Op de gemeenteraad van 22 november werd het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge goedgekeurd. Lees hieronder (of luister hier naar) de intregrale tussenkomst van fractieleider Stijn De Roo:

"In onze deelgemeenten en wijken willen we de leefkwaliteit fors verhogen. Op vlak van mobiliteit hebben we er daarom voor gekozen om mobiliteitsplannen-op-maat te maken.

Het verhogen van de leefkwaliteit, het weren van doorgaand verkeer en het STOP-principe zijn daarbij ons kompas voor de woonkernen in onze deelgemeenten.

In samenspraak met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd op die manier gewerkt aan het eerste wijkmobiliteitsplan - dat van Oud-Gentbrugge en de Dampoortwijk.

Na de verwerking van de knelpuntinventaristatie lagen er oorspronkelijk 3 scenario’s op tafel, die dienden om de discussie onder de bevolking richting te geven. Voor vele Gentenaars was dat onvoldoende duidelijk. Corona heeft daar ongetwijfeld een belangrijke rol in gespeeld. Ondanks de moeilijke manier om met elkaar in dialoog te gaan, kwamen er toch méér dan 5.000 reacties binnen op de ontwerpplannen. Vanuit de CD&V-fractie willen wij de diensten en alle inwoners uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen in niet-evidente tijden.

Het communicatieve luik om een breed draagvlak te creëren blijft wel een constante zoektocht en werkpunt in de plannen die we de komende jaren zullen uitrollen over onze stad.

Collega's,

We hebben de techniciteit en de specifieke verkeerssituaties besproken op de commissie van vorige week. Daarin bleek opnieuw dat voor sommigen het plan niet ver genoeg gaat, voor anderen net véél te ver.

Vanuit de CD&V-fractie wil ik graag 5 punten beklemtonen binnen dit wijkmobiliteitsplan:

    1. De verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers zal toenemen wanneer we dit plan uitrollen. Met de auto rijden kan nog steeds, maar die is niet meer de koning te rijk.
    2. We zijn tevreden dat de verkeerssituatie op Gentbruggebrug niet is uitgemond in een harde knip/verkeersfilter. Door de nieuwe verkeerssituatie halen we doorgaand verkeer van de brug en zorgen we voor een beter evenwicht tussen de vervoersmodi, zonder de hele wijk het imago te geven van een onbereikbare plek.
    3. We moeten de gesignaleerde knelpunten en vragen van bewoners (Wolterslaan, F Bürvenichstraat, …), verenigingen en bedrijven zeer goed evalueren en becijferen. We gaan het plan evalueren na 6 maanden en na 1 jaar. Welke metingen we met welke vergelijken en welke impact we in kaart brengen op bijvoorbeeld de bedrijven, zullen we zeer goed moeten uitleggen en de corona-ruis in de cijfers moeten we kunnen uitsluiten.
    4. De afstemming tussen de timing voor uitrol van dit plan en de timing van de werken aan de Dampoort is van cruciaal belang voor het draagvlak. Laat ons hopen dat we dit plan snel kunnen uitrollen: het zou betekenen dat de werken aan de Dampoort eveneens opschieten en geen onnodige vertragingen kennen.
    5. We zullen de tussentijd tot de uitrol moeten benutten om extra draagvlak te creëren. Zowel binnen als buiten Gent. Ik was vorige week in Destelbergen en het wijkmobiliteitsplan heeft ook daar een invloed op het verplaatsingsgedrag en de mobiliteitskeuze. Ik reken erop dat de schepen ook daar zorgt voor duidelijke communicatie met het gemeentebestuur, onze principes duidelijk uitlegt en ook daar draagvlak opbouwt.

Collega's,

Het is niet omdat we pijltjes en knips op een plan getekend hebben, dat we er nu zijn.

In de komende maanden en jaren moeten we nog vele lagen toevoegen aan dit wijkmobiliteitsplan: we moeten zorgen voor weginfrastructuur die aangepast is aan de nieuwe verkeersstromen en de verkeerssituatie, we moeten maatregelen rond klimaatadaptatie een plaats geven in deze straten en we moeten bouwen aan een omgeving waarin ondernemers en verenigingen zich thuis voelen en volop kunnen bloeien.

Dit wijkmobiliteitsplan is een eerste belangrijke stap, maar geen eindpunt. Maar die stap zal er wel voor zorgen dat we de leefbaarheid in Oud-Gentbrugge en de Dampoortwijk verder zullen verhogen. Vanuit de CD&V-fractie zullen wij dit plan dan ook goedkeuren.

Ik dank u."