Meer duidelijkheid over afbakening natuurlijke en agrarische structuur in voorjaar 2014

17-12-2013

Bevoegd minister Muyters laat nu weten dat de impact op de landbouw onderzocht wordt vooraleer een planvoorstel voor discussie voorgelegd wordt. Concreet houdt dit in dat het administratie-overschrijdend team (bestaande uit de administraties bevoegd voor ruimtelijke ordening, natuur, landbouw en onroerend erfgoed) verschillende alternatieven ten opzichte van elkaar zal afwegen. ‘Na deze afwegingsoefening zal in het voorjaar van 2014 een geïntegreerd voorstel voorgelegd worden aan de lokale besturen en betrokken middenveldorganisaties. Met andere woorden in het voorjaar van 2014 zal er meer duidelijkheid komen voor de landbouwers in onze regio. Het afbakeningsproces van de natuurlijke en agrarische structuur zal volgens de minister verder verlopen zoals gepland. In eerste instantie zal in overleg met de lokale actoren gezocht worden naar een consensus over een planvoorstel. Daarna zal de formele decretale goedkeuringsprocedure opgestart worden met de opmaak van een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.’