Resultaten geluidsstudie windturbines Maldegem en Eeklo

20-06-2014

De studie ging over de 7 windturbines van Electrawinds ten zuiden van de N49 op het grondgebied van Maldegem en de twee windturbines van Ecopower op het grondgebied van Eeklo. De 2 andere windturbines van Eneco op het grondgebied van Eeklo waren niet vervat in deze studie gezien zij financieel niet wensten te participeren in dit onderzoek.
De turbines van Electrawinds en Ecopower konden worden stilgezet. Die van Eneco niet, zodat er voor de meetpunten van Eeklo rekening moet gehouden worden met het effect van deze turbines. De studie gebeurde in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de projectontwikkelaars Electrawinds, Ecopower en Electrabel. De uitvoering was in handen van dBA-Plan, een erkend bureau voor het uitvoeren van geluidsstudies.

Het doel van deze studie was na te gaan of de richtwaarden worden overschreden aan de meest nabijgelegen woningen te Maldegem en Eeklo. De windturbines werden nog volgens de omzendbrief van 2006 vergund maar moeten vanaf 1/1/2015 toch sowieso aan de normen conform VLAREM II voldoen. Tevens is het de bedoeling om op basis van deze studie na te gaan wat het huidige omgevingsgeluid is en wat de gevolgen zijn voor de drie extra windturbines waarvoor Electrabel al een bouw- en milieuvergunning heeft bekomen. Electrawinds, Ecopower en Electrabel hebben pro-actief deelgenomen aan deze studie. Electrabel wenst de definitieve resultaten af te wachten vooraleer een standpunt in te nemen betreffende de verderzetting van dit project van de drie windturbines.

Hoe werden de metingen uitgevoerd ?

Er werden continue metingen uitgevoerd op 8 vaste meetpunten en dit van eind november 2013 tot bijna eind maart 2014. Er werden tijdens verschillende nachten ook ambulante metingen uitgevoerd op diverse afstanden tot de windturbines. Tijdens meerdere nachten werden de windturbines op vraag van de erkend deskundige gedurende een voldoende lange periode stilgelegd. Belangrijk aan dit onderzoek is het feit dat er simultaan met de metingen een meldpunt was voor specifieke geluidsklachten. Dit werd georganiseerd door ‘energielandschap’. Het specifiek geluid voor alle windrichtingen werd getoetst aan de bepaling conform VLAREM II en niet meer aan de omzendbrief.

Spijtig genoeg was er tijdens de meetcampagne enkel voldoende informatie voor een wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richting. Qua hinder bepaling zijn deze windrichtingen echter de meest belangrijke omdat ze ook de meest voorkomende windrichting zijn en er voor de woningen ten zuiden van de N49 ook de grootste effecten te verwachten zijn.

De bepaling van het specifiek geluidsniveau werd tijdens de nachtelijke uren bepaald. Overdag is het wegverkeer voor sommige locaties zeker meebepalend en zeker bij een noordelijke windrichting is het effect van het wegverkeer zeer groot.

Resultaat

Uit de meldingen van de bewoners via de website van energielandschap blijkt dat de voornaamste klachten/meldingen afkomstig zijn van Broekelken, Kleine Moerwege, Moerwege, Warmestraat, Grote Boterhoek, … De data van deze meldingen komen ook goed overeen met de bevindingen van de meetresultaten. Kortom, de meldingen zijn grotendeels gegrond want er worden overschrijdingen van de VLAREM vastgesteld. Bij hoge windsnelheden en bij hoog wegverkeersgeluid wordt het specifiek geluid van de windturbines echter gemaskeerd.
De grootste hinder treedt dus op voor de bewoners ten zuiden van de N49 bij een wind uit zuidelijk tot zuidwestelijke richting en dit bij een windsnelheid tussen 4 en 8 m/s, gemeten op een hoogte van 10m. Vanaf 9 m/s zijn de effecten van de wind al erg maskerend.

Noodzakelijke reducties dringen zich op en dit zal in samenspraak met de ingenieurs van de windturbinefabricant gebeuren.