Op de gemeenteraad van 26 september werd het nieuwe reglement voor de subsidiëring van stadskermissen goedgekeurd.

Onze fractie hecht groot belang aan de wijkkermissen en de belangrijke plaats die zij innemen in het sociale leven in onze deelgemeenten. De afgelopen maanden zette de cd&v-fractie zich dan ook in om dit standpunt te waarborgen in het reglement.

Lees hieronder de integrale tussenkomst van fractievoorzitter Stijn De Roo:

"Geachte schepen,

Beste collega's,

Voor ons ligt het nieuwe reglement dat organisatoren van feestelijke evenementen financiële ondersteuning kan geven.

Een nieuw reglement bleek nodig omdat het moeilijk was om de financiële stromen naar een aantal evenementen te verantwoorden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een aantal nieuwe evenementen.

Het subsidiereglement is het resultaat van een lang traject waarin tal van elementen en standpunten moesten worden samengebracht. Ik wil schepen Van Braeckevelt, zijn kabinet en zijn diensten danken voor de geleverde inspanningen.

Ik wil graag starten met het beklemtonen van de verbeteringen die dit nieuwe reglement met zich meebrengt ten aanzien van de vroegere situatie:

  1. Gelijke behandeling en objectivering in de verdeling van de middelen;
  2. Driejarige overeenkomsten bieden zekerheid en stellen organisatoren in staat om verder op voorhand te plannen.

Toch wil ik ook even de aandacht vestigen op de ongerustheid die heerst bij de organisatoren van de stadskermissen.

  • Die stadskermissen, dat zijn feestelijke evenementen die bij uitstek de samenhorigheid in een bepaalde deelgemeente versterken en vaak al jarenlang inspanningen leveren om diverse groepen - van jong tot oud - te betrekken bij de kermis.
  • Ze maken deel uit van de wortels van de lokale gemeenschap. Voor vele inwoners van onze stad zijn ze de "Gentse Feesten" achter de hoek.
  • Ze draaien op supervrijwilligers, die vaak een groot deel van hun tijd en hun verlof investeren om er elke editie opnieuw een succeseditie van te maken.

Door de gesprekken en de vele overlegmomenten in de afgelopen periode, heeft er zich een gevoel van onzekerheid geïnstalleerd bij deze vrijwilligers. Ze voelden in de afgelopen jaren dat de ondersteuning die de stad in het verleden gaf afnam (enkele jaren terug kregen ze bijvoorbeeld nog personele inzet bij de opbouw van uitgeleende tenten). Ze krijgen te horen dat ze nu een subsidiedossier moeten indienen, terwijl de geldelijke stromen in het verleden met minder inspanning bij hen terecht kwamen. Ze zijn ongerust over de toekomst van de traditie waaraan ze zovele jaren hebben gebouwd.

We hebben allemaal de mail met hun grieven ontvangen. We hebben daar uiteraard begrip voor. Het antwoord dat intussen door de schepen aan de mailschrijvers werd gestuurd, bevat een aantal replieken en engagementen die we verwelkomen.

Want, collega's, voor wie daar aan zou twijfelen: dit stadsbestuur hecht groot belang aan de stadskermissen en de belangrijke plaats die zij innemen in het sociale leven in onze deelgemeenten. Voor mijn fractie is dat in het bijzonder het geval.

We hebben het reglement dan ook vanuit dat standpunt benaderd.

  • Vanuit die optiek zijn we tevreden dat ‘traditie’ als criterium bij de beoordeling door de jury in het reglement is ingeschreven. Letterlijk staat er: “De mate waarin wijkgebonden traditie op toekomstgerichte wijze wordt verdergezet” zal mee in afweging worden genomen bij de beoordeling van de ingediende dossiers en de verdeling van de middelen. Voor ons is dat zeer belangrijk.
  • Ook in de samenstelling van de jury zien we de aandacht daarvoor graag terugkomen. De jury moet in staat zijn om de criteria van het reglement te beoordelen.

Graag wil ik tot slot nog een aandachtspunt onderstrepen: het is voor ons van groot belang dat de stadsdiensten bij dit nieuwe subsidiereglement een proactieve houding aannemen en organisatoren ondersteunen bij het opmaken van hun dossier. Niet iedereen is daar immers even beslagen in. Het is niet omdat je een kermis kan organiseren en toegankelijkheid en diversiteit een evidentie vindt, dat je dit ook op die manier op papier krijgt. Maar ook omgekeerd: het is niet omdat je een fantastisch dossier kan neerleggen dat je weet hoe een evenement te organiseren.

Collega's,

Met de cd&v-fractie zijn we tevreden dat het garanderen van het voortbestaan van de stadskermissen in de geest van dit reglement zit vervat. Het zou bijzonder jammer zijn als het alsnog spaak loopt op de letter ervan. Ik ben ervan overtuigd dat de schepen dezelfde mening is toegedaan en dat we daar met deze meerderheid over zullen waken, zodat we binnen dit nieuwe reglement zowel onze tradities bewaken als kansen geven aan nieuwe evenementen."

Bekijk de tussenkomst van Stijn via deze link.