Onbebouwde percelen aanwenden

18-04-2014

Eind 2013 waren er in Vlaanderen 104 gemeenten die beschikken over dergelijk register, 21 hiervan in Oost-Vlaanderen. ‘Uit deze gegevens blijkt dat er in Oost-Vlaanderen 812 onbebouwde percelen in handen zijn van Vlaamse overheden en 230 in handen van (semi-)publieke rechtspersonen. Dat zijn dus meer dan 1.000 percelen die mogelijks kunnen aangewend worden om 25% sociale woongelegenheden te realiseren. Belangrijk is nu om actief in te zetten op deze inventaris onbebouwde percelen. De nood aan bijkomende sociale woongelegenheden is immers groot.’ Ik vroeg deze info op bij de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening.