Minister-president Peeters zet in op handelskernversterking

10-12-2013

'De kleinhandel, de horeca en andere commerciële voorzieningen spelen een onmisbare rol in het economisch weefsel van Vlaanderen en haar gemeenten. Ze creëren niet enkel jobs, maar bepalen ook de sfeer en de aantrekkelijkheid van onze gemeenten. De Vlaamse regering is er daarom van overtuigd dat een geïntegreerd, kernversterkend beleid in de eerste plaats een beleid van de gemeenten is. Gezien de ontwikkelingen in de detailhandel, en de mogelijke impact op de leefbaarheid van de kernen, is dergelijk beleid broodnodig en sporen wij de lokale besturen hier  met deze oproep verder toe aan. Deze oproep is dan ook een groot succes: we ondersteunen nu alvast 75 projecten in 90 gemeenten,' aldus minister-president Peeters.

Binnen de Winkelnota 2.0 van de Vlaamse regering en het programma Handelskernversterking werden 3 oproepen goedgekeurd waarop lokale besturen konden intekenen voor projecten inzake lokaal winkelbeleid. Het ging over de volgende drie oproepen:
- Oproep ‘Kernversterkende maatregelen’.
- Oproep ‘Renovatie Handelspanden’;
- Oproep ‘Aankoop handelspanden

Kernversterkende maatregelen

Minister-president Peeters keurde subsidies voor 75 gemeenten goed voor de eerste oproep ‘Kernversterkende maatregelen’. Verschillende gemeenten vroegen ondersteuning aan voor de opmaak van een commercieel strategisch plan (12x), of voor studies ter verdieping of uitwerking van hun bestaande detailhandelsvisie (6x). Ook de aanwerving van een centrummanager ter ondersteuning van het detailhandelsbeleid (6x) en de organisatie van de handelaarsverenigingen in een structurele samenwerkingsstructuur met de gemeente (8x) kwamen regelmatig terug bij de ingediende projecten. Herstructureringen en investeringen ten voordele van het mobiliteits- en parkeerbeleid in de kernen was veruit het meest voorkomende type project (18x). Sommige steden namen dit ook op in een ruimere herinrichting van de winkelkern (5x), waarbij specifiek wordt ingezet op het voorzien van fietsparkings, bewegwijzeringssystemen en andere investeringen die de toegankelijkheid van de kern verbeteren. De andere steden en gemeenten willen met de projecten inzetten op algemene kernversterkende maatregelen om de attractiviteit van het handelsapparaat te verhogen. 9 gemeenten diende een project in ter bestrijding van leegstand. Bij de andere gemeenten was dit vaak een deel van het project waarbij er daarnaast nog andere maatregelen ondernomen worden (infoborden plaatsen, initiatieven/evenementen om de attractiviteit te verhogen, cadeaubonnen, website, promotie, ondersteuning handelaars bij het ‘nieuwe winkelen’…). In totaal wordt voor 75 gemeenten 2.818.628,3 euro subsidie uitgetrokken om de initiatieven uit te voeren in de loop van de volgende drie jaren. De handelaars kunnen zich in de deelnemende steden en gemeenten gedurende de volledige legislatuur aan een sterke inzet van het lokaal bestuur verwachten.

Renovatie handelspanden

Binnen de oproep ‘Renovatie handelspanden’ hebben 12 gemeenten de kans gegrepen om een cofinanciering te vragen voor de uitrol van een subsidiereglement waarmee de handelaars ondersteuning kunnen krijgen voor de renovatie van hun handelspand. Alle steden en gemeenten zullen met hun reglement zowel subsidie verlenen voor gevelrenovaties, als voor renovaties en verfraaiing binnenin de handelspanden. Hierdoor zullen deze kernen attractiever worden en zal deze subsidie aanzetten tot een investeringen in de winkelstraten. De gemeenten hanteren verschillende subsidiepercentages, waarvan Vlaanderen maximum de helft zal dragen. Vlaanderen investeert op die manier mee in de handelspanden van de kernwinkelgebieden voor een totaal bedrag van 1.289.557 euro. Samen met de co-financiering van de gemeenten en de eigen bijdrage van de handelaars betekent dit een injectie voor de verfraaiing van de handelskernen in Vlaanderen.

Oproep ‘Aankoop handelspanden’

Sinds de lancering van deze oproep op 28 februari 2013 werden al 3 projecten goedgekeurd door minister-president Peeters. De goedgekeurde projecten zijn van de gemeenten As, Hamont-Achel en Puurs. De projecten in As en Hamont-Achel zijn grootschalige investeringsprojecten waarbij de gemeenten door de aankoop van enkele panden en/of gronden in de handelskern de nodige eigendommen in handen wil krijgen om projecten te starten die de handelskernfunctie zullen versterken. Zij beogen een centrumfunctie tot stand te brengen of te doen heropleven in een ruimtelijk uiteengelegd nederzettings- en handelspatroon. De gemeente Puurs zal door de aankoop van panden een doorgang creëren tussen de handelsstraat en de andere publieke voorzieningen waardoor de handel beter wordt gekoppeld aan de andere centrumfuncties. Ook zal een pand op het Kerkplein worden aangekocht om er een nieuwe handelskernversterkende functie aan te geven. De doelstelling is om door deze nieuwe doorgang en de nieuwe trekken op het kerkplein de wandellus te verbeteren en de handelsstraat tussen het nieuw aangelegde ‘Dorpshart’, het ‘Kerkplein’ en de andere centrumvoorzieningen te versterken.

Gezien de lange voorbereidingstijd die steden en gemeenten doorlopen voor ze dit soort dossier indienen is het aantal reeds ingediende dossiers (samen met de huidige interesse) al hoger dan verwacht. Steden en gemeenten kunnen nog steeds dossiers indienen voor deze oproep. Het beschikbare budget voor deze oproep bedraagt op dit moment 3.685.800 euro. Opvallend is dat veel kleinere gemeenten de stap hebben gezet om een dossier in te dienen. Veel van de gemeenten hebben relatief kleine projecten ingediend, die een eerste stap zullen vormen naar een verdergezet kernversterkend handelsbeleid. De doelstelling van de oproep om met een subsidie van 30% voor kernversterkende initiatieven een hefboom te creëren voor een kernversterkend beleid is daarmee behaald. Omdat heel wat gemeenten nu starten met een kernversterkend beleid door de aanwerving van een centrummanager of de opmaak van een commercieel strategisch plan, zullen bij de verdere uitwerking van de handelskernversterkende maatregelen door een lokaal bestuur of naar aanleiding van de samenwerking met handelaarsverenigingen nog verschillende nieuwe initiatieven het licht zullen zien.