Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir over de werkwijze die gehanteerd wordt bij de indiening van natuurbeheerplannen.

Eigenaars en gebruikers met percelen die het voorwerp uitmaken van een ontwerpplan, worden niet rechtstreeks op de hoogte gebracht over de publieke consultatie. Er is enkel een aankondiging op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos en een communicatie naar de lokale besturen.

Na het indienen van een bezwaar in het kader van de publieke consultatie, is het voor de bezwaarindieners onduidelijk op welke manier hun bezwaren daarna worden behandeld.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat er in een natuurbeheerplan een duidelijk onderscheid is tussen de effectief deelnemende percelen en percelen die vallen binnen het globaal kader. Dit globaal kader kan inderdaad ruimer afgebakend worden dan de deelnemende percelen.

Alle effectief deelnemende percelen zijn in eigendom of beheer van de indiener van het natuurbeheerplan, of de indiener is gevolmachtigd om in naam van een of meerdere beheerders een plan op te maken. De beheermaatregelen in het natuurbeheerplan gelden enkel voor deze percelen. De communicatie en afstemming met de eigenaars van deze deelnemende percelen worden gevoerd door de indiener van het natuurbeheerplan. 

De ligging in het ruimer globaal kader heeft geen enkel gevolg voor het huidige grondgebruik, en legt geen bijkomende beperkingen op. Alle bestaande rechten op gronden in eigendom of verpacht aan landbouwers blijven in dit ruimer globaal kader behouden.

De eigenaars en gebruikers in dit ruimer globaal kader worden niet rechtstreeks op de hoogte gebracht tijdens de publieke consultatie. Dit is praktisch ook niet haalbaar, aldus de minister, omdat de eigendomsstructuur beschermd is door de algemene verordening rond gegevensbescherming. De publieke consultatie is wel laagdrempelig georganiseerd.

Momenteel wordt er geen individueel antwoord geformuleerd en overgemaakt op opmerkingen of bezwaren, die geuit worden tijdens de publieke consultatie. Dit is decretaal niet zo voorzien in het decreet van 2017.

In de wetgeving is voorzien dat de indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie. Deze aankondiging wordt bekendgemaakt op een van de volgende wijzen: in minstens één regionale krant, via de gemeentelijke informatiekanalen of door middel van aanplakking op een duidelijk zichtbare wijze langs de toegangsweg of -wegen van het terrein in kwestie.

Sinds 2020 geeft het Agentschap voor Natuur en Bos op hun website een up-to-date overzicht van alle ontwerpnatuurbeheerplannen waar de publieke consultatie loopt. Alle documenten kunnen daar ook geraadpleegd worden.

Stijn De Roo: “De manier waarop eigenaars en beheerders, of eigenaars en gebruikers van percelen, tot op vandaag worden geïnformeerd, volstaat niet voor de mogelijk verstrekkende gevolgen in de praktijk.

Ik heb de minister opgeroepen om te bekijken hoe gebruikers en eigenaars van percelen die in dat globaal kader voorkomen, waarvan de indiener van dat beheerplan geen eigenaar van is, beter te informeren zodat zij op de hoogte zijn van de visie die wordt ontwikkeld op hun perceel.

Ik onthoud alvast dat de minister openstaat voor een initiatief dienaangaande.”

Het volledige verslag van mijn vraag vindt u hier.