Pensioenplan

Gepubliceerd

Tags

Pensioenen

Deel dit standpunt

Iedereen die werkt heeft recht op goed pensioen

Sterkere band tussen loon en pensioen: zo verhogen we alle pensioenen

Wie meer bijdraagt, moet een hoger pensioen krijgen. Dat is het uitgangspunt voor CD&V. Zo stimuleren we mensen om aan de slag te blijven en doen we werken meer lonen, ook op lange termijn.

Op dit moment is de hoogte van het pensioen berekend op 60% van het gemiddelde loon dat iemand tijdens zijn loopbaan verdiende. Dit percentage willen we verhogen. Zo zorgen we ervoor dat wie meer werkt, ook meer pensioen zal krijgen. We brengen hierbij de solidariteit en betaalbaarheid niet in het gedrang.

Voldoende voor iedereen met een verplichte 2e pijler

De 2e pensioenpijler, ook wel gekend als “aanvullend pensioen”, is een belangrijke extra wanneer mensen met pensioen gaan. Vandaag heeft 22% van de werkende mensen nog geen aanvullend pensioen. Daarom wil CD&V het aanvullend pensioen verplicht maken en verhogen.

Elke gewerkte dag levert pensioen op

Voor CD&V moet iedereen toegang krijgen tot het minimumpensioen. Vandaag hebben mensen recht op een minimumpensioen vanaf een loopbaan van 30 jaar. Kom je niet aan 30 jaar? Dan krijg je de verhoging tot het minimumpensioen niet. Dat leidt soms tot onrechtvaardige, schrijnende situaties.

Voor elke dag dat iemand werkt, moet er ook pensioen tegenover staan. We willen dus af van het idee dat mensen x-aantal jaar gewerkt moeten hebben of een loopbaan van minstens zoveel jaar moeten hebben. Nee, elke dag telt. Elke dag dat iemand werkt, moet die persoon een beetje minimumpensioen opbouwen. Zo valt niemand uit de boot, het is een kwestie van rechtvaardigheid.

 

Loopbaan in eigen handen

Met pensioen tussen 62 en 67 jaar: geef mensen de keuze

We vinden het belangrijk dat mensen zelf impact hebben op hun leven. Dat ze zelf keuzes kunnen maken. We stellen voor dat mensen zelf kunnen kiezen wanneer ze juist met pensioen gaan tussen hun 62 en 67 jaar. Uiteraard heeft dat wel gevolgen. Zo zal iemand die op 62 al met pensioen gaat, minder maandelijks pensioen krijgen dan iemand die pas op z’n 67e stopt met werken.

Deeltijds pensioen

We willen dat mensen langer aan het werk blijven, maar we willen ook dat het welzijn van mensen voorop staat. Nog fulltime aan het werk zijn op het einde van een loopbaan, is niet voor iedereen een ideaal scenario. We willen daarom mensen op het einde van hun loopbaan meer keuzevrijheid geven zodat hun werk draagbaar blijft.

Om dit te bereiken, kiezen we voor het deeltijds pensioen. Zo kunnen mensen kiezen om voor hun wettelijke pensioenleeftijd deels met pensioen te gaan. Vanaf 62 jaar of na een loopbaan van 42 jaar. Wie bv. halftijds werkt en halftijds met pensioen gaat, krijgt daarvoor ook een half loon en halftijds pensioen.

 

Zorg dragen voor elkaar is ook waardevol

Niet alleen werken voor geld is waardevol. Wie zorg draagt voor een gezin of als mantelzorger, draagt ook bij aan een betere samenleving. Het kan niet zijn dat mensen die op deze manier bijdragen, daarvoor afgestraft worden als ze met pensioen gaan. CD&V wil iedereen die zorgt daarom versterken.

Iedere gewerkte dag telt: parttime gewerkt? Onvolledige loopbaan? We sluiten niemand uit

Een minimumpensioen van 1.500 euro netto is voor CD&V uiterst belangrijk. We willen bij de berekening van het minimumpensioen elke dag laten meetellen, zodat ook mensen die deeltijds werken, een degelijk pensioen opbouwen.

Wie in een gezin meer zorgtaken op zich neemt, mag nooit de dupe zijn

Koppels met kinderen die getrouwd zijn of wettelijk samenwonen, stemmen hun loopbaankeuzes op elkaar af. Personen die voornamelijk de zorgtaken op zich hebben genomen, komen in een slechte situatie bij hun pensioen, zeker als er sprake zou zijn van een echtscheiding. We stellen voor dat de wettelijke en aanvullende pensioenrechten die werden opgebouwd tijdens het samenleven van beide partners, gelijk verdeeld worden. Dat is de zogenaamde "pensioensplit".

