Maldegem investeert verder volgens plan en waakt over het financiële evenwicht

22-12-2017

Nieuwe projecten in verschillende kernen

In 2018 wordt voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark op het industrieterrein in een eerste fase werk gemaakt van een fietspad in de Krommewege van aan het kruispunt met de N44 tot aan het 1ste verhoogde kruispunt. Voor een betere doorstroming van het verkeer wordt het kruispunt van de Krommewege-N44 heraangelegd met o.a. een aparte afslagstrook en komt er een nieuwe ontsluiting van het industrieterrein aan de N9. Tenslotte komen er in het kader van de waterhuishouding infiltratiebekkens.

Eén van de grote investeringsprojecten die in het meerjarenplan stond ingeschreven, zijn de wegen- en rioleringswerken in de Westeindestraat. De middelen voor de aanleg van fiets- en voetpaden werden van bij het begin in de meerjarenplanning voorzien en voor dit grote project weerhouden. Na de technische en administratieve voorbereidingen in 2017 zoals recent de aanstelling van het studiebureau, kunnen de werken van start gaan in 2018. In een eerste fase zullen dat de werken aan de nutsleidingen zijn, pas daarna volgen de wegenwerken zelf. Omdat verkeersveiligheid voorop staat, legde het college reeds enkele basisprincipes vast: voetpaden worden vrijgemaakt van palen, fietsers krijgen veel meer plaats op aanliggende verhoogde fietspaden of op parkeervrije fietssuggestiestroken of helemaal in het centrum ook in een fietsstraat. In het voorjaar van 2018 zal een inspraakmoment georganiseerd worden waarbij inwoners, handelaars, weggebruikers en alle betrokken partijen hun inbreng kunnen doen binnen de reeds voorziene krijtlijnen.

In Kleit maakt het gemeentebestuur naar aanleiding van de verbouwing van de school de Kleiheuvel van de gelegenheid gebruik om de sporthal en de omgeving te opwaarderen (bekijk de plannen onderaan deze pagina). Zo krijgt de sporthal aan de zijde van de school een nieuwe muur, aangezien de gemeenschappelijke muur met de kleuterschool wordt afgebroken. Ook de wijkbibliotheek verdwijnt op de huidige locatie en krijgt een nieuw onderkomen in de school, aan de straatzijde met een aparte ingang. De vrijgekomen ruimte van de bib biedt plaats aan een nieuw pleintje met groenelementen met één centrale ingang voor sporthal De Berken, kinderopvang Ukkie Pukkie, Chiro en de school. Voor de kinderopvang betekent dit dat de kinderen veiliger via het pleintje en niet meer langs straat naar school kunnen gaan. Ook de sporthal zelf wordt gerenoveerd: de buitenmuren worden bekleed met hetzelfde hout als de school, het dak wordt vernieuwd en in de muur aan de schoolzijde komen ramen zodat in de sporthal ook natuurlijk daglicht kan. Tenslotte komt er een nieuwe trap aan de chirolokalen. Een fiets- en wandelas langs het pleintje zal veilig naar een fietsenstalling langs de achterzijde en de parking aan de Mariagrot leiden.

In 2018 wordt ook de nieuwe groenstructuur voor de wijk Kruipuit aangelegd. Naast een speelweide en natuurgebied voor basisschool Kruipuit, zal de in 2017 aangekochte weide ook ingericht worden als ontmoetingsplaats voor de volledige wijk. Ook hier zullen alle betrokken partijen zoals oudercomité, buurtcomité, natuur- en socio-culturele verenigingen, speelpleinwerking enz… uitgenodigd worden om hun mening te geven over de indeling en de functies van het terrein.

Verdere uitbouw en verzekeren reguliere werking

Naast enkele grote projecten investeert het gemeentebestuur ook in 2018 in haar reguliere werking. Zo zal de groendienst werken met een nieuwe tractor en zal het wagenpark vernieuwd worden met duurzame voertuigen (die geleased of met Cambio-gebruikers gedeeld worden). De gemeente blijft ook zelf instaan voor de restafvalophaling en koopt daarom in 2018 een nieuwe huisvuilwagen op gas aan. Na de renovatie- en energiebesparende werken van o.a. sporthal Meos, zwembad, bibliotheek… is het in 2018 de beurt aan de renovatie van de schoolgebouwen en stookinstallatie van Basisschool Kruipuit. Het is ook uitkijken naar de start van de geïntegreerde ondersteunende diensten gemeente-OCMW. Deze samenwerking moeten leiden tot een hogere efficiëntie en een betere dienstverlening. Ook de digitale dienstverlening wordt verder uitgebouwd met onder andere de verdere uitwerking van het digitale evenementenloket en het e-notariaat. De gemeente pakt in de loop van 2018 ook uit met een eigen app zodat burgers o.a. online meldingen kunnen plaatsen, informatie kunnen opzoeken over de gemeentelijke dienstverlening, verenigingen en handelaars.

Daling personenbelasting

Het bestuur heeft tot slot, rekening houdend met het positieve budgettaire resultaat en autofinancieringsmarge in 2020, beslist om de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting te doen dalen door de aanslagvoet te verminderen tot 6,9 % zonder dat de financiële situatie of de toekomstige ontwikkeling van de financiën hierdoor nodeloos wordt verstoord. Het financiële evenwicht blijft zo voor de toekomst gegarandeerd.