De gemeenteraad heeft gisteren een reglement goedgekeurd om een tonnagebeperking +5,5t , uitgezonderd voor plaatselijke bediening en landbouwverkeer, in te voeren in Middelburg. Het gemeentebestuur wil op die manier het sluipverkeer van zwaar vervoer, hoofdzakelijk afkomstig van het nabijgelegen industriegebied over de grens in Nederland, inperken. De gemeente Maldegem heeft geprobeerd dit intergemeentelijk aan te pakken in samenwerking met de gemeente Sluis. Omdat dit te lang aansleepte, nam de gemeenteraad eenzijdig de beslissing en zal de gemeente deze beslissing eerstdaags aan de gemeente Sluis ter kennisgeving bezorgen.

Sluipverkeer Nederland

Middelburg heeft al geruime tijd te kampen met sluipverkeer van zwaar vervoer, afkomstig van het industriegebied net over de grens. In plaats van de aangewezen route via de N49 en de N410 te gebruiken, maakt het zwaar vervoer gebruik van een alternatieve route dwars door het centrum van Middelburg. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties en veel overlast bij de inwoners van Middelburg, die vragende partij zijn om dit zwaar vervoer in te perken.

Snelheids- en frequentiemetingen

Om de verkeerssituatie in de dorpskern van Middelburg grondig te kunnen inschatten, werden door de politie en de dienst mobiliteit de afgelopen jaren op verschillende momenten en locaties snelheids- en frequentiemetingen uitgevoerd. Er werd enerzijds onderzoek gevoerd naar het aandeel van het zwaar vervoer en anderzijds naar de snelheid in de dorpskern. Uit de metingen kan worden afgeleid dat er beduidend meer zwaar vervoer rijdt in de centrumstraten (Pieter Bladelinplein, Dinantstraat en in iets mindere mate in de Kloosterstraat) dan in de andere meetpunten in Middelburg. De snelheidsmetingen in het centrum geven aan dat het merendeel van de bestuurders hun snelheid wel aanpassen aan de weginrichting. In Waterpolder zal, in het kader van toekomstige rioleringswerken, de weginrichting meer worden aangepast aan het snelheidsregime, waardoor de snelheid zal worden getemperd.

Zone 30 blijft aandachtspunt

Hoewel meer dan de helft van de bestuurders zich aan de snelheid houdt in het centrum van Middelburg, blijft de zone 30 een aandachtspunt. De lokale wijkinspecteur in Middelburg zal daarom bestuurders blijven sensibiliseren over het belang van een aangepaste snelheid in de dorpskern.