Nu verkeert iedereen in vakantiestemming maar het is de bedoeling dat de schoolgaande jeugd in september opnieuw veilig kan starten in Maldegem. Daarom treffen het gemeente- en OCMW-bestuur en de schoolbesturen de nodige voorbereidingen om de schoolomgevingen nog verkeersveiliger te maken en de bouwplannen van de verschillende scholen te integreren in de publieke ruimte. Een overzicht...

Vaste zone 30 aan alle schoolomgevingen

De gemeenteraad heeft in de zitting van 28 juni het reglement goedgekeurd om, net zoals aan alle andere scholen in Maldegem, in de loop van volgend schooljaar een vaste zone 30 te voorzien aan de schoolomgevingen van de Kruipuit, Schautenstraat en de Aardenburgkalseide. Tot op heden gold op die locaties een variabele zone 30, die enkel van toepassing was bij de start en het einde van de schooldag. Omdat de Aardenburgkalseide deel uitmaakt van de gewestweg N410, moet de invoer van de vaste zone 30 ook worden voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Naast de vaste signalisatie, zal bovendien op alle locaties een extra bord zone 30 met onderbord 'herhaling' voorzien worden.

Om de schoolomgeving nog meer te accentueren, komt ter hoogte van alle scholen bovendien een elektronisch snelheidsinformatiebord. Op dat scherm wordt de gereden snelheid en bij positief resultaat een smiley getoond.

Minder verkeersdrukte in Katsweg

Om de verkeersdruk bij de start en het einde van de schooldag aan GO! Basisschool De Driesprong in de Katsweg te verminderen, bekijkt het gemeentebestuur momenteel ook de mogelijkheid om een doorsteek te creëren tussen de parking van het Oud St. Jozef in de Mevr. Courtmanslaan en het wandelpad aan de schoolparking in de Katsweg. In overleg met de school zou dan een begeleidende leerkracht voorzien worden aan de tussenpoort. Ouders zouden dan gestimuleerd worden om hun kind af te zetten via de parking Oud St. Jozef om zo de drukte in de Katsweg te verminderen.

Nieuwbouw Maricolen met semipublieke functies

Voor Maldegem-centrum heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten met het schoolbestuur van het Instituut Zuster Maricolen. Het nieuwbouwproject van de school op de markt creëert immers tal van mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur op vlak van sportinfrastructuur, jeugd, cultuur, mobiliteit,... en is dus voor de gemeente een unieke opportuniteit.

In de overeenkomst zijn bepalingen opgenomen welke semipublieke functies in samenwerking met de gemeente kunnen gerealiseerd worden maar ook hoe de gemeente de nieuwbouw zal laten aansluiten op het openbaar domein en zo doen passen binnen het masterplan van het centrum.

Pleinfunctie voor school Adegem

Ook in Adegem zitten aanpassingen aan de school- en dorpsomgeving in de pijplijn. De gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd van een stuk perceel in Adegem-Dorp gelegen aan de achterkant van de kerk en tegenover de Pastorijwoningen. Dat perceel is momenteel eigendom van de vzw Schoolcomité Adegem-Kleit. Voor deze aankoop wordt een budget voorzien van € 50 0000.

Anderzijds staat begin juli op de agenda van de OCMW-raad de verkoop van een ander perceel op die site aan de vzw Schoolcomité Adegem-Kleit. De school zal dat perceel, ter grootte van 1440 m² en waar voorheen de tuin van het St. Elisabeth rusthuis gesitueerd was, gebruiken voor de bouw van een nieuwe schoolvleugel. In combinatie met de verkoop zouden de in erfpacht gegeven gebouwen van de jongensschool deels terug ter beschikking van de gemeente komen en een deel nog gebruikt worden door de school als semipublieke functie.
Door de aan- en verkoop van beide percelen kan de gemeente een bredere toegang en pleinfunctie creëren op de vroegere locatie van het klooster, zoals bepaald in het masterplan Adegem én passend binnen de nieuwbouw-en renovatieplannen van de school De Papaver.