Asiel en migratie

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

In onze geglobaliseerde wereld is migratie een realiteit. Globale politieke, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen maken dat altijd mensen van de ene naar de andere plaats zullen verhuizen. De grenzen van ons land of van de Europese Unie volledig sluiten, is een illusie. Dat is onmogelijk én onwenselijk. Mensen op de vlucht willen we bescherming bieden. Andere migranten kunnen positief bijdragen aan onze samenleving. Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de uitdagingen waar migratie ons voor plaatst.

Gecontroleerd, kordaat en humaan asielbeleid

Cd&v kiest voor een gecontroleerd, kordaat en humaan asielbeleid. Daarbij zetten we in op een sterker Europees beleid. We versterken de Europese buitengrenzen. Doeltreffende grenscontroles aan alle buitengrenzen van de Europese Unie zijn daarbij cruciaal. Asielzoekers uit landen met een lage erkenningsgraad komen in de zogenaamde snelle grensprocedure terecht. Een verplichte solidariteit tussen de lidstaten moet zorgen voor een eerlijke spreiding van asielzoekers over gans de Europese Unie.

We pakken de oorzaken van conflicten in de regio’s zelf aan, zodat vluchtelingenstromen vermeden worden. Kwalitatieve opvang in de conflictregio’s gaat daarmee hand in hand. In België zelf moeten we een kwaliteitsvolle en snelle asielprocedure garanderen. Een nieuw Migratiewetboek moet daaraan bijdragen.

In de opvang gaan we voor een evenwicht tussen collectieve en individuele opvang. Asielzoekers met een hoge kans op erkenning of een kwetsbaar profiel (bijvoorbeeld alleenstaande moeders met kinderen) worden ondergebracht in de individuele opvang. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de kwetsbare groep niet-begeleide minderjarigen.

Verzoekers om internationale bescherming zien hun leven vaak te lang gepauzeerd worden in de periode dat zij hun procedure doorlopen. We zetten daarom in op de activering van deze groep. Een nuttige dagbesteding draagt bij aan de integratie van de betrokken vreemdeling en zorgt voor een gemoedelijkere sfeer in de opvangcentra. Voor verzoekers die (nog) niet naar de arbeidsmarkt kunnen worden toegeleid, zetten we in op alternatieven zoals opleidingen en vrijwilligerswerk.

Voor zij die hier niet kunnen blijven, zorgen we voor een aanklampend terugkeerbeleid. De filosofie is: “vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen terugkeer als het moet”. Daarbij staat begeleiding op maat voorop. Vreemdelingen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten, worden individueel en intensief begeleid richting een duurzaam toekomstperspectief. Wanneer een uitgewezen vreemdeling weigert mee te werken aan zijn aanklampend terugkeertraject en vrijwillige terugkeer, wordt ingezet op een versterking van de gedwongen terugkeer. Vooraleer er wordt overgegaan tot vasthouding met het oog op het gedwongen terugkeer, moet worden nagegaan of er een minder dwingend alternatief nog doeltreffend kan worden toegepast.

Versterkend migratiebeleid

Niet alle nieuwkomers zijn hier omdat ze gevlucht zijn voor oorlog en geweld, maar bijvoorbeeld wel om hier te studeren of te werken. Van legale migratie maken we een positief verhaal. Legale migratie is goed voor de migrant zelf, voor de ontvangende samenleving én voor het land van herkomst.

Via studiemigratie trekken we buitenlands talent aan.

Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt het belang van arbeidsmigratie alleen maar toe. Uitbuiting en misbruik van arbeidsmigranten pakken we streng aan. Bij de beoordeling van aanvragen zijn we alert voor factoren met een hoog risico op misbruiken. We stellen toegankelijke informatie over de arbeidsrechten ter beschikking van de arbeidsmigrant. Daarnaast maken we werk van inburgeringstrajecten voor arbeidsmigranten.

Gezinshereniging blijft het belangrijkste migratiekanaal naar ons land. We hechten veel belang aan het recht om te kunnen samenleven met het (kern)gezin. We zien er nauwgezet op toe dat dit migratiekanaal niet misbruikt wordt. Daarom voorzien we in duidelijkere en transparantere regels inzake gezinshereniging. Deze moeten tot uiting komen in het nieuwe Migratiewetboek.

 

Gerelateerde standpunten

Terug naar alle standpunten

Related news

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”