Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Een veilige samenleving die bouwen we samen. Cd&v heeft een brede visie op veiligheid. De overheid moet ervoor zorgen dat de veiligheids- en hulpdiensten over voldoende mensen en middelen beschikken om daadkrachtig en efficiënt te kunnen optreden. Daarnaast moeten ook de burgers breed betrokken worden bij het veiligheidsbeleid en kunnen bijdragen aan een verhoogde veiligheid in de samenleving. We promoten en ondersteunen actief de inzet van buurtinformatienetwerken en valoriseren het prachtige werk dat geleverd wordt door het middenveld en vele vrijwilligers.

De buurtgerichte politiezorg is een cruciale schakel in de ketting. Een wijkteam van de lokale politie dat aanspreekbaar is en de realiteit in de buurt kent, detecteert vroeger mogelijke problemen en kan ze preventief aanpakken. Naast de buurtgerichte politiezorg moet ook geïnvesteerd worden in jeugdwerkers, straat- en sfeerbeheerders, gemeenschapswachten en stadsmariniers.

Naast gerechtelijke en politionele maatregelen is bestuurlijke handhaving een derde, evenwaardig middel om de veiligheid te garanderen. Bestuurlijke maatregelen moeten gebruikt worden daar waar ze een meerwaarde hebben. Ze mogen geen vervanging zijn van justitie.

Organisatie politie

We stimuleren de vrijwillige schaalvergroting van de lokale politiezones. Dat leidt tot meer expertiseontwikkeling, een betere samenwerking en een efficiëntere inzet van mensen en middelen. Op die manier zal de politie op een kwalitatieve en daadkrachtige manier de complexe uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd kunnen bieden. Schaalvergroting moet hand in hand gaan met sterke wijkcommissariaten en buurtgerichte politiezorg. Het mag nooit ten koste gaan van een toegankelijke en nabije dienstverlening. De financiering van de lokale politie moet eveneens grondig hervormd worden. De KUL-norm is immers achterhaald en houdt onvoldoende rekening met de reële uitdagingen op het terrein.

We investeren in voldoende en kwalitatief politiepersoneel. Jaarlijks rekruteren we minimaal 1.600 nieuwe inspecteurs. Daarbij zetten we extra in op hoogopgeleide profielen voor onder meer de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Het politieonderwijs moet worden hervormd en afgestemd worden op de bachelor-masterstructuur in het reguliere hoger onderwijs. Dit komt de aantrekkelijkheid van het politieberoep ten goede en zorgt ervoor dat het diploma waardevoller wordt voor de verdere carrière.

Brussel heeft nood aan een eenheid van visie en leiding. Cd&v is voorstander van een eengemaakte Brusselse politiezone met eenheid van commando.

Geweld tegen politie en hulpverleners

We hanteren een absolute nultolerantie voor geweld tegen politie, hulpverleners, stewards en veiligheidsverantwoordelijken. We verzwaren de straffen voor dit soort van geweld en zorgen voor passende ondersteuning voor de slachtoffers (burgerlijke partijstelling, rechtshulp, aangepast werk, …). Daarnaast maken we werk van een legistiek kader voor het gebruik van bodycams door de politiediensten en de diensten van de civiele veiligheid.

Naast repressie is er ook nood aan dialoog om het wederzijds begrip tussen de burger en de politie te vergroten. Daarbij zetten we in het bijzonder in op jongeren. Via specifieke projecten, zoals de “The Rookies” of de “PolBru Cadets” en de opleidingen “defensie en veiligheid” in het secundair onderwijs, vergroten we enerzijds het wederzijds begrip en zorgen we er anderzijds voor dat de politie- en hulpdiensten bij jongeren in de kijker worden gezet als aantrekkelijke werkgever.

Drugsbeleid

De drugsproblematiek verdient een transversale visie over de verschillende beleidsniveaus heen. Daarom maken we werk van een ketengerichte aanpak. De inspanningen van de nationale drugscommissaris en van de ‘Algemene cel drugsbeleid’ worden op elkaar afgestemd.

Voorkomen is beter dan genezen. We maken van drugspreventie een speerpunt binnen het Vlaams preventiebeleid en zorgen voor stevige doelgroepgerichte preventiecampagnes.
Cd&v verzet zich tegen de legalisering van illegale drugs. De schadelijke gevolgen van drugsgebruik, zowel voor de volksgezondheid als voor de veiligheid in onze samenleving, zijn immers te groot.

Het nazorgbeleid voor drugsgebruikers moet toegankelijk en laagdrempelig zijn. We zetten in op online hulpverlening en hulpverlening in een huiselijke setting. Binnen de hulpverlening moet voldoende aandacht besteed worden aan de onderliggende geestelijke gezondheidsproblemen van drugsgebruikers. Zorg op maat door middel van doelgroepgerichte en specifieke zorgtrajecten moet daaraan bijdragen.

Via het uitbouwen van de bestuurlijke handhaving versterken we de middelen van lokale besturen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Met dit bijkomend instrument kunnen ze malafide ondernemingen en vestigingen (preventief) aanpakken en uit het straatbeeld weren.

We zetten sterk in op repressie. Drugscriminaliteit kan en mag nooit getolereerd worden. We treden streng op tegen elke vorm van drugscriminaliteit. Daartoe worden de Federale Politie en de Douane verder versterkt. We investeren in bijkomende scanners en innovatieve technieken om drugs sneller en beter te detecteren. Ook in de kleinere havens.

De strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit kunnen we enkel winnen als we internationaal samenwerken. We zetten in op meer samenwerking binnen de Europese Unie en met de bronlanden (voornamelijk in Zuid-Amerika). Het drugsbeleid moet een volwaardig onderdeel worden van het breder (Europees) buitenlandbeleid.

Civiele veiligheid

We blijven investeren in de hulpverleningszones en laten de financiering ervan verder evolueren in de richting van de afgesproken 50/50-verhouding tussen het federale en het lokale niveau. Om die te bereiken is het belangrijk dat de automatische indexering van de federale dotatie wettelijk wordt vastgelegd.

De hulpverleningszones rekenen voor hun werkzaamheden in belangrijke mate op brandweervrijwilligers. Het aantal vrijwilligers neemt echter af. We nemen daarom initiatieven die het beroep van brandweervrijwilliger aantrekkelijker moeten maken.

Ons land wordt steeds vaker geconfronteerd met verschillende soorten crisissen, zoals bijvoorbeeld overstromingen en de impact van de klimaatverandering. Een hervorming van ons crisisbeheer dringt zich op. Daarbij hebben we aandacht voor de ontwikkeling van een risicocultuur, zowel bij de overheid als bij de burgers, en wordt het herstelbeleid geïntegreerd in het beheer van de noodsituaties. Herstelcoördinatoren moeten die laatste opdracht faciliteren. De samenwerking over de bevoegdheidsniveaus heen wordt verder versterkt.

Burgers kunnen de overheid ondersteunen bij het crisisbeheer. Het verleden toont aan dat mensen in tijden van crisis bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. We moedigen gemeenten daarom aan om lokale ondersteuningsploegen op te richten die samen een vrijwilligerskorps vormen. Op deze mensen kan een beroep gedaan worden in situaties waarin de hulpdiensten handen tekortkomen en nood hebben aan extra ondersteuning.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten

Related news

We blijven strijden tegen drugshandel: recordvangst cocaïne in de haven

De Belgische douane nam in 2023 met 116 ton opnieuw een recordhoeveelheid cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Ook in de haven van Zeebrugge, deel van Port of Antwerp-Bruges, werd 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem vandaag bekend in de haven van het Nederlandse Vlissingen, samen met zijn Nederlandse collega staatssecretaris Aukje De Vries. In Vlissingen werd de hechte samenwerking tussen beide landen in de strijd tegen de internationale drugshandel nogmaals benadrukt en bestendigd.

Parlement keurt wet bestuurlijke handhaving definitief goed

Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd vandaag in de Kamer definitief goedgekeurd. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Uw veiligheid is onze prioriteit

Een van de absolute kerntaken van de overheid is om de elementaire veiligheid van haar burgers te garanderen. Mensen hebben recht op veilige straten en buurten, veilige stations en nabije dienstverlening die mensen helpt wanneer zij in nood zijn. Dat is gewoon een kwestie van respect. En daar maakt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar prioriteit van.