. Het Rijnlandmodel heeft onze regio ongekende welvaart en economische gelijkheid gebracht. Cd&v staat pal voor dit model en zal zich verzetten tegen diegenen die pleiten voor een alomvattende overheidsrol enerzijds, en anderzijds tegen diegenen die zich ingraven in extreem individualisme of die welvaart en innovatie schuwen.

Onze ondernemingen en consumenten staan, naast de recente crisissen en de noodzakelijke steunmaatregelen om onze economie te behouden, voor nieuwe uitdagingen. De digitale omwenteling en de consequente overgang naar een circulaire, duurzame economie vragen om aanzienlijke inspanningen en verdienen passende steun. Dit betekent een overgang naar een vernieuwend economisch paradigma dat circulariteit, emissiereductie en digitalisering centraal stelt. Tegelijkertijd moeten we erop toezien dat onze economie competitief blijft gedurende deze overgang en dat we aantrekkelijk blijven voor investeringen door een voorspelbaar regelgevend kader en een stabiele, competitieve energiemarkt te garanderen. De veranderde wereldwijde economische en geopolitieke context benadrukt het belang van Europese strategische autonomie, maar het is cruciaal dat we binnen de Europese Unie het evenwicht bewaren en een gelijk speelveld handhaven. Tegelijkertijd moeten we overregulering vermijden – het toevoegen van overbodige regels bovenop Europese vereisten, bekend als 'goldplating' – om onze positie niet zelf te ondermijnen. Wat we nodig hebben is een nieuw 'economisch plan voor het land', waar onze partij haar verantwoordelijkheid wil nemen, in samenwerking met alle betrokken partijen.

Kernpunten

  • We zorgen voor een betere doorstroom van innovatie, steun en financiering van innovatieve groeibedrijven. Dat doen we door in te zetten op een meer doorgedreven samenwerking met ondernemingen, in het bijzonder met kmo’s, via de bestaande kanalen die hun nut bewezen, waaronder de speerpunt- en innovatieclusters en ontwikkelingsprojecten, die ook echte innovatie-incubatoren zijn.
  • Wij willen van de dorpscentra weer bruisende en verbindende plaatsen maken, met enkele gerichte maatregelen ter ondersteuning van de lokale en landelijke economie, zoals een verlaagde administratieve last voor ‘deeltijdse’ winkels en horeca in bepaalde gebieden.
  • Wij streven naar een stabiel en rechtszeker investeringskader voor onze ondernemingen. Daarbij horen efficiëntere vergunningsprocedures, inclusief een speciaal regelluw kader om bepaalde experimenten en innovatieve toepassingen toe te laten, naast een meer gespecialiseerde en efficiënte rechtsgang.
  • We willen dat ondernemingen de transitie maken naar nieuwe circulaire businessmodellen en de kringloop maximaal sluiten.
  • cd&v gelooft in een digitale economie en digitale transitie, en houdt rekening met wie niet mee kan (digitale kloof). We creëren buurtpunten in kernen, waar een digipunt wordt opgericht om buurtbewoners gratis toegang te geven tot het internet en tot digitale toestellen. Toegankelijke bankdiensten blijven een must.
  • We willen meer respect voor de spaarder. Vergelijkingstools moeten zichtrekeningen en spaarrekeningen tussen verschillende banken gemakkelijk vergelijkbaar maken, waarna de consument kan overstappen naar een andere bank als hij of zij dat wil.
Terug naar alle standpunten