Schepencollege Maldegem legt dading met Elia inzake hoogspanning ter stemming voor aan gemeenteraad

17-09-2014

Omwille van de druk op de leefkwaliteit in de buurt en op vraag van een actiecomité ging het gemeentebestuur van Maldegem in 2012 in beroep bij de Raad van State tegen dit plan. De bundeling van infrastructuur is een te verdedigen principe maar de draagkracht van een buurt mag niet overschreden worden. Noord-Maldegem – een agrarisch gebied en een woonzone met landelijk karakter - werd in de voorbije tientallen jaren getroffen door de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal, de bestaande 150kVhoogspanningslijn, de geluids- en verkeershinder van de N49, de windturbines in de omgeving, de invloed van de verbrandingsoven, … Een bijkomende 380 kV is voor die buurt onaanvaardbaar.

In de loop van 2013 liet de auditeur van de Raad van State weten akkoord te gaan met de bezwaren van de gemeente. De kans dat het uitvoeringsplan voor de hoogspanningslijn zou vernietigd worden, werd daardoor reëel. Elia deed daarom een voorstel van dading in april 2013. Het college van burgemeester en schepenen was van oordeel dat dit een kat in een zak was. Na overleg met de raadsman van de gemeente, het actiecomité en na een bewonersvergadering besliste het om niet in te gaan op dit voorstel. Intussen stelde de Raad van State de zitting waarop de nietigverklaring van het uitvoeringsplan aan bod zou komen, uit tot 26 september 2014. Opnieuw startten onderhandelingen tussen Elia en het college van burgemeester en schepenen. Intussen bereikte Elia akkoorden met andere lokale besturen en buurtbewoners die ook een procedure hadden aangespannen. Maldegem heeft tot het laatst geprobeerd om voor de buurt het onderste uit de kan te halen. Dit resulteerde in volgende resultaten.


1. Dading

Vandaag ligt een nieuw voorstel van dading op tafel. Daarin:
- krijgt de gemeente de juridische zekerheid dat kort na de realisatie  van de nieuwe 380 kV-lijn de bestaande 150 kV lijn boven Strobrugge en Moerhuize wordt afgebroken. Dat was in de vorige dading niet het geval. Om de stroomvoorziening te kunnen blijven garanderen wordt daarom tijdelijk de zuidelijke 150 kV lijn in Maldegem Kleit en Adegem behouden. Na afbraak van de noordelijke lijn en het ondergronds brengen ervan volgt later dan de afbraak van de zuidelijke lijn. Waar Maldegem oorspronkelijk zou geconfronteerd worden met 3 hoogspanningslijnen op haar grondgebied, zal er dan maar één meer over blijven. Het aantal overspannen woningen zakt van 49 naar 12.
- krijgt de gemeente een fonds ter beschikking waarin maatregelen kunnen worden genomen ter bevordering van de leefkwaliteit van de omgeving en/of om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van eigenaars in de nabijheid van de 380 kV lijn. Daar was in de vorige dading geen sprake van. Het geld van dit fonds komt bovenop de compensatiepolitiek van Vlaanderen.

2. Overleg met Vlaamse Regering over leefbaarheid buurt

Behalve de voorwaarden in de dading, heeft het college van burgemeester en schepenen Elia overtuigd, om het gemeentebestuur te ondersteunen in onze vraag en die van de bewoners van de buurt, om ook bij de Vlaamse Regering aan te dringen op maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid in de buurt. In een overleg werden twee  elementen naar voor gebracht:
- Het college en Elia vragen aan de Vlaamse regering om de reservatiestrook van het Schipdonkkanaal af te schaffen. Over dit item wilden de kabinetten zich niet uitspreken maar ze garandeerden de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord waarin staat “De meerwaarderegeling voor woningen in reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal kan herbekeken worden zodanig dat de meerwaarde van vergunde en/of toegestane werken aan bestaande woningen en gebouwen in de reservatiestroken desgevallend later in rekening kan worden gebracht……”
- Dit is vandaag niet het geval.
- Het college en Elia vragen aan de Vlaamse Regering om de geluidsoverlast van de N49 op korte termijn aan te pakken. De adjunct-kabinetschef beloofde de overlaging van de N49 met een geluidsarme asfaltlaag vanaf de N44 tot het kruispunt Noordstraat. De gemeente dringt verder aan op een vroegere uitvoering hiervan en een langere strook vanaf de grens met Eeklo tot de Koning Albertlaan.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dit alles in een voorbeeldig participatietraject met de buurt en haar actiecomité gegoten. De procedure voor de Raad van State werd door het bestuur op vraag van de buurt gevoerd. De eerste dading werd tijdens een bewonersvergadering in mei 2014 voorgesteld en besproken. Omwille van het feit dat er onvoldoende draagvlak was en omwille van het feit dat het college die dading te zwak vond, werd die geweigerd. Het voorstel tot tweede dading kwam tot stand na contacten en gesprekken van de leden van het college met bewoners en leden van het actiecomité. Dit voorstel werd opnieuw aan de bevolking ter discussie voorgelegd op 16 september 2014. In tegenstelling tot de sfeer op de eerste vergadering was de algemene sfeer positief. Het college brengt begrip op voor de individuen die  ondanks de veel betere voorwaarden toch getroffen blijven.

Het college van burgemeester en schepenen legde alle elementen samen en oordeelde op basis hiervan dat er in deze dading een evenwicht werd gevonden tussen het algemeen belang – de bevoorradingszekerheid van ons land en de aanvoer van alternatieve windenergie uit de Noordzee – en de lokale belangen – de leefkwaliteit van de buurt die met deze infrastructuurwerken geconfronteerd wordt. Het college legt deze dading dan ook ter stemming voor op de gemeenteraad van 26 september. Als de gemeenteraad van Maldegem deze dading goedkeurt wordt de procedure voor de Raad van State stop gezet en komt er een einde aan de onzekerheid voor de buurt én aan de onzekerheid over  de energiebevoorrading van ons land.