Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister Zuhal Demir (N-VA) over de opvolging van de verharding in Vlaanderen.

In het kader van de klimaatverandering wil de Vlaamse Regering de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten en te verharden. De Vlaamse Regering zet ook in op het ontharden van de bodem. Gezien het belang van ontharding voor onder meer waterinfiltratie, is de correcte monitoring en inventarisatie van ontharding van groot belang.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat er niet systematisch werd gemeten hoeveel ontharding er was. Ontharding is soms wel en soms niet vrijgesteld van vergunningsplicht. Vanaf 1 januari 2023 zal ontharding altijd vrijgesteld zijn van een vergunning.

Omdat ontharding belangrijk is in ons beleid, is het belangrijk de cijfers hiervan zo goed mogelijk te monitoren en een zo correct mogelijk beeld te hebben. Daarom werd ook een onderzoek gedaan op welke manier verharding en ontharding via artificiële intelligentie beter in kaart gebracht kunnen worden. Uit die resultaten blijkt dat verharding en ontharding meer in detail berekend kunnen worden en dit op een meer frequente basis. Een jaarlijkse monitoring behoort binnenkort dus zeker tot de mogelijkheden.

Het rapport ‘Jaarlijkse bodemafdekkingskaart Vlaanderen’ verschijnt online op de website van het departement en ook op het portaal. Het rapport zit nog in een finale afwerkfase en wordt dan gepubliceerd. Het is nauwkeuriger en de foutenmarge is kleiner via artificiële intelligentie.

Het Ruimterapport  - waarin verschillende kerncijfers en parameters in kaart worden gebracht - zal driejaarlijks opgemaakt worden. Voor zover bepaalde cijfers, bijvoorbeeld rond ontharding, jaarlijks beschikbaar zijn via de nieuwe methodiek, kan deze desgevallend sneller ontsloten worden.

De administratie kijkt op welke manier de meest actuele cijfers voor ontharding en verharding gerapporteerd kunnen worden. Data ontsluiten en publiek beschikbaar maken, is een constante bekommernis. Daarom wordt alle informatie uit het Ruimterapport beschikbaar gemaakt via de website. Daarnaast worden de indicatoren ook ontsloten en ook alle geografisch materiaal, via www.geopunt.be. Ook de vertaling ervan naar lokale besturen gebeurt via de website.

Op de bijkomende vraag van De Roo hoe de data die Digitaal Vlaanderen ter beschikking heeft, nog beter gecombineerd kunnen worden met data die al ter beschikking zijn bij lokale besturen en zo meetfouten te vermijden, antwoordde de minister dat de lokale besturen alle informatie van Digitaal Vlaanderen kunnen opvragen en verwerken.

Ook via het groenblauw peil zullen lokale besturen realisaties rond ontharding kunnen monitoren.

Het volledige verslag kan je hier lezen.

Stijn De Roo: “Ontharding is een zeer belangrijke doelstelling voor de komende jaren. Het is dan ook noodzakelijk dat die nauwgezet wordt opgevolgd met de juiste data erbij. Ik drong aan bij de minister om de data verder te optimaliseren.

Vermits het Ruimterapport maar driejaarlijks verschijnt, suggereerde ik minister Demir om na te denken over een ‘Ruimterapport light’ dat op een aantal kernindicatoren focust en waarvan een jaarlijkse rapportering kan gebeuren om de bewustwording bij iedereen hoog te houden.”