"Zorg voor kwetsbare vrouwen moet primeren op ideologie"

Publicatiedatum

Auteur

Els Van Hoof

Deel dit artikel

CD&V heeft in de plenaire vergadering van de Kamer een reeks amendementen ingediend op het wetsvoorstel ter versoepeling van de abortuswetgeving. “We hebben fundamentele problemen met het voorstel zoals het nu voorligt”, licht Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) toe. “Met onze aanpassingen willen we kwetsbare vrouwen beter beschermen. We voorzien opnieuw een degelijke informatieve omkadering voor vrouwen die een zwangerschap wensen af te breken. Zo willen we de verplichte informatieverstrekking tot mogelijke alternatieven en preventie, opnieuw in de wet inschrijven.” Ook wil Van Hoof artsen opnieuw responsabiliseren. “Het huidige voorstel leidt tot een situatie van straffeloosheid. Artsen die bewust onwettige zwangerschapsonderbrekingen uitvoeren kunnen met het huidige wetsvoorstel niet langer strafrechtelijk vervolgd worden.” Verder herhaalt Van Hoof in een amendement de vraag naar een grondige wetenschappelijke evaluatie van de abortuswetgeving. “Laat de wetenschap eerst spreken, voor we deze belangrijke wetgeving halsoverkop aanpassen”, aldus de Leuvense politica. CD&V zal de amendementen voorleggen aan de Raad van State.

De CD&V-fractie had in de commissie eerder haar bezwaren geuit over de voorgestelde wetswijziging. Zo luidde de kritiek dat artsen en wetenschappers onvoldoende gehoord zijn. “Het snelle opbod is ongepast”, zegt Van Hoof. “Dergelijke verregaande wijzigingen vragen een grondig maatschappelijk debat. Op welke wetenschappelijke basis heeft men de grens gesteld om de termijn te verlengen naar achttien weken? Ideologie primeert hier op de zorg voor kwetsbare vrouwen.” In één van de amendementen wil de Leuvense politica de termijn terugbrengen naar twaalf weken. 

OBJECTIEF ONDERZOEK

Volgens Van Hoof is er net nood aan objectief onderzoek om de noden van vrouwen in kaart te brengen. Vandaag hebben we nagenoeg geen betrouwbare informatie over het aantal of profiel van de Belgische vrouwen die na 12 weken zwangerschap naar Nederland trekken voor een abortus. Eén van de amendementen bepaalt dat de wetswijzigingen pas in werking treden zes maanden na de overhandiging van een evaluatierapport. “Het is niet verstandig om te oordelen zonder objectieve gegevens. Over wetgeving over leven en dood beslis je niet lichtzinnig”, aldus het CD&V-Kamerlid. “Laten we in plaats daarvan samen uitzoeken waarom we hen niet vóór die 12 weken zwangerschap in België konden en kunnen helpen.” 

BEDENKTIJD

Een ander amendement wil de bedenktijd voor een zwangerschapsafbreking terugbrengen naar zes dagen. De wetswijziging zou deze tot 48 uur verkorten. “De verkorting lijkt arbitrair bepaald”, legt Van Hoof uit. “Dit is voor vrouwen één van de moeilijkste keuzes in hun leven. We moeten hen voldoende tijd gunnen en overhaast vermijden.” De CD&V-politica verwijst naar de hoorzittingen die in 2018 plaatsvonden. “Uit de hoorzittingen bleek dat een voldoende wachttermijn belangrijk is  voor vrouwen die worstelen met hun keuze. Zelfs de abortuscentra erkennen dat vrouwen  familiedruk ervaren om toch maar over te gaan tot  abortus, en benadrukken hoe moeilijk het is voor  sommige onder hen om een dergelijke beslissing te nemen en de gevolgen van hun keuze op de lange termijn onder ogen te zien.”

INFORMATIEVE OMKADERING EN BEGELEIDING

Twee amendementen hebben het doel om verplichte informatieverstrekking tot mogelijke alternatieven en preventie zoals info rond contraceptie, opnieuw in te schrijven in de wet. “Het is absurd te stellen dat de wetswijziging kwetsbare vrouwen zou steunen door hen belangrijke informatie te ontzeggen”, zegt Van Hoof. “Het tegendeel is waar. Vrouwen hebben in het maken van deze moeilijke keuze recht op informatie over hun rechten, bijstand en voordelen, de verschillende opvangmogelijkheden voor het ongeboren kind en informatie met betrekking tot middelen om een zwangerschap te voorkomen. Ze moeten vrij zijn in hun keuze, maar ook voldoende inlichtingen aangeboden krijgen.”

Van Hoof wijst ook op het belang van preventie. “Voor 1 op 3 vrouwen die een abortus laat uitvoeren, was dit niet de eerste keer, de gemiddelde leeftijd is 28,5 en meer dan 70% neemt geen of onregelmatig anticonceptie,” ligt de politica toe.  “Als je weet dat anticonceptie recent maar werd terugbetaald tot de leeftijd van 21, is er een link tussen het gebrek aan preventie en de keuze voor een zwangerschapsafbreking”, aldus Van Hoof. Ze gaat verder: “De Evaluatiecommissie benadrukte in haar laatste verslag de paradox dat abortus minder kost dan het gebruik van anticonceptie, wat preventie belemmert. Voor een vrouw kost een abortus in België ongeveer €3,60. Abortus mag geen alternatief worden voor contraceptie.”

STRAFFELOOSHEID TEGENGAAN

Een arts die wetens en willens buiten de wettelijke voorwaarden een zwangerschap afbreekt, zou door de wetswijziging niet meer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Van Hoof diende daarom amendementen in om onwettelijke zwangerschapsafbrekingen opnieuw strafbaar te stellen. “Wat voorligt zal ontaarden in een situatie van straffeloosheid”, licht Van Hoof toe. “Het holt elke bepaling van een maximumtermijn uit. Het inschrijven van sancties leidt tot responsabilisering. Het zorgt ervoor dat men zich bewust blijft van de ernst van de situatie”, aldus Van Hoof.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.