Bestuurszaken

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De samenleving evolueert razendsnel. Wat vandaag nog gemeengoed is, is morgen voorbijgestreefd. En de noden van de mensen en de verwachtingen die zij ten opzichte van de overheid hebben, evolueren mee. Dat betekent dat een overheid een wendbare, toekomstgerichte organisatie moet zijn, die in staat is om op die evolutie in te spelen en een sterke kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Een overheid ook die een antwoord kan bieden als zich onverwachte problemen aandienen, zoals de uitbraak van de coronapandemie of de energiecrisis.

De overheid heeft bijgevolg nood aan een sterke en slagkrachtige administratie met gemotiveerde en kwaliteitsvolle medewerkers.

cd&v staat voor een efficiënte en effectieve overheid die een hoogstaande dienstverlening aanbiedt aan bevolking, verenigingen en ondernemingen. Overheden moeten slagkrachtig en dienstbaar zijn en ingaan op de problemen van mensen zonder altijd in hun plaats te treden en, zeker niet te vergeten, ze moeten transparant zijn in en over hun werking. cd&v pleit voor een toegankelijke overheid die de mensen centraal stelt in haar regelgeving en dienstverlening. Dat kan door een verregaande samenwerking van de verschillende overheden achter de schermen te organiseren. Daarvoor is natuurlijk ook een vergaande samenwerking tussen de verschillende onderdelen van zowel de Vlaamse als de federale administratie absoluut nodig. De verkokering waarbij administraties meer naast elkaar dan met elkaar werken, elk met hun eigen regels, moet definitief doorbroken worden en vervangen worden door een werking gebaseerd op samenwerking, integratie en coördinatie.

Dit houdt in dat de algemene werking van de overheid zich moet focussen op een organisatie die open en flexibel is, de burger centraal stelt, makkelijk benaderbaar is en kwaliteit vooropstelt. Er moet aandacht zijn voor een sterke ontwikkeling van vaardigheden en talent, erkenning voor reeds elders opgedane kennis en kunde, het streven naar een eenduidig arbeidsstatuut en het verminderen van de verschillen tussen statutairen en contractuelen.

Kernpunten

  • Personeelsleden van de overheid verdienen het nodige respect. Agressie tegenover personeelsleden van overheidsdieinsten is onaanvaardbaar en moet te allen tijde vervolgd worden.
  • Cd&v verzet zich tegen bijkomende personeelsbesparingen zonder een voorafgaand grondig kerntakendebat.
  • Blijvende zekerheid voor de personeelsleden dat zij in volle onafhankelijkheid; los van elke politieke of andere druk, hun werkzaamheden kunnen verrichten.
  • De overheid heeft een voorbeeldfunctie voor wat de tewerkstelling van kansengroepen betreft. vooral voor wat de tewerkstelling van personen met een handicap of een chronische ziekte betreft moeten de inspanningen verhoogd worden.
  • Vanuit diezelfde voorbeeldfunctie moet de overheid de nodige inspanningen leveren om oudere werknemers aan te trekken.
  • In hun contacten met de burger zijn de overheden voorbeelden inzake eenvoudig en duidelijk taalgebruik.

 

Terug naar alle standpunten