Volksgezondheid

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Gezondheid en welzijn

Een sterke gezondheidszorg vertrekt vanuit een brede visie op gezondheid. Onze gezondheid gaat niet alleen over de afwezigheid van lichamelijke aandoeningen, maar ook over welbevinden, veerkracht, participatie en zingeving. Vanuit deze visie zetten we in op een sterke gezondheidszorg en een hervorming van het gezondheidszorgsysteem.

Gezondheidszorg moet opschuiven van het behandelen van zieken naar het gezond houden van mensen. Om zoveel mogelijk mensen gezond te houden, trekken we volop de kaart van gezondheidspromotie, ziektepreventie en mentaal welbevinden. We maken hiervoor de shift van curatief naar preventief.

Ook andere hervormingen dringen zich echter op. De betaalbaarheid en duurzaamheid van ons systeem staan om allerlei redenen onder druk: 

  • de vergrijzing en toename van het aantal mensen dat lijdt aan meerdere en/of chronische aandoeningen;
  • de toegenomen zorgnood en de grotere complexiteit van de zorg;
  • de hoge kostprijs van nieuwe innovatieve geneesmiddelen en technologieën;
  • de steeds moeilijker wordende financiële situatie van onze ziekenhuizen;
  • de grote personeelstekorten in de zorg en de wachtlijsten als gevolg hiervan.

De coronacrisis heeft het belang van onze solidaire gezondheidszorg bewezen. Die solidariteit moet het uitgangspunt zijn en blijven voor het gezondheidszorgsysteem van de toekomst. Iedereen betaalt een beperkte bijdrage. Wie ziek wordt en zorg nodig heeft, laten we niet los. Winstbejag mag nooit het uitgangspunt zijn bij het aanbieden of verlenen van zorg. We kiezen voor een duurzaam en toegankelijk systeem. Als cd&v zijn wij absoluut gekant tegen een zorgsysteem in 2 snelheden. Iedereen, ongeacht de omvang van zijn portefeuille, moet toegang hebben tot hoogstaande en kwaliteitsvolle zorg. Daarbij denken we aan belangrijke instrumenten zoals de verhoogde tegemoetkoming, de maximumfactuur en de veralgemening van de derdebetalersregeling die moeten bijdragen tot de financiële toegankelijkheid.

Geneesmiddelen horen betaalbaar te zijn. De terugbetaling van geneesmiddelen willen we zoveel mogelijk baseren op wat wetenschappelijk gevalideerd is. We geloven in Europese samenwerking om met de geneesmiddelensector redelijke prijzen te onderhandelen, in zo transparant mogelijke procedures.  

We staan ook voor een basiszorg die nabij is. Dat betekent eerst en vooral een laagdrempelige eerste lijn. De huisarts, maar ook de apotheker, de thuisverpleegkundige en de klinisch psycholoog, staan centraal. Voor gespecialiseerde zorg bundelen we krachten en expertise. De ziekenhuisnetwerken zijn een hefboom voor een kwaliteitsvoller, veiliger en rationeler ziekenhuisaanbod. De juiste investeringen in gezondheid zorgen ervoor dat de bestaande middelen efficiënter worden ingezet. We geloven in de kracht van innovatie, digitalisering en technologie.

De duurzaamheid van de zorg dient ook in stand te worden gehouden door een betere ziekenhuisfinanciering. Onze ziekenhuizen moeten correct gefinancierd worden zodat zij aan alle patiënten kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg kunnen aanbieden, op een duurzame manier en zonder rode cijfers. Er werd in dit kader een brede hervorming aangekondigd door de federale regering om de financiering te oriënteren naar een meer gebundelde, forfaitaire financiering, zoals we die hebben ingevoerd voor de laagvariabele zorg. Voor cd&v is het belangrijk dat kwaliteitsvolle zorg en verbeterde samenwerking worden beloond en verder gestimuleerd, onder meer door nog meer in te zetten op Pay for Quality-mechanismen als onderdeel van de ziekenhuisfinanciering.

De reeds opgestarte oefening over de herijking van de nomenclatuur dient te worden verdergezet. Er zijn vandaag te grote verschillen tussen zorgverleners onderling. Ook binnen de artsen zijn er groepen die te weinig verdienen, waar anderen net zeer goed verdienen. cd&v vindt dat deze grote spreiding niet meer te verantwoorden is. Daarnaast moet er ook werk worden gemaakt van de afbouw van de ereloonsupplementen en een transparante factuur voor elke patiënt. Een stapsgewijze afbouw van de ereloonsupplementen moet de kans geven om de kwaliteit van het aanbod verder te garanderen en, via de gelijktijdige globale hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de financiële leefbaarheid van de ziekenhuizen te bewaken.

Zorgpersoneel

Een belangrijk aspect van goede gezondheidzorg is zorg dragen voor wie ze verleent. Een toekomstplan voor de zorg is maar compleet als we zorgen voor de zorgverstrekkers. We zetten ons dan ook in voor meer handen aan het bed: betere loon- en arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijker beroep en meer en beter omkaderde opleidingen.

In de eerste plaats is dit een kwestie van budget. Met het Zorgpersoneelfonds werd reeds een belangrijke stap gezet. Het sociaal akkoord voor de zorg van juli 2020 dat toenmalig Minister voor Werk, Nathalie Muylle, heeft onderhandeld na de eerste coronagolf is bovendien historisch. Het zorgpersoneel verdient deze herwaardering en opwaardering.

Daarnaast zetten we in op de zorgopleidingen. Zij-instromers moeten zonder loonverlies vlot de stap kunnen zetten naar het verpleegkundig beroep. Dankzij cd&v houdt de federale regering bovendien vast aan de leerladder in de zorg en werd er eindelijk na vele jaren van onzekerheid werk gemaakt van een eigen profiel voor de HBO5-verpleegkundige. Om de aantrekkelijkheid van de opleiding te vergroten, moet de contractstage binnen de bacheloropleiding verpleegkunde gefinancierd worden.

Ten derde ijveren we voor betere arbeids- en loonvoorwaarden. De verouderde personeelsnormen moeten worden geactualiseerd en meer flexibel gemaakt. De introductie van het IFIC-loonmodel is al een serieuze stap vooruit. Door op dit pad verder te gaan, komen we tot een goede verloning van alle zorgverleners.

Verder schuiven we een beter zorgorganisatiemodel en differentiatie naar voor. Het zijn kritische succesfactoren om de instroom in het zorgberoep te vergroten en de uitstroom af te remmen. Elk talent moet meegenomen en ingezet worden op de meest geschikte plek. Het nieuwe model moet uitgaan van drie principes: 

  1. Competente gezondheidszorgbeoefenaars die de vereiste capaciteiten en een aantoonbare bekwaamheid hebben; 
  2. Een multidisciplinaire en geïntegreerde gezondheidszorg;
  3. Een gezondheidszorg op maat van de patiënt en met de patiënt.

Hiervoor willen we de wet op de gezondheidszorgberoepen moderniseren. We willen een nieuw zorgorganisatiemodel, waar meer gekeken wordt naar competenties en minder naar rigide beroepsprofielen. Het overdragen van taken willen we versoepelen, steeds met oog voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De taken kunnen best worden toegewezen aan die zorgverstrekker die de vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kan verlenen.   

 

Geestelijke gezondheidszorg

Het versterken van de geestelijke gezondheidszorg is voor ons een topprioriteit. We pleiten voor een public health-benadering van de geestelijke gezondheidszorg, wat inhoudt dat de zorg gestuurd moet worden vanuit wetenschappelijke data over de noden op het niveau van de bevolking in plaats van telkens weer brandjes te blussen en crisissituaties te willen oplossen zonder structurele hervormingen.

Populatienoden tonen aan dat er grote meerwaarde ligt in het investeren in perinatale zorg, en het vermijden van vroegkinderlijke trauma’s. Het is ook gebleken dat de meeste ernstige psychische problemen voor de volwassenheid ontstaan. En we weten dat adolescenten en jongvolwassenen met bijzondere ontwikkelingsnoden geconfronteerd worden. Bovendien is er sinds de coronapandemie werkelijk sprake van een epidemie van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. Overduidelijk moeten we dan ook nog sterker investeren in de geestelijke gezondheid van onze jeugd. Van de kleine kindjes én hun gezinnen tot en met de jongvolwassenen.

Onder impuls van cd&v gaat tegen 2030 ongeveer 12% van het federale gezondheidsbudget naar geestelijke gezondheidszorg. Nu is dat 6%. Met deze investering willen we de geestelijke gezondheidszorg omvormen tot een laagdrempelige, ambulante, gemeenschapsgerichte zorg die tot bij de zorgbehoevende zélf gaat. Zorg die samen met de patiënt werkt aan herstel en vanuit medeleven vertrekt.

Onder impuls van cd&v werd er door de federale regering eindelijk werk gemaakt van een gedeeltelijke terugbetaling van consultaties bij klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen in de eerste lijn. Na evaluatie van dit pilootproject dient deze terugbetaling te worden bestendigd en uitgebreid. Daarnaast dient er echter ook meer aandacht te zijn voor de betaalbaarheid van zorg – zowel geestelijk als somatisch – voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, net zoals er vandaag al mechanismen bestaan voor patiënten met lichamelijke chronische ziekten.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten

Related news

Gedaan met wachtlijsten bij de dokter en tandarts. Tijd om meer studenten te laten starten in de opleiding

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

Minister Vandenbroucke mag erkenning ondersteunende geestelijke gezondheidszorgberoepen niet langer in vergeetput steken

Al jaren wordt gepleit voor de erkenning van ondersteunende geestelijke gezondheidszorgberoepen zoals de bachelors toegepaste psychologie, zowel door experten als door de sector zelf. Kamerlid Els Van Hoof, die reeds in 2020 hiervoor een wetsvoorstel indiende vraagt dat ook Minister Vandenbroucke hier niet meer mee draalt. De minister zelf geeft aan eerst andere dossiers prioritair te moeten afronden. Toch meent Van Hoof dat snel handelen nodig is om de geestelijke gezondheidszorg te ontlasten.

Extra investeringen in palliatieve zorg

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wil minister Crevits ook in Vlaanderen de palliatieve sector extra in de kijker zetten. De voorbije maanden is er hard gewerkt aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen en klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een actie- en transitieplan. Met een extra investering van 5 miljoen euro bekrachtigt minister Crevits deze visie en waardeert ze de interdisciplinaire en doelgerichte aanpak van zorg waarbij de palliatieve persoon centraal staat.

Cd&v gaat de strijd aan met slagaderverkalking

Atherosclerose of slagaderverkalking is de oorzaak van ruim één op de vijf sterfgevallen in ons land. Nochtans kan preventie en screening de mortaliteit aanzienlijk doen dalen. Kamerleden Nathalie Muylle (cd&v) en Daniël Bacquelaine (MR) pleiten voor een nationaal actieplan.