Diepte interview door Zaman Vandaag

11-06-2015
 

 
11 juni 2015

 

 
Foto: © Zaman Vandaag
Vlaams Parlementslid Ward Kennes duikt vaak op in debatten waar  levensbeschouwing en het omgaan met diversiteit centraal staan. Hij is ook medeauteur van de resolutie tegen radicalisering, die op 19 mei werd voorgesteld. Zaman Vandaag sprak met deze politicus, voor wie dialoog altijd een prominente plaats krijgt: "Wie vindt dat zijn standpunt niet gehoord wordt, mag me altijd uitnodigen voor een gesprek."

 

 

INGE POELEMANS

 

Vorige week stelde u samen met de collega's van andere partijen de resolutie tegen radicalisering voor. Tevreden met het resultaat?

''Ik ben er heel blij mee omdat we een akkoord hebben over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Dat is voor mij toch een bewijs dat we dat ernstig nemen en dat we er geen politieke spelletjes mee willen spelen. Het feit dat we daar met een heel groot draagvlak aan hebben kunnen werken, toont aan dat Vlaanderen rijp is om met die gevoelige materie om te gaan. De Vlaamse bevoegdheden liggen natuurlijk vooral op het vlak van preventie. Zo kiezen we voor één meldpunt waar mensen 24 uur per dag terecht kunnen en dat ook een goede backoffice heeft. Mensen die geconfronteerd worden met zo'n beginnend radicaliseringsproces moeten ergens terecht kunnen, wat in het verleden vaak niet het geval was. Zo'n meldpunt kan inschatten of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) moet ingeschakeld worden, of de bijzondere jeugdzorg; dat er moet doorverwezen worden naar de staatsveiligheid, of dat het eerder iets is voor een goed gesprek. Dat aanspreekpunt is dus belangrijk. We hebben ook een goed debat kunnen voeren over de plaats van de islam in Vlaanderen, waar heel volwassen werd gezegd dat het een belangrijke religie in Vlaanderen is.''

 

Er moeten ook meer moskeeën erkend worden...

''Momenteel zijn er te weinig - 28 - moskeeën erkend. Dat is niet in verhouding tot de omvang van de geloofsgemeenschap. In erkende moskeeën stelt het probleem van de radicalisering zich niet. Daar is sociale controle, heb je gevormde mensen. Het risico bestaat dat mensen vaak zelf hun eigen islam gaan samenstellen met sprokkels die ze op het internet vinden tot een soort van IKEA-godsdienst. Terwijl alle grote godsdiensten een eigen traditie hebben. Mensen die die geschriften bestudeerd hebben, kunnen er op een verstandige manier mee omgaan. Daarnaast moeten de Moslimexecutieven hun Vlaamse en Franstalige tak officialiseren. Er zijn al voldoende breuklijnen in dat orgaan: conservatief versus progressief, Marokkaans versus Turks. Als je daar ook nog eens taalproblemen bovenop krijgt, wordt het lastig.''

 

Recent onderzoek van de Koning Boudewijnstichting heeft wel aangetoond dat de invloed van de imam en de moskee beperkt blijft en zelfs afneemt. Hoe zullen jullie daar mee omgaan?

''Dat is een terecht punt. Er kan ook nog veel gedaan worden om de kwaliteit van het islamonderwijs te verbeteren, bijvoorbeeld via een versterking van de inspectie. Verder is er het voorstel van de minister om teams van islamleerkrachten naar scholen te sturen als er problemen zijn. Mensen die de islam goed kennen, kunnen daar beter op inspelen dan leerkrachten die de Koran nooit gelezen hebben. Als een leerling beweert: "Dat staat in de Koran", weten ze vaak niet wat ze daarop moeten zeggen.''

 

Ook wordt het belang van dialoog in de resolutie benadrukt. U zoekt vaak de dialoog heel nadrukkelijk op. Hoe kunnen we die volgens u optimaliseren?

''Dialoog wordt tot nu toe te veel door geleerden en intellectuelen of ngo's gevoerd. Meer mensen moeten daar op een dagelijks niveau bij betrokken worden. Het blijft te veel beperkt tot een eenmalige samenkomst. Maar daarna valt het weer stil. Het onderwijs kan veel doen. Tijdens de redactievergaderingen voor de resolutie wilde de ene meer burgerschapsvorming in het onderwijs en de andere vond dat we de interlevensbeschouwelijke competenties moesten versterken. Uiteindelijk hebben we gezegd dat die twee zaken belangrijk zijn en niet in concurrentie met elkaar staan.''

 

De strijd tegen discriminatie is als onderdeel van die resolutie naar voren gekomen. Hoe ver moet die strijd gaan?

''Dat was een gevoelig punt. Ik denk dat de resolutie heel correct is: als mensen het gevoel hebben dat ze door discriminatie op muren stoten, dan zeggen loyaliteit en burgerschap niet veel en blijven dat holle woorden. Uiteraard is er geen één op één relatie tussen discriminatie en radicalisering want niet iedereen die arm is of gediscrimineerd wordt, grijpt naar geweld. Maar als je over alle partijen heen gaat voor gedeeld burgerschap en inclusief beleid, moet je ook de moed hebben om iets aan discriminatie te doen. Als je dat niet zou doen, ondergraaf je je goede intenties.''

 

Maar hoe ver mag de Vlaamse regering daarin gaan? Horen daar praktijktests bij?

''Die hebben daarin een plaats. Je moet wel een onderscheid maken tussen de publieke sector en privé. Niemand mag discrimineren, maar als een overheid of een door de overheid gesubsidieerd bedrijf dat doet, vind ik dat erger. Wanneer een ander bedrijf onder commerciële druk staat en daardoor in de fout gaat, moet je dat bedrijf proberen te overtuigen door een gesprek aan te gaan. Daarbij hoef je niet meteen strafrechtelijk op te treden of mensen aan de schandpaal te nagelen. Maar als ze hardnekkig blijven discrimineren, mag je die bedrijven wel publiek ter verantwoording roepen.''

 

Zelf staat u bekend als een gelovig parlementslid. Vindt u het moeilijk om uw geloof in onze samenleving te beleven?

''Ik denk dat onze samenleving daar heel weinig ruimte voor schept. Vroeger werden het leven en de tijd door de religieuze kalender en het religieuze ritme bepaald. Dat is heel erg verwaterd. Ik moet al moeite doen om elke zondag voormiddag tijd te maken om naar de mis te gaan want op dat moment worden er ook veel andere activiteiten georganiseerd. Ik heb wel de indruk dat de allergie voor godsdienst is afgenomen in het parlement. Iedereen erkent dat levensbeschouwing en religie iets bijdragen aan de samenleving. In de tijd dat de katholieken dominant waren, bepaalden zij mee het leven van anderen. Dat wekte onvrede op. Die tijd is voorbij. Ik stel eerder een milde onverschilligheid vast: "Doe maar, maar val er ons niet te veel mee lastig." Ik denk dat ze in het parlement wel weten dat ik met geloof bezig ben en katholiek ben. Maar ik voel me zeker niet geviseerd. Ik denk dat mensen het zien als een vorm van diversiteit dat er nog katholieken zijn (lacht).''

 

Een tijd geleden steunde u mee een resolutie in het Vlaams Parlement voor de erkenning van de Armeense genocide. In uw speech was u genuanceerd en wees u op het leed dat ook vele moslims in die periode hebben ondergaan. Toch beschouwen vele Turken die resoluties als een statement tegen hen en voelen ze zich in de kwestie niet gehoord. Heeft u daar begrip voor?

''Ik weet dat het een heel gevoelig dossier is en in die zin ben ik niet verrast. Vlamingen verwijzen soms ook nog naar wat er in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Dossiers over de collaboratie komen ook nog geregeld ter sprake. Dus wat 70 of 100 jaar geleden gebeurd is, is ook vandaag de dag nog politiek relevant. En ik denk dat dat in dit dossier absoluut niet anders is. Ik begrijp ook dat mensen daarin gehoord willen worden. Alleen zou ik iedereen willen uitnodigen om de dialoog aan te gaan in plaats van op voorhand te zeggen dat ze zich geviseerd voelen. Het gaat echt niet alleen over Turkije: we spreken ook over Bosnië-Herzegovina, Rwanda, Cambodja. Zelfs de eerste gifgasaanval, die door ons buurland Duitsland gepleegd werd, werd onlangs herdacht. Het zou dus heel vreemd zijn als we over al die zaken wel spreken, maar dat er omwille van politieke druk niet gesproken mag worden over die ene tragische gebeurtenis, die alle kenmerken heeft van een genocide. We moeten daar als parlement ook niet elk jaar op terug komen. Maar die honderdste verjaardag leek mij een mooie gelegenheid en daar mag je niet aan voorbij gaan. Maar ik wil graag tijd maken om te luisteren als mensen vinden dat hun standpunt niet gehoord wordt.''

 

www.zamanvandaag.nl