Sterker Europees energiebeleid

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Het streven naar strategische autonomie

Het hebben van voldoende, betrouwbare en betaalbare energie is cruciaal voor onze veiligheid en welvaart. Energie is essentieel om goederen te kunnen produceren en dus de basis van de economische onafhankelijkheid van onze Europese economie. De EU heeft nood aan een sterk energiebeleid dat onze afhankelijkheid van Rusland en andere derde landen afbouwt, dat niet alleen aan de vrije markt wordt overgelaten en die de uitrol van hernieuwbare energie en infrastructuur versnelt. Om de concurrentiekracht van onze Europese economie veilig te stellen is het belangrijk dat Europa investeert in zekere, goedkope en klimaatneutrale energie. We pleiten voor een doortastend Europees energiebeleid gebaseerd op een gediversifieerde energiemix en energie die vrij kan stromen doorheen de Unie. Dit betekent dat we zowel streven naar strategische autonomie (op EU niveau) als voor het onderling ondersteunen van de EU-lidstaten en strategische partners.

De EU voorziet het kader voor een energiemarkt waarin van iedere lidstaat verwacht wordt om energie te besparen, schone energie te produceren en energie uit verschillende bronnen te voorzien. Elke lidstaat beslist zelf over de energiemix op basis van geografische- en klimaataspecten alsook haar economie. Dit vergt solidariteit en samenwerking binnen de EU, inclusief gemeenschappelijke handelsplatformen, het gezamenlijk aankopen van energie en het in kaart brengen van de beschikbare en potentiële energiebronnen per lidstaat.

Terwijl ons land al stappen heeft gezet op vlak van hernieuwbare energie, moeten we naast de vele troeven van ons land rekening houden met beperkingen als beperkte open ruimte, een relatief hoge bevolkingsdichtheid en sterke open economie met een relatief grote vraag naar energie. Samenwerking met de buurlanden – in een Europese context - is dus essentieel. We pleiten er dan ook voor om energiesystemen en -markten in de EU beter te integreren via infrastructuur, extra grensoverschrijdende energieverbindingen en geharmoniseerde marktregels met een belangrijke rol voor de overheid. Zo moet de EU een interessant investeringsklimaat creëren om bijkomende investeringen in energieprojecten en essentiële infrastructuur aan te trekken. We willen grensoverschrijdende sleutelverbindingen in de hele EU sneller realiseren. Dit kan al deels via bestaande Europese programma’s zoals Horizon Europe, REPowerEU en Next Generation EU.

EU-buurlanden zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Turkije spelen een belangrijke rol voor de levering of doorvoer van energie. Het is belangrijk dat de Europese Commissie binnen het nabuurschapsbeleid een lange termijnvisie ontwikkelt over hoe we met onze buurlanden omgaan. Wat nieuwe partners betreft, mogen we onze afhankelijkheid niet verder opbouwen. We verkiezen om zoveel mogelijk energie binnen de EU te produceren.

De uitrol van hernieuwbare energiebronnen

We steunen de ambitie van de Europese Commissie om de hernieuwbare energieproductie binnen de EU tegen 2030 te verhogen van 40 naar 45%. In die context roepen we de Commissie op om nog meer te investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

De inspanningsverdeling over de lidstaten en sectoren heen moet voor ons op een kostenefficiënte manier gebeuren: het is belangrijk dat de Europese Commisie rekening houdt met specifieke (geografische) mogelijkheden van elke lidstaat.

We stellen voor dat er in samenspraak met de Europese Investeringsbank (EIB) verder fondsen worden vrijgemaakt die de uitrol van hernieuwbare energieproductie versnellen. Samen met lidstaten moet men kijken naar gepaste fiscale kaders en het delen van best practices om de plaatsen van hernieuwbare energiebronnen te versnellen zonder de vrije markt te verstoren.

Europees nucleair beleid

We geloven in de essentiele rol van nucleaire energie in de energiemix, zowel op korte als lange termijn. Dit is nodig om op een klimaatvriendelijke manier aan de sterk stijgende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, zowel in eigen land als binnen de EU. Volgende zaken moeten aangepakt binnen de EU, al dan niet in versterkte samenwerking van een beperkt aantal lidstaten:

  • Investeringen in onderzoek naar nieuwe nucleaire technologieën (generatie IV) om de bouw van dit type reactoren, bijvoorbeeld de zogenaamde Small Modular Reactoren (SMR), te versnellen;
  • De harmonisatie tussen verschillende lidstaten van wetgeving, vergunnings- en licentieprocedures rond nucleaire veiligheid, teneinde de uitrol van SMR’s te faciliteren, optimasliseren en vereenvoudigen;
  • Programma’s om de technische kennis van nucleaire technologieën en veiligheid uit te wisselen tussen lidstaten;
  • De oprichting en ondersteuning van Europese bedrijven die van strategisch belang zijn voor de ontwikkeling van nucleaire energie. Dit kan door het aantrekken van Europese investeerders, maar ook door zelf financieel te participeren in deze bedrijven;
  • Gezamenlijke aankoop van nucleaire brandstof;
  • Het nemen van initiatieven nemen om de veiligheid van het Europees nucleair park op lange termijn te garanderen;

Daarmee willen we terugkeren naar de fundamenten van de Europese Unie; in 1957 werd immers Euratom opgericht dat toen al gelijkaardige ambities had. We willen op dit verdrag verder bouwen om een Europese nucleaire strategie te bewerkstelligen.

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten