Akkoord over nieuw instrumentendecreet in het Vlaams parlement

Publicatiedatum

Auteur

Koen Van den Heuvel

Deel dit artikel

De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement hebben vandaag een akkoord bereikt over de verdere behandeling van het ‘Instrumentendecreet’. Dit decreet is opgestart tijdens de vorige regeerperiode onder toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege. Het decreet wil tools aanreiken aan lokale besturen om werk te maken van de bouwshift. Het doel hiervan is om zo spaarzaam mogelijk met open ruimte om te gaan.

Deze legislatuur werkte het Vlaams parlement aan een aantal wijzigingen die het Instrumentendecreet verder op punt stellen. Tinne Rombouts en Koen Van den Heuvel, Vlaams parlementsleden voor CD&V ,werkten mee aan de verfijning van dit decreet in de commissie Omgeving in het Vlaams parlement.

Verfijning van het akkoord

Tinne Rombouts is tevreden met de verfijningen die in het nieuwe akkoord zitten: “Een eerste belangrijke wijziging is de aanpassing van de planschaderegeling. Deze planschaderegeling zorgt ervoor dat mensen die getroffen worden door planningsprocessen waardoor bv. hun bebouwbare grond ineens niet meer bebouwbaar wordt, een correcte vergoeding krijgen.” In de oude regelgeving bedroeg de schadevergoeding slechts 80%, maar Tinne Rombouts en Koen van den Heuvel bleven strijden om dit op te trekken naar 100%.  “Met succes, want door de wijziging van de planschaderegeling worden eigenaars 100% vergoed voor het waardeverlies dat ze zouden lijden.”

“Met het Instrumentendecreet maken we echt werk van de bouwshift. We moeten nog heel wat bouwen in Vlaanderen, om de bevolkingsgroei op te vangen en om ruimte te geven aan onze economie. Maar dat moet wel op de juiste plaatsen gebeuren namelijk door kernverdichting. Met dit decreet kunnen we de ontwikkelingen veel beter sturen. Door op de juiste plaatsen te ontwikkelen, behouden we de open ruimte voor landbouw en natuur en maken we Vlaanderen klimaatbestendiger. Een nieuwe aanpak voor de woonreservegebieden is cruciaal om een bouwshift te realiseren. De sleutel komt in handen van de steden en gemeenten. Zij kunnen op maat van de omgeving beslissen wat kan ontwikkeld worden. Voor goed gelegen gronden kunnen lokale besturen de gronden vrijgeven voor ontwikkeling. Gronden die beter voor landbouw of natuur dienen, kunnen herbestemd worden. Het is voor ons heel belangrijk dat eigenaars een correcte schadevergoeding krijgen wanneer beslist wordt gronden niet meer te ontwikkelen. Met dit decreet vergoeden we eigenaars aan 100% van het waardeverschil via een eenvoudige procedure”, legt Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel uit.

Ook werd het voorgestelde instrument van contract-convenant geschrapt in het nieuwe voorstel. Met het contract-convenant werd de mogelijkheid gecreëerd om meer functies toe te laten op het platteland zoals tijdelijke kleinschalige niet-agrarische activiteiten of meergezinswoningen in bestaande gebouwen. “De vaststelling dat er enerzijds vandaag al heel wat mogelijkheden zijn op het platteland en anderzijds de diversiteit van functies vaak extra druk zet op de open ruimte, grondenmarkt en de zone-eigen functies, zorgde voor heel wat kritiek op het instrument. De bezorgdheden die zijn geuit zijn niet onterecht en dat maakt dat we dit instrument ook volledig hebben geschrapt”, besluit Vlaams parlementslid Tinne Rombouts.

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.