Ook niet-betalend werken is bijdragen aan de samenleving

Geboorteverlof opnemen, zorgen als mantelzorger... het zijn periodes in een mensenleven waarbij iemand geen betalend werk levert, maar wel nog steeds een meerwaarde creëert voor de samenleving. CD&V heeft een duidelijke visie op de samenleving: die bouwen we door te zorgen voor elkaar, voor de mensen die het dichtst bij ons staan. We willen wie zorgt voor een ander niet benadelen, ook in hun pensioen. Daarom blijven "gelijkgestelde periodes" voor ons belangrijk.

Op dit moment kennen we in ons land nog steeds een grote “genderpensioenkloof”. Dat wil zeggen dat het gemiddelde pensioen van vrouwen nog steeds 33,8% lager ligt dan dat van mannen. Dat is een groot verschil dat we willen rechttrekken. In ons pensioenplan maken we systematisch de reflex om te kijken of maatregelen niet tot gendereffecten leiden. Zo draagt een verplicht aanvullend pensioen er ook toe dat vrouwen evenveel pensioen krijgen als mannen. Zij hebben door de jobs die ze doen namelijk vaker geen aanvullend pensioen. Maar ook de pensioensplit of de toekenning van het minimumpensioen voor iedereen, zullen de genderpensioenkloof, het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen, doen dalen.

 

Een betaalbaar plan

Pensioenen wegen enorm op onze begroting. De enige manier om iedereen van een geruste oude dag met bijhorend pensioen te kunnen voorzien, is zorgen dat de kosten van pensioenen niet de pan uit swingen. Veel beloven is gemakkelijk, maar als de pensioenen onbetaalbaar worden, zal uiteindelijk iedereen slachtoffer worden. Daarom is CD&V realistisch en hebben we een bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid van onze pensioenen. Niet door ze te verlagen, wel door ze eerlijk te houden, meer mensen aan het werk te krijgen én mensen ook effectief langer aan de slag te houden.

Onze pensioenen (1e pijler) worden betaald door de huidige werkende bevolking. We moeten dus de werkzaamheidsgraad opkrikken tot 80%. Dat zal zorgen voor minder kosten (bv. sociale uitkeringen) en meer inkomsten (bv. personenbelasting). Meer mensen aan het werk krijgen, dat gaat uiteraard niet vanzelf. Met dit pensioenplan maken we dat werken meer lonend wordt (door meer pensioen op het einde van de rit) en stimuleren we op die manier mensen om te werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen langer werken, zo verhogen we ook de werkzaamheidsgraad. Dat betekent dat we ook inzetten op jobs die haalbaar en werkbaar zijn, voldoening geven en kansen bieden om zich voortdurend om- en bij te scholen. Dankzij de flexibele eindeloopbaan en het deeltijds pensioen, verhogen we de effectieve pensioenleeftijd zonder verplichtingen op te leggen.

Ook naar de ambtenarenpensioenen wordt gekeken. Zij nemen een disproportioneel grote hap uit de totale pensioentaart. Ambtenaren hebben op dit moment enkele voordelen (uitzonderingen op de pensioenleeftijd, pensioen enkel op de laatste 10 gewerkte jaren berekend...) maar eveneens nadelen (bv. geen aanvullend pensioen). Dit aparte systeem is niet meer te verantwoorden. We willen daarom stelselmatig de berekening van de ambtenarenpensioenen gelijkstellen aan die van werknemers, met een overgangsperiode en zonder te raken aan verworven rechten van mensen. We willen ook een aanvullend pensioen voorzien voor alle ambtenaren.

 


Je hebt je hele leven gewerkt, je hebt zorggedragen voor anderen, je hebt je verantwoordelijkheid genomen. Is het niet logisch dat je dan kan rekenen op een goede oude dag en dus een goed pensioen?

Wij vinden van wel. Voor CD&V is een degelijk inkomen voor mensen een speerpunt, zowel voor zij die werken als voor wie gewerkt heeft.

Sammy Mahdi
Voorzitter CD&V
Nahima Lanjri
Volksvertegenwoordiger en
pensioenspecialiste CD&V

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten