Verstandig groen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

VERSTANDIG GROEN: EEN ENERGIEPACT VOOR DE TOEKOMST

We leven in onzekere tijden. Onzekerheid over het voortbestaan van onze planeet zoals we die vandaag kennen, onzekerheid over onze veiligheid door de spanningen op het wereldtoneel, onzekerheid over onze economie. En die onzekerheid laat zich voelen tot in onze huiskamers.

Weinig thema’s zijn zo belangrijk voor de toekomst van onze planeet en van onze welvaart als energie. Energie ligt aan de basis van vele technologische ontwikkelingen die hebben bijgedragen tot het welvarende land en de sterke economie die we vandaag zijn. Maar onze energiebevoorrading is kwetsbaar. De huidige energiecrisis leidt tot ongerustheid bij gezinnen, overheden en bedrijven, zowel wat betreft de betaalbaarheid als de bevoorradingszekerheid.

De Russische inval in Oekraïne verstoorde de mondiale energiemarkt en toonde aan hoe afhankelijk we voor onze energiebevoorrading van derde landen zijn, zeker voor wat betreft gas. Met REPowerEU stelde de Europese Commissie dan ook terecht voor om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en om nog sneller over te schakelen op hernieuwbare energie, slimmer om te gaan met energie en om energie te besparen. Daarnaast is de energie- en klimaattransitie per definitie ook een sociaal vraagstuk. Het energiebeleid is vatbaar voor zogenaamde Mattheüs-effecten en kan zorgen voor een kloof in de samenleving tussen burgers die bij machte zijn om deel te zijn van de transitie en zij die daar enkel van kunnen dromen. Een energiepolitiek mag niet zorgen voor welvaartsverlies, voor niemand. 

De energietransitie waar we voor staan, vergt aanzienlijke investeringen. Die kunnen alleen maar gerealiseerd worden in een stabiel kader, met heldere doelstellingen, een breed draagvlak en een goede samenwerking tussen alle verantwoordelijke overheden. 

Verstandig groen, daar gaat cd&v voor. Een ambitieus groen energiebeleid dat gebaseerd is op strategische onafhankelijkheid, technologische innovatie en vooruitgang voor iedereen. 

We willen een ambitieus energie- en klimaatbeleid voor ons land. Bij ons energiebeleid  laat cd&v zich leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en Europese doelstellingen, met name het bereiken van een klimaatneutrale Europese Unie (EU) tegen 2050 met net-zero broeikasgassen. Duurzaamheid moet centraal staan. Dat betekent dat we de uitrol van hernieuwbare energiebronnen versnellen en de bouw van installaties op zulke energiebronnen promoten. Maar ook kernenergie heeft voor cd&v ontegensprekelijk haar plaats in een klimaatneutrale samenleving.

Voor cd&v zijn daarbij 3 elementen essentieel:

Technologische innovatie. We werken aan nieuwe technologische doorbraken om hiaten in de energieproductie op lange termijn in te vullen. Denk aan investeringen om de uitrol van Small Modular Reactors (SMR) mogelijk te maken. Maar we proberen evenzeer het maximale te halen uit technologie die al bewezen heeft dat zij werkt, zoals zon- en windenergie. Op korte termijn houdt dat ook in dat we de levensduur van bestaande centrales willen verlengen.

Vooruitgang voor iedereen. We hebben een positieve blik op de toekomst, steunen economische groei en nieuwe technologieën die bijdragen aan ieders welvaart. Sterker nog, we verzetten ons tegen een energiepolitiek die gedreven wordt door een verlangen naar economische achteruitgang. Als gemeenschapspartij vinden wij dat de energietransitie voor iedereen haalbaar moet zijn, niemand mag achterlaten én vooruitgang moet creëren voor iedereen. Daarenboven moet elektriciteit betaalbaar zijn voor iedereen.

Strategische onafhankelijkheid. Ons energiebeleid kan niet gebaseerd zijn op onzekerheid. De samenleving, onze economie, onze industrie hebben nood aan een lange termijnbeleid op basis van geopolitieke onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid kan best geboden worden door een sterke EU-energiepolitiek die niet alles overlaat aan de vrije markt.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten