3 jaar geleden lanceerde de Vlaamse Regering het renovatiepact. Daarmee wilde ze de renovatiegraad in Vlaanderen verhogen en de energieprestaties van de Vlaamse woningen verbeteren. 58% van de woningen in Vlaanderen dateert immers van voor 1970. Ik maakte een evaluatie na 3 jaar renovatiepact:

“We zien dat 3 jaar na de ondertekening van het pact te weinig vooruitgang is geboekt op het terrein. Met ‘Operatie renovatie’ geef ik nu een concrete invulling aan het renovatiepact. Belangrijk is dat mensen met renovatieplannen ondersteund worden zodat ze niet blijven twijfelen maar effectief tot renovatie overgaan. Naast energieprestatie ook woonkwaliteit hierin betrekken, kan een extra stimulans zijn voor effectieve renovatie.”

De Vlaamse Regering lanceerde eind 2014 het renovatiepact met als doel de renovatiegraad in Vlaanderen te verhogen en de energieprestatie van de Vlaamse woningen te optimaliseren. Meer dan de helft van onze huizen zijn immers gebouwd voor 1970. Omdat de woningen zo oud zijn, zijn ze verre van energiezuinig en zijn ze verantwoordelijk voor een omvangrijk deel van onze CO2-uitstoot. Zo waren de gebouwen in 2017 verantwoordelijk voor 31% van de Vlaamse uitstoot aan broeikasgassen, de tweede grootste bron van broeikasgassen in Vlaanderen na de transportsector. Door de oudere woningen te renoveren en energiezuiniger te maken, zou de uitstoot van de broeikasgassen enorm verminderen.

3 jaar na de ondertekening van het renovatiepact is er echter te weinig vooruitgang geboekt op vlak van die renovaties. Concreet zijn er in Vlaanderen nog steeds 1 miljoen woningen die toe zijn aan renovatie. Bij 350.000 woningen gaat het om structurele ingrepen en voor de overige 650.000 gaat het om relatief beperkte aanpassingen.

“De bijsturing van het energieprestatiecertificaat (EPC) naar het EPC+ en de invoering van de woningpas zijn zeker stappen in de goeie richting. Maar na drie jaar renovatiepact is de vooruitgang in het aantal renovaties minimaal. Het aantal renovaties ging er in 2016 zelfs op achteruit.”

“Om meer invulling te geven aan het renovatiepact en het aantal renovaties in Vlaanderen (sneller) te laten stijgen, werkten we het actieplan ‘Operatie renovatie’ uit. Het actieplan omvat tien acties. De belangrijkste daarvan zijn de uitbreiding van het EPC+ met het aspect ‘woonkwaliteit’ en de begeleiding door een renovatiecoach.”

Het EPC+ zou uitgebreid worden met woonkwaliteit om een nog vollediger beeld te geven van de toestand van de woning. De energiedeskundige, die al aan huis komt om het EPC+ op te maken, zou ook de woonkwaliteit in kaart kunnen brengen. Zo zou het certificaat een grotere rol kunnen spelen bij de onderhandelingen over de aankoop- of huurprijs van de woning.

CD&V pleit ook voor een begeleiding bij de renovatie. Heel wat Vlamingen beseffen dat het nodig is om hun woning te renoveren maar gaan uiteindelijk niet over tot renovatie. Ze hebben een tekort aan technische kennis of tijd. Een renovatiecoach kan de mensen daarbij begeleiden. Zo maakt hij onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op, vraagt hij offertes aan en helpt hij bij het maken van de juiste keuzes.

“Niemand is verplicht om een beroep te doen op een renovatiecoach maar wie door al de renovatiebomen het bos niet meer ziet, kan op eigen initiatief bij hen terecht.”

“Met ons actieplan ‘Operatie renovatie’ willen we eindelijk de noodzakelijke invulling aan het renovatiepact geven. Het verouderde woningpatrimonium in Vlaanderen is dringend aan renovatie toe. Dat zal niet alleen voor een lagere CO2-uitstoot zorgen, maar ook voor energiezuinigere woningen en een verlaagde energiefactuur.”

1. EPC+ geeft totaalbeeld over energieverbruik en woonkwaliteit:
Het EPC+ moet verder uitgebreid worden met informatie over de woonkwaliteit zodat het document een totaalbeeld geeft van de toestand van de woning.

2. Het woonloket:
Elke gemeente beschikt over een woonloket waar de inwoners terecht kunnen met vragen over bouwen, verbouwen en renoveren.

3. Iedereen kan een beroep doen op de renovatiecoach:
Iedereen met renovatieplannen kan een beroep doen op en zich laten begeleiden door de renovatiecoach.

4. Renovatiecoach maakt een renovatieadvies:
In overleg met de woningeigenaar maakt de renovatiecoach een renovatieadvies op maat van de woning.

5. Wijkrenovatie stimuleren:
Het woonloket moet wijkrenovaties in de gemeente stimuleren. Het schaalvoordeel en de burenpremie zorgen daarbij voor een financieel voordeel.

6. Eén premie en energielening voor iedereen:
De woon- en energiepremies moeten samengevoegd worden in één ondersteuningspakket. Zo moet maar één premie-aanvraag meer ingediend worden, een enorme vereenvoudiging.

7. Een overheidsfonds om renovaties te financieren:
Iemand met renovatieplannen kan € 30 000 lenen uit een overheidsfonds om de renovatie te financieren. Het bedrag moet pas terugbetaald worden als de woning wordt verkocht.

8. Renovatiepremie voor verhuurders:
De renovatiepremie is er nu alleen voor de eigenaars van een woning of wie zijn woning verhuurt via een SVK maar de premie moet ook opengesteld worden voor de eigenaar-verhuurders.

9. Rationalisatie van fiscale maatregelen:
Momenteel bestaan er allerhande fiscale maatregelen inzake wonen, energie en renovatie. Een betere en meer logische afstemming van al deze maatregelen is noodzakelijk.

10. Lager btw-tarief bij afbraak en heropbouw:
Iedereen die een oude woning afbreekt om een nieuwe te bouwen, moet kunnen bouwen aan 6% BTW in plaats van 21%. Deze regeling bestaat nu alleen voor de centrumsteden.