Heel wat bedrijven in Vlaanderen investeren in het fietsgebruik van hun werknemers voor woon-werkverkeer. Steeds meer werknemers van de Gentse havenbedrijven komen met de fiets naar het werk, wat een positieve evolutie is.

De fietsinfrastructuur is echter niet mee geëvolueerd. Het veel te smalle fietspad op een weg met veel zwaar verkeer langs de Langerbruggekaai en Terdonkkaai leidt bijvoorbeeld tot onveilige situaties. In de Gentse haven moet het woon-werkverkeer met de fiets een pak veiliger kunnen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) hierover.

Hieronder vindt u de vragen van De Roo en het antwoord van de minister.

 1/ Kan de minister een overzicht geven van de verschillende wegbeheerders die bevoegd zijn in en rond het havengebied, met vermelding van de zones die onder hun bevoegdheid vallen?

In en rond het Gentse havengebied zijn meerdere wegbeheerders verantwoordelijk voor de wegenis-infrastructuur, nl. het Vlaamse Gewest, de stad Gent en de gemeenten Evergem en Zelzate en het Havenbedrijf North Sea Port. Binnen het Vlaamse Gewest zijn meerdere instanties betrokken in het kader van het wegbeheer: De Vlaamse Waterweg (DVW), de Afdeling maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

 

2/ Wanneer plant de minister de betrokken, voor fietsers onveilige straten over te dragen aan de lokale besturen? Op welke termijn kan de procedure worden opgestart? Hoeveel tijd neemt deze procedure in beslag? Kan dit versneld gebeuren?

De overdracht van gewestwegen naar de lokale overheid kan gebeuren als de weg geen gewestelijke functie meer opneemt. De weg moet wel in goede staat worden overgedragen. De verharding van de gewestwegen N458 en N474 in het Gentse havengebied is niet overal in goede staat, en moet dus hersteld worden voordat de overdracht kan gebeuren. De overdracht zal gebeuren nadat de wegverharding door AWV in goede staat werd gebracht. Daarvoor zijn in 2022 budgetten voorzien. De overdrachtsprocedure kan dus wel al administratief voorbereid worden, maar de herstelwerken zelf kunnen ten vroegste in 2022 aanbesteed en uitgevoerd worden.

 3/ Kan de minister - in afwachting van de overdracht - extra maatregelen nemen om de veiligheid voor de fietsers te verhogen door het aanbrengen van bijvoorbeeld extra signalisatie, wegmarkeringen, snelheidsbeperkingen in bepaalde zones,  …?

Er werd met de actoren onderzocht welke quick wins mogelijk zijn, maar door de feitelijke en juridische toestand (de beschikbare ruimte, de wegcode, het verkeer,... ) zijn er geen mogelijke infrastructurele aanpassingen uit de bus gekomen die een daadwerkelijke verbetering kunnen opleveren. Ik zal aan de betrokken actoren vragen om te onderzoeken hoe een snelheidsaanpassing in bepaalde zones een positief effect en resultaat kan opleveren.

 4/ Welke andere initiatieven kan de minister plannen om - in afwachting van de overdracht - de veiligheid van het woon-werkverkeer voor fietsers in de Gentse haven te verhogen?

Er zijn reeds vele initiatieven gestart om de veiligheid voor de fietsers op gewestwegen te verhogen. In de Gentse haven zijn alle actoren betrokken bij de initiatieven. Er zal ook aan de Project Gentse Kanaalzone en de gouverneur van Oost-Vlaanderen worden gevraagd om het bestaande raamplan Fiets voor de Gentse Kanaalzone te actualiseren en om een actieplan op te maken voor de verdere realisatie van een veilige fietsinfrastructuur in en rond de Gentse havenzone.

 AMT volgt de problematiek op rondom de omvorming van het Langerbrugge-eiland. Dit gebeurt samen met de andere verantwoordelijke partijen, AWV, NSP, stad Gent en provincie.

 

“Het creëren van veilige fietsinfrastructuur in de haven is noodzakelijk. De snelle overdracht van de wegen naar één beheerder (Stad Gent) zal hieraan bijdragen.

 Waar er te weinig plaats is om fietsers en havenverkeer veilig te combineren, moeten we ook het gesprek aangaan met de bedrijven en de haven om te zoeken naar een alternatieve ontsluiting voor de actieve weggebruikers, bijvoorbeeld langs de achterzijde van de bedrijven. In de haven is dit natuurlijk geen sinecure door de aanwezigheid van treinsporen en de gemaakte afspraken over de bedrijventerreinen,” zegt De Roo.

 “Ik ben tevreden dat de minister de noodzaak erkent door aan de gouverneur en het Project Gentse Kanaalzone te vragen om een actieplan op te maken voor de verdere realisatie van een veilige fietsinfrastructuur in en rond de Gentse havenzone. Ik dring erop aan dat hiervan zo snel mogelijk werk gemaakt wordt